Zápis 2/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.4.2016 v Hradišti od 18.00 hodin.

2/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.4.2016 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Benešová Daniela,
Rolníková Jana, Braun Petr

Omluveni:   Krliš Václav

Přítomní z řad veřejnosti:   7 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Pavla Nováka a p. Josefa Sudu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. K návrhu programu byl starostkou obce vznesen návrh na doplnění o bod 8/ Výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 1/2016
5/ Inventarizační zpráva za rok 2015
6/ Pronájem pozemků
7/ Výběr zhotovitele DČOV u čp.62 v Hradišti
8/ Výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace Hradiště-Lnáře v k.ú. Hradiště
9/ Různé
10/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje upravený program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro:  6  hlasů      Proti:  0  hlasů     Zdrželi se:  0  hlasů
Usnesení č. 72  bylo schváleno.
3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2016.

4/  Rozpočtové opatření č. 1/2016

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.1/2016 ze dne 7.2.2016. Toto opatření navrhla a sestavila účetní obce a schválila jej starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.

Výsledek hlasování:   Pro:  6  hlasů             Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
 Usnesení č. 73  bylo schváleno.

5/  Inventarizační zpráva za rok 2015

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání Inventarizační zpráva včetně příloh k inventarizaci majetku Obce Hradiště ke dni 31.12.2015. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015.

Výsledek hlasování:   Pro:  6  hlasů             Proti:  0 hlasů           Zdrželi se:   0  hlasů
 Usnesení č. 74  bylo schváleno.

6/  Pronájem pozemků

Zastupitelstvo obce Hradiště projednávalo žádost pana Josefa Sudy , bytem Bezděkov č.p. 44 o pronájem pozemků p. č. 1503 a p. č. 1487 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic. Žádost byla zastupitelstvem obce projednávána 8.12.2015 a byl schválen záměr pachtu těchto  pozemků. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 1.2.2016 do 1.3.2016. Nikdo jiný o propachtování výše uvedených pozemků neprojevil zájem. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje propachtování pozemků p. č. 1503 o výměře 4321 m2 a p. č. 1487 o výměře 180 m2 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic panu Josefu Sudovi, bytem Bezděkov č.p. 44.

Výsledek hlasování:   Pro:6 hlasů       Proti: 0  hlasů           Zdrželi se: 0 hlasů
 Usnesení č. 75   bylo schváleno.

7/ Výběr zhotovitele DČOV u čp. 62 v Hradišti

Stavební povolení ke stavbě vodního díla DČOV v k.ú. Hradiště u Kasejovic nabylo právní moci dne 2.4.2016. Celkem byly osloveny tři firmy o podání cenové nabídky na zhotovení DČOV u budovy č.p. 62 v Hradišti včetně odvedení vody z budovy.
Oslovené firmy:
1) VAK Servis s.r.o. Klatovy
2) TIPOV s,r.o , Na Vršku 379, Plzeň
3) František Žák, Vodoinstalaterské práce, Myštice 36.

Cenové nabídky zaslaly dvě firmy:

 • TIPOV s.r.o :                          276 639,85 Kč bez DPH   ( 332 314,82 Kč s DPH )
 • Fr. Žák, Myštice 36 :              418 381,00 Kč bez DPH   ( 506 241,00 Kč s DPH )

Starostka obce navrhla vybrat nabídku firmy TIPOV s.r.o. Klatovy. Jiný návrh nebyl vznesen.
Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zhotovitele DČOV u čp. 62 v Hradišti firmu TIPOV s.r.o., Na Vršku 379, Plzeň s cenovou nabídkou 276 639,85 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro:   4  hlasů               Proti:   1  hlas          Zdrželi se:  1  hlasů
 Usnesení č. 76   bylo schváleno.

8/ Výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú Hradiště

Dne 11.4.2016 se sešla v sídle společnosti Universal Solutions s. r. o. , Pražská 286, Písek hodnotící komise na svém jednání, vztahujícímu se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. Za Obec Hradiště byli přítomni starostka a místostarosta obce.
Byly osloveny tyto firmy:
ROBSTAV stavby k.s. Pražská 483, Písek
HYDRO&KOV s.r.o. Rybářská 801, Třeboň
STAVMONTA s.r.o. Hřbitovní 996/33, Plzeň
Silnice Klatovy a.s. , Klatovy
EUROVIA Silba a.s., Plzeň
Firma Chládek FCH s.r.o., Strakonice
Svoji cenovou nabídku ve stanoveném termínu zaslaly tyto společnosti:
STAVMONTA s.r.o., Plzeň        –  2 207 805,55 Kč včetně DPH
Hydro&kov s.r.o., Třeboň          –  1 814 998,79 Kč včetně DPH
Chládek FCH s.r.o., Strakonice  -  1 910 609,54 Kč včetně DPH.

Závěr hodnotící komuse:
Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce Hradiště, uzavřít smlouvu o dílo na akci  „Rekonstrukce   místní   komunikace   Hradiště – Lnáře  v   k. ú. Hradiště  s  firmou  Hydro&kov s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu bez DPH 1 499 999,00 Kč tj. 1 814 998,79 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje zhotovitele díla  „Rekonstrukce části místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště“  firmu HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, Třeboň v případě obdržení dotace.

Výsledek hlasování:   Pro :  6  hlasů      Proti:   0  hlasů      Zdrželi se :  0 hlasů
Usnesení č. 77  bylo schváleno.
9/ Různé

 • Na OÚ došla dne 29.2.2016 žádost paní Marie Krejčové bytem Bezděkov č.p. 15 o povolení k napojení se na veřejnou studnu u č.p. 43 v Bezděkově. Tato studna je veřejná a jsou na ni napojeny č.p.25 a č.p. 43. Zastupitelstvo obce nemá námitek k napojení k tomuto zdroji vody.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště dává souhlasné stanovisko paní Marii Krejčové k napojení k veřejné studni u č.p. 43 v Bezděkově .

Výsledek hlasování:   Pro :  6  hlasů      Proti:  0  hlasů           Zdrželi se :  0  hlasů
Usnesení č. 78  bylo schváleno.

 • Na OÚ Hradiště došla žádost o příspěvek na činnost od okrsku SDH Kasejovice, který sdružuje 12 sborů. Po projednání byl navržen příspěvek 1000,- Kč. Po té bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje příspěvek na činnost v částce 1000,-Kč okrsku   SDH Kasejovice.

Výsledek hlasování:   Pro :  6  hlasů      Proti:   0  hlasů      Zdrželi se : 0  hlasů
Usnesení č. 79 bylo schváleno.

 • Členové SDH Hradiště zaslali na OÚ Hradiště návrh a zároveň požadavek na pojištění členů SDH prostřednictvím Komory velitelů JSDH. Roční pojistné je stanoveno na jednoho nejmenovaného člena JSDH, který je evidován jako člen JSDH, a to ve výši

175,-Kč/člena pro JSDH kategorie V. Obec má dvě jednotky po 9 členech. Celková částka za roční pojištění by činila  3.150,-Kč. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje sjednání pojištění členů SDH Hradiště a SDH Bezděkov prostřednictvím  „Komory velitelů JSDH z. s. Škvrňany 2394, Plzeň.

Výsledek hlasování:   Pro : 6   hlasů      Proti:   0   hlasů        Zdrželi se :  0  hlasů
Usnesení č. 80 bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci ohledně podání žádosti o řešení dopravy a opravy silnic III. třídy v Obci Hradiště na SÚS PK Plzeň a KÚPK odbor dopravy. Seznámila přítomné s vyrozuměním KÚPK odboru dopravy k zásadní opravě těchto silnic.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí vyrozumění a informaci k zásadní opravě silnic III. třídy v Obci Hradiště.

 • Starostka obce informovala přítomné o vyjádření odborníka na instalaci solárních teplovzdušných panelů z fa. A-INVENT s.r.o. Horažďovice, který posoudil vhodnost panelů v budově č.p.62 v Hradišti. Pro odstranění vlhkosti v této budově zmíněné solární panely nejsou vhodné.
  Jiný odborník navrhuje obnovit kolem celé budovy drenáž. Po projednání bylo navrženo:
  Před realizací DČOV je nutno jednat se zhotovitelem a upozornit na spodní vodu, která v těchto místech je. Je nutné zamezit tomu, aby spodní voda neprosakovala k instalované DČOV.
 • Starostka obce informovala přítomné o nástupu jedné pracovnice, vedené na Úřadu práce Plzeň-jih, u Obce Hradiště, prostřednictvím VPP od 1.4. do 30.11.2016.
 • Na OÚ Hradiště byla dne 11.4.2016 doručena žádost pí. Hájkové o pronájem obecního pozemku v Bezděkově na obecních drahách. Při projednávání žádosti bylo konstatováno, že žadatelka v žádosti neuvedla přesné označení pozemku, který chce pronajmout. Po doplnění žádosti o tuto informaci bude zastupitelstvo obce o pronájmu dále jednat.
 • Byla projednávána „Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku či cizí stavbě“ k projektové dokumentaci „Revitalizace víceúčelové nádrže v k. ú. Hradiště u Kasejovic p.p. č. 108“. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku či cizí stavbě“ k projektové dokumentaci „Revitalizace víceúčelové nádrže v k. ú  Hradiště u Kasejovic p. p. č. 108“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem

Výsledek hlasování:   Pro :  4  hlasů      Proti:    0  hlasů        Zdrželi se :  2  hlasů
Usnesení č. 81 bylo schváleno.

 • Starostka obce informovala o schválení dotace pro Obec Hradiště. Dne 11.4.2016 usnesením č. 1189/16 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo poskytnutí dotace Obci Hradiště z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí ve výši 300 000,-Kč na  akci „Rekonstrukce  sociálního  zařízení v objektu  bývalé  školy v  Bezděkově č.p. 41“.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2016 – Projekty obcí ve výši 300.000,-Kč na investiční akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu bývalé školy v Bezděkově č.p. 41“.

Výsledek hlasování:   Pro :  6  hlasů      Proti:    0  hlasů        Zdrželi se :  0  hlasů
Usnesení č. 82 bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci o opravě střechy na budově č.p. 62 v Hradišti.

9/ Diskuse

 • Starostka obce objasnila příčinu opožděného vývozu kontejnerů na separovaný odpad v Hradišti po Velikonocích a občanům se za tuto vzniklou situaci omluvila.
 • Pí. Bláhová- sdělila, že zemřel v Hradišti poslední zvoník. Je potřeba zaškolit nového zvoníka nebo nainstalovat do kapličky elektrické zvonění. Bylo by škoda nezachovat tuto tradici.
 • P. Braun - oznámil, že po Velikonočních svátcích si dovolil objednat vývoz kontejnerů   na separovaný odpad ve všech částech obce
 • vznesl dotaz, proč byl zrušen FRB a podotkl, že již několikrát přesvědčoval zastupitelstvo obce o jeho znovu založení.
 • vznesl dotaz, zda může za obec podat žádost o dotace na lesní techniku (drtič na větve, vyvětvovač)
 • vznesl připomínky k přidělování dříví z obecního lesa (samovýroba) a požadoval  stanovení nových podmínek přidělování dříví
 • vznesl dotaz zda byla provedena náhradní výsadba za poražené vzrostlé lípy u budovy č.p. 62 v Hradišti
 • poukázal na potřebu opravy překrytí studny u klubovny v Hradišti a případnou opravu či výměnu skruží
 • upozornil na nutnost vyčištění potoka v Hradišti
 • poukázal na nedostatečné odměňování zaměstnanců obce, pracovník v lese provádí odbornou práci  
 • požadoval kompletní zprávu o hospodaření v lese
 • dotaz na opravu cesty v Křenči:
  odpověď starostky obce: podaná žádost o dotace na opravu cesty nebyla úspěšná, v srpnu 2016 bude podána žádost o dotace znovu
 • Starostka obce – sešit s evidencí přidělování dřeva je na OÚ Hradiště. Je zde veden seznam občanů, kteří vyklízeli paseky po těžbě. Soušky se přidělují ve spolupráci s panem Augustinem.
 • vzrostlé lípy u budovy čp.62 v Hradišti byly přerostlé a odborně posouzeny jako nebezpečné, náhradní výsadba nebyla dosud provedena
 • Hradišťský potok je majetkem Povodí Vltavy Povodí Vltavy přislíbilo vyčištění potoka, ale zatím k tomu nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků
 • dle informací starostů obcí, kteří mají se štěpkovačem zkušenosti, nedoporučuje jeho pořízení pro obec, štěpkování je vhodnější řešit formou služeb
 • vyvětvovač si může obec zapůjčit od „Sdružení obcí na povodí Hrad. potoka“
 • zaměstnanci obce jsou odměňováni dle tabulek podle zařazení do platových tříd a stupně, o výši osobního ohodnocení rozhoduje starostka obce
 • oslava Dne matek je každoročně pořádána kulturní komisí obce
 • P. Novák – kominík při kontrole zjistil nedostatky na komíně nad střechou čp.25 v Bezděkově a v místní prodejně upozornil na nutnou opravu dvířek do
  komína
 • oznámil, že nefunguje jeden reproduktor místního rozhlasu v Bezděkově u č.p. 16.
 • oznámil, že veřejné osvětlení v Bezděkově svítí zbytečně o 1 hodinu navíc, nutno vyměnit fotobuňku
 • vyslovil dotaz na konání oslav MDŽ a Dne matek
 • Pí. Vlková – dotaz na odklizení padlého stromu před č.p. 17 v Zahorčičkách, pan Urban slíbil, že strom odklidí- nestalo se tak, padlý strom je na pozemku 
  SÚS Plzeškého kraje, SÚS bude upozorněna o odklizení
 • P. Soukup – oznámil, že na návrh p. Brauna vyřezal křoví „Na hrobech“ v Hradišti
 • upozornění na vysázené duby v Zahorčičkách, které jsou dosti proschlé a je nutno oslovit firmu, která je vysazovala o opravu a vysázení nových dubů

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 21.50 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočtové opatření č.1/2016

Zápis byl vyhotoven dne  18.4.2016

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 21.4.2016