Zápis 2/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 10.5.2017 v Hradišti od 18.00 hodin.

2/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 10.5.2017 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Rolníková Jana, Krliš Václav, Benešová Daniela, Braun Petr – příchod v 18.20 hod

Omluveni: 

Přítomní z řad veřejnosti:  5

Zapisovatel zápisu:  Pavel Novák

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava - starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu Josefa Sudu a Janu Rolníkovou                    zapisovatelem  Pavla  Nováka.    K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Poté dala možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pak bylo přistoupeno k hlasování.  

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č.2/2017
5/ Inventarizační zpráva za rok 2016
6/ Výběr zhotovitele Opravy místní komunikace Hradiště – Lnáře ll. etapa        
7/ Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
8/ Dotace z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí
9/ Různé
10/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro: 6    hlasů      Proti: 0     hlasů  Zdrželi se:  0   hlasů
Usnesení č. 122  bylo schváleno.
3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č.1/2017.

4/  Rozpočtové opatření č. 2/2017

Zastupitelstvu obce  bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č. 2/2017 ze dne 9.3.2017. Toto opatření navrhla účetní obce a schválila jej starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

Výsledek hlasování:   Pro: 6   hlasů             Proti: 0   hlasů           Zdrželi se:  0     hlasů
 Usnesení č. 123   bylo schváleno.

 5/ Inventarizační zpráva  za rok 2016

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání Inventarizační zpráva včetně příloh k inventarizaci majetku Obce hradiště ke dni 31.12.2016. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační  zprávu za rok 2016.

Výsledek hlasování:   Pro:  6  hlasů             Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:   0   hlasů
Usnesení č. 124  bylo schváleno

6/  Výběr zhotovitele - Oprava místní komunikace Hradiště – Lnáře ll. etapa

Dne 10.5.2017 se sešla na OÚ Hradiště hodnotící komise na jednání , vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. Za obec Hradiště byli přítomni starostka a místostarosta obce.

Cenovou nabídku ve stanoveném termínu zaslaly tyto společnosti:
ZNAKON a.s. Sousedovice 44, 38601 Strakonice                      - 2 335 359,66 Kč včetně DPH
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Rubešova 565/25, 32600Plzeň        - 2 336 721,20 Kč včetně DPH
Silnice Horšovský Týn a.s. Nad rybníčkem 40, 34601 Horšovský Týn - 2 329 250,00 Kč včetně DPH
Silnice Klatovy a.s.Vídeňská 190, 33901 Klatovy                   - 2 265 663,31 Kč včetně DPH
Eurovia CS a.s. Národní 138/10, 11000 Praha 1                      - 2 327 173,92 Kč včetně DPH

Závěr hodnotící komise :

Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Hradiště , uzavřít smlouvu o dílo  na stavbu „Oprava  MK Hradiště – Lnáře ll.etapa“ s firmou Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190,33901 Klatovy, IČ: 45357307, která nabídla nejnižší cenu  bez DPH 1 872 449,02 Kč, tj. 2 265 663,31 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zhotovitele díla „Oprava  MK Hradiště – Lnáře ll.etapa“  v k. ú Hradiště firmu Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190,33901 Klatovy. ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s.

Výsledek hlasování: Pro. 6  hlasů    Proti: 0 hlasů    Zdrželi se. 0 hlasů
Usnesení 125 bylo schváleno

7/  Kupní smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal obci Hradiště  návrh kupní smlouvy  o prodeji nemovitých věcí do vlastnictví obce.  Jedná se o prodej pozemků p.č. KN 2140, 2142 a 2143/1 v katastrálním území  Hradiště u Kasejovic.
Kupní cena za převáděný majetek  činí 25 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje koupi parcel KN p.č. 2140,  2142, 2143/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené  nebo upravené , za cenu 25 000,-   Kč. Pověřuje starostku obce uzavřením  kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro : 7 hlasů    Proti: 0    Zdrželi se : 0
Usnesení 126 bylo schváleno

 8/ Dotace z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání 10.4.2017 usnesením č. 193/17 poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu  PSOV PK 2017 – Projekty obcí obci Hradiště ve výši 300 000,-Kč  na opravu veřejných prostranství v Hradišti a v Zahorčičkách .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí ve výši 300 000Kč na akci „Oprava veřejných prostranství v Hradišti a v Zahorčičkách“.

Výsledek hlasování :  Pro 6 hlasů       Proti 1 hlas        Zdrželi se  0 hlasů
Usnesení 127 bylo schváleno

9/ Různé

a) Na OÚ Hradiště byla doručena žádost manželů Vaněčkových o umožnění výkopových
prací před domem č.p. 10 v Bezděkově z důvodu zřízení nové elektrické přípojky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje provedení výkopových prací před domem č.p.10 vBezděkově, na pozemku KN 988/6 v k.ú. Bezděkov, z důvodu uložení nové elektrické přípojky. Po ukončení prací uvede žadatel pozemek do původního stavu

Výsledek hlasování.  Pro. 7 hlasů    Proti:  0 hlasů      Zdrželi se: 0
Usnesení 128 bylo schváleno

b) Starostka obce seznámila přítomné s odpovědí Státního pozemkového úřadu na dotaz ohledně výstavby polních cest v Bezděkově.

c) Starostka obce předložila zastupitelstvu cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci polní cesty u Křenče, kterou vypracoval Karel Macán, MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. Zastupitelé se seznámí se 
stavem uvedené polní cesty a na dalším jednání ZO Hradiště bude nabídka projektové dokumentace projednána.

d) Starostka obce seznámila přítomné s  obnovou katastrálního operátu přepracováním souboru   geodetických   informací do  digitální podoby v katastrálním území  Hradiště u  Kasejovic.

e) Starostka obce seznámila přítomné s Protokolem o kontrole. Kontrola byla provedena na místě havárie na hrázi rybníka Panenský. Městský úřad Nepomuk , Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici č.lll/02015 na území obce Hradiště, k.ú. Hradiště u Kasejovic , a města Kasejovice, k.ú. Kasejovice s dobou platnosti 5.5.2017 – 31.7.2017.

f) Přítomní byli seznámeni s datem sběru velkoobjemového odpadu - 3.6.2017.

10/ Diskuse

a) P. Suda upozornil na nepořádek po sběru nebezpečného odpadu – občané ukládají na místo odpady, které patří do velkoobjemového odpadu.

b) P. Novák upozornil na předčasné svícení veřejného osvětlení v Bezděkově – doporučuje výměnu startovací fotobuňky.  

c)  P. Braun – potřeba výměny desky na kanálu  u Mitalerů
- dotaz ohledně dopravního značení ( toto je řešeno ve spolupráci s obcemi ve sdružení Hradišťského potoka)
-navrhuje pokácení smrků u hřiště v Hradišti
-dotaz na odchod zaměstnance p. Augustina ( mimořádná odměna)

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 8.30  hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.2/2017
  4. Dopis PÚ
  5. Protokol o kontrole

Zápis byl vyhotoven dne: 19.5.2017

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Jana Rolníková, Josef Suda a zapisovatel Pavel Novák

Zveřejněno: 19.5.2017