Zápis 3/10

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29. 12. 2010 v Hradišti od 17.30 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29. 12. 2010 v Hradišti od 17.30 hodin.

Přítomní členové ZO: Šulc Václav, Čada Karel, Merhout Miroslav,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel

Přítomní z řad veřejnosti:  2 občané

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Karel Čada,  Pavel Novák

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Karla Čadu a p. Pavla Nováka, a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Rozpočet Obce Hradiště na rok 2011
2/ Fond rozvoje bydlení
3/ Různé, diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   5  hlasů       Proti: 0 hlasů      Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

1/  Rozpočet Obce Hradiště na rok 2011 

Návrh rozpočtu na rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce OÚ Hradiště od 15.12.2010 do dnešního dne tj. patnáct dnů. Návrh rozpočtu byl vyrovnaný na částku  2.600.000,- Kč. Do konání tohoto zasedání z řad veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka obce navrhla změnu návrhu rozpočtu takto:

  • zařadit v příjmech na paragraf 6171 částku 300.000,-Kč – prodej obecního bytu v Hradišti čp.77
  • povýšit výdaje na paragrafu 3635 o 36.000,-Kč – územní plánování, přesná částka dle smlouvy o dílo se zhotovitelem ÚP.
  • povýšit paragraf 6171 o 264.000,-Kč na položce 5171 – opravy a údržba majetku obce.

Těmito úpravami je rozpočet vyrovnaný na částku 2.900.000,- Kč.
Po seznámení a prodiskutování tohoto návrhu bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2011 v pozměněném znění v částce 2.900.000,-Kč

Výsledek hlasování:   Pro:  5  hlasů       Proti: 0 hlasů            Zdrželi se: 0 hlasy Usnesení č. 31 bylo schváleno.

2/  Fond rozvoje bydlení

Starostka obce seznámila přítomné se stavem Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště. Před deseti lety byl obcí vytvořen Fond rozvoje bydlení. Prostřednictvím uzavření smlouvy s Okresním úřadem Plzeň jih byla obci poskytnuta  na dobu deseti let finanční návratná půjčka v částce 300.000,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto roce se tato půjčka musela vrátit. Možnosti půjčky z Fondu rozvoje bydlení za dobu deseti let využili 3 občané. Částku 300.000,-Kč obec v prosinci 2010 vrátila na účet MMR. Nyní je třeba se rozhodnout, zda si obec Fond rozvoje ponechá a převede z běžného účtu obce na účet FRB finanční částku, která bude poskytnuta za stanovených podmínek na půjčky občanům, nebo se FRB zruší. Po té starostka vyzvala členy ZO k vyjádření k této problematice. Po projednání se ZO rozhodlo, že se Fond rozvoje bydlení zruší

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zrušení Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro: 5 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 32 bylo schváleno.

3/  Různé, diskuse

Starostka obce informovala přítomné o stuaci ohledně Územního plánu obce Hradiště. Oznámila, že se dne 14.1.2011 uskuteční schůzka se zpracovatelem územního plánu Ing.Arch. Pavlem Valtrem. Na této schůzce se mohou občané informovat a vznášet své požadavky a návrhy k územnímu plánu obce. O místě schůzky bude teprve rozhodnuto a včas občanům obce oznámeno obvyklým způsobem. Dále starostka seznámila přítomné s možností čerpání dotace na realizaci Územního plánu obce Hradiště.

Zastupitelstvo obce Hradiště ukládá starostce obce zveřejnit na úřední desce OÚ
místo a čas schůzky občanů obce se  zpracovatelem Územního plánu obce Hradiště
dne 14.1.2011.

Starostka obce podala informaci ohledně možnosti zajištění rozvozu obědů pro seniory firmou , která tyto služby provádí pod pečovatelskou službou Nepomuk. Tato informace bude zveřejněna. Dle zájmu místních seniorů zastupitelstvo obce rozhodne o využívání této služby.

Zastupitelstvo obce Hradiště ukládá starostce obce zveřejnit informaci o možnosti  
zajištění rozvozu obědů pro seniory firmou, která rozvoz provádí pod pečovatelskou
službou Nepomuk.

Dále byla projednána žádost pana Josefa Sudy, bytem Bezděkov čp.44 ze dne 8.12.2010 o koupi částí pozemků PK p.č. 618 a p.č. 614 v k.ú. Bezděkov dle geometrického plánu č. 167-78/2010, vypracovaného Ing. Františkem Lebedou.  Důvodem zájmu o koupi těchto pozemků je plánovaná výstavba rybníka. Celkem se jedná o 5419 m2. Záměr prodeje částí těchto pozemků byl schválen zastupitelstvem obce dne 7.5.2010 a vyvěšen na úřední desce OÚ od 22.7.2010 do 6.8.2010. Dne 24.6.2010 ZO schválilo prodejní cenu za tyto pozemky v částce 2,- Kč za m2. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem na základní běžný účet obce Hradiště po podpisu  kupní smlouvy obou zúčastněných stran.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje prodej částí pozemků PK p.č. 618 a p.č. 614 v k.ú. Bezděkov dle geometrického plánu č. 167-78//2010 o celkové výměře 5419 m2 za cenu 2,-Kč za m2 panu Josefu Sudovi, bytem Bezděkov 44. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy uhradí kupující. Úhrada dle kupní smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základní běžný účet obce Hradiště po podpisu kupní smlouvy obou zúčastněných stran.

Výsledek hlasování:   Pro: 5 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 33 bylo schváleno.

Starostka obce seznámila přítomné se žádostí Nestátního zdravotnického zařízení Domov svatého Josefa oblastní charity  Červený Kostelec o finanční příspěvek na provoz domova. Po projednání žádosti dala starostka hlasovat, zda finanční příspěvek poskytnout či ne.

Výsledek hlasování:   Pro: 0 hlasů      Proti: 5 hlasů               Zdrželi se: 0 hlasy

Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu svatého Josefa z Oblastní charity Červený Kostelec.

Starostka obce podala informaci o úhradě nájemného za pronajaté obecní zemědělské pozemky za rok 2008 a 2009 od VHD Hradiště.

Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí úhradu nájemného za zemědělské pozemky obce Hradiště za rok 2008 a 2009 od VHD Hradiště.

Dále starostka obce podala informaci o službě připojení  internetu od fa. SporkNet Blatná, které bude pro obec Hradiště od 1.1.2011 zdarma, vzhledem k tomu, že tato firma má bezplatně umístěnu svoji anténu na budově OÚ Hradiště.

Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí bezplatné připojení internetu od 1.1.2011 pro obec Hradiště poskytované fa. SporkNet Blatná.

Pan Václav Šulc připomněl situaci ohledně vzrostlých stromů podél státní silnice z Hradiště do Bezděkova, které ohrožují bezpečnost občanů. Je třeba zjistit vlastníky pozemků na kterých rostou tyto poškozené stromy a podle toho jednat o možnosti pokácení.

Zastupitelstvo obce Hradiště ukládá starostce obce zjistit vlastníky pozemků, na kterých se nacházejí poškozené stromy podél státní silnice vedoucí z Hradiště do Bezděkova, za účelem jejich odstranění z důvodu bezpečnosti.

Závěr: Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a popřála jim do nového
roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů . Po té ukončila jednání v 18.20 hod.

Přílohy zápisu:
Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2010

Zveřejněno: 31.12.2010