Zápis 2/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 28.4.2015 v Hradišti od 18.00 hodin.

2/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 28.4.2015 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef,
Benešová Daniela, Vařeková Jana, Krliš Václav

Přítomní z řad veřejnosti:  6 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Václav Krliš a p. Petr Braun a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a doplněnou o bod – „žádost o odkoupení pozemku“. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce  možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Rozpočtová opatření č.1/2015 a 2/2015
4/ Závěrečný účet sestavený k 31.12. 2014
5/ Účetní závěrka za rok 2014
6/ Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
7/ Inventarizační zpráva za rok 2014
8/ OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9/ Veřejnoprávní smlouvy
10/ Dodatek č.69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště
11/ Smlouva o zřízení věcného břemene
12/ Pronájem pozemků
13/ Závěrečný účet Svazku obcí okr.P-J pro odpad. hospodářství
14/ Zpráva o výsledcích přezkoumání hosp. Svazku obcí okr.P-J pro odpad. hospodářství
15/ Návrh rozpočtu Svazku obcí okr.P-J pro odpad. hospodářství na r. 2015 a rozpočtový výhled  na r. 2015-2018.
16/ Žádost o odkoupení pozemku
17/ Různé
18/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7  hlasů        Proti :  0 hlasů      Zdrželi se:  0  hlasů
Usnesení č. 17  bylo schváleno.

Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.

3/  Rozpočtové opatření č. 1/2015 a č. 2/2015
Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání rozpočtová opatření č.1/2015 ze dne 2.2.2015 a č. 2/2015 ze dne 3.3.2015. Tato opatření sestavila  a navrhla účetní obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtová opatření č.1/2015 a č. 2/2015.

4/  Závěrečný účet sestavený k 31.12.2014

Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12.2014 byl zveřejněn na úřední desce obce včetně příloh a Zprávy o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2014 od 8.4.2015 do 24.4.2015. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2014 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro: 7  hlasů   Proti:0   hlasů       Zdrželi se:  0 hlasů
Usnesení č.   18  bylo schváleno.

5/  Účetní závěrka za rok 2014

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok 2014 dle předložených dokladů. Na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje účetní závěrku Obce Hradiště za rok 2014.

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů                Proti 0          Zdrželi se:  0 hlasů
 Usnesení č. 19   bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku Obce hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky za rok 2014 protokol.

6/  Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Zpráva o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2014 byla zveřejněna na úřední desce obce od 8.4.2015 do 24.4.2015. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2014.

7/  Inventarizační zprávaza rok 2014

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání Inventarizační zpráva včetně příloh k inventarizaci majetku Obce Hradiště  ke dni 31.12.2014.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2014.

8/  OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
     využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadův obci Hradiště. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
P. Braun navrhl, aby se do budoucna uvažovalo o uzavření smlouvy s Městem Kasejovice na využívání sběrného dvora pro občany obce Hradiště.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci.

Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti: 0     hlasů             Zdrželi se :  0 hlasů
Usnesení č. 20     bylo schváleno.

9/  Veřejnoprávní smlouvy

 1. Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání žádost Plzeňského kraje o poskytnutí příspěvku v celkové částce 4.300,-Kč k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje, konkrétně na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v období od 1.1.2015 do 31.12.2015. Dále byla zastupitelstvu obce předložena k projednání smlouva o poskytnutí účelové dotace v celkové částce 4.300,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku v celkové částce 4.300,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů           Zdrželi se :  0 hlasů
  Usnesení č.  21  bylo schváleno.

 2.  

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace v celkové částce 4.300,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015 a pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů        Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č.  22 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana J. Houdka o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2015 v celkové částce 7.400,-Kč a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny v roce 2015  panu J. Houdkovi.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku panu J. Houdkovi na provoz pojízdné prodejny na rok 2015 v celkové částce 7.400,-Kč .

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů        Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č.  23 bylo schváleno.

 4. Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace panu J. Houdkovi na provoz pojízdné prodejny v roce 2015 a pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů        Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č.  24 bylo schváleno.

10/  Dodatek č. 69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
       odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště

Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání a schválení dodatek č.69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště uzavřené s firmou RUMPOLD Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatek č.69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.    

Výsledek hlasování:   Pro :  7   hlasů      Proti: 0     hlasů        Zdrželi se : 0  hlasů
Usnesení č.  25   bylo schváleno.

11/  Smlouva o zřízení věcného břemene

Byla projednávána žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni se společností Čez Distribuce a.s. v souvislosti s realizovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy IV-12-0008865, Hradiště, U mlýna p.č. 2343-VN,DTS,kNN na obecních pozemcích p.č. 2329, 2330, 2334, 2341, 2348 a 2353 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Jsou to práva zřizovat a provozovat Soustavu na Pozemku a práva přetínat Pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení, a to v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zák. č. 488/2000 Sb., energetický zákon. Zastupitelstvo obce dne 10.4.2014 schválilo uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0008865/B002 Hradiště, U mlýna p.č. 2343-VN,DTS,kNN“ s ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 474/8, Děčín.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-0008865/2/VB Hradiště, U mlýna p.č. 1343-VN,DTS,kNN  pro vkladové řízení do KN s firmou ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 2329, 2330, 2334,2341, 2348, 2353 v k.ú. Hradiště u Kasejovic za jednorázovou cenu 7.900,-Kč o celkové výměře 561 m2.

Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti:  0   hlasů  Zdrželi se :  0 hlasů
Usnesení č. 26   bylo schváleno.

12/  Pronájem obecních pozemků

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen záměr pronájmu Těchto obecních pozemků:
k.ú. Hradiště u Kasejovic, parcelní čísla:   2728, 2727, 2267, 2616, 2880, 2296, 2271, 2434, 2427, 2533, 2528, 2725, 2551, 2758, 2370, 1425/1, 2367, 2492, 2529, 2367, 2834, 2832, 2830, 2584, 2897, 2843 a
k.ú. Bezděkov u Kasejovic, parcelní čísla: 1114, 1166, 1170, 1202, 1203, 1221, 1266, 1267, 1271, 1286, 1346, 1349, 1350, 1357, 1364, 1377, 1393, 1396, 1429, 1438, 1452, 1462, 1466, 1469, 1474, 1484, 1487, 1492, 1524, 1596, 1598, 1601, 1624, 1645, 1664, 1666.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od 5.3.2015 do 23.3.2015. Na OÚ došly žádosti o pronájem pozemků od M. Merhoutové, P. Brauna, J. Brauna a VHD Hradiště.

 1. M. Merhoutová projevila zájem o pronájem těchto pozemků:

   k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla:
  2728, 2727 a 2267.
  Pozemek p.č. 2267 je ostatní komunikace, který obec Hradiště nebude pronajímat.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla:2728 a 2727 M. Merhoutové.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů     Zdrželi se :  0 hlasů
  Usnesení č. 27  bylo schváleno.

 2. P. Braun projevil zájem o pronájem těchto pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic:

  části pozemků parcelní čísla:
  2616, 2880, 2296, 2434, 2427, 2533, 2528, 2725, 1425/1, 2492 a 2367,
  celé pozemky parcelní čísla:
  2758, 2529, 2551 a 2370.
  O pronájem pozemků p.č. 2551 a 2370 projevilo také zájem VHD Hradiště. Proto se o pronájmu těchto pozemků hlasovalo zvlášť.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2551 a 2370 P.Braunovi.

  Výsledek hlasování:   Pro : 5   hlasů      Proti: 0     hlasů     Zdrželi se :  2 hlasy
  Usnesení č. 28  bylo schváleno.

 3. Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2758 a 2529, a částí pozemků parcelní čísla: 2616, 2880, 2296, 2434, 2427, 2533, 2528, 2725, 1425/1, 2492 a 2367  P. Braunovi.

  Výsledek hlasování:   Pro : 6   hlasů      Proti: 0     hlasů     Zdrželi se :  1 hlas
  Usnesení č. 29  bylo schváleno.

 4. J. Braun projevil zájem o pronájem těchto pozemků:
  k.ú. Bezděkov u Kasejovic parcelní čísla:
  1267, 1377, 1393, 1357, 1350. O pronájem těchto pozemků projevilo také zájem VHD Hradiště. Proto bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo  obce Hradiště neschvaluje pronájem pozemků v k.ú. Bezděkov u Kasejovic parcelní čísla: 1267, 1377, 1393, 1357 a 1350  J. Braunovi.

  Výsledek hlasování:   Pro : 0   hlasů      Proti: 3     hlasů     Zdrželi se :  4 hlasy
  Usnesení č. 30  nebylo schváleno.

 5. VHD Hradiště projevilo zájem o pronájem těchto pozemků:
  k.ú. Bezděkov u Kasejovic parcelní čísla:
  1114, 1166, 1170, 1202, 1203, 1221, 1266, 1271, 1286, 1346, 1349, 1364, 1377, 1393, 1396, 1429, 1438, 1452, 1462, 1466, 1469, 1474, 1484, 1487, 1492, 1524, 1596, 1598, 1601, 1624, 1645, 1664, 1666 1350, 1357 a 1267 . O pronájem pozemků p.č. 1267, 1377, 1393, 1357 a 1350 projevil také zájem J. Braun. Při hlasování o těchto pozemcích ZO schválilo pronájem VHD Hradiště.
  k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla:
  2834, 2551, 2834, 2832, 2830 a 2370. O pronájem pozemků p.č. 2551 a 2370 projevil také zájem P. Braun. Při hlasování o těchto pozemcích ZO schválilo pronájem P. Braunovi.

  VHD Hradiště projevilo zájem o pronájem částí těchto pozemků:
  k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla:
  2616, 2880, 2434, 2427, 2533, 2725, 2897, 2528, 1425/1 a 2367.

  Za pronájem obecních pozemků nabízí VHD Hradiště nájemné 2.650,-Kč/ha.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla:  2834, 2832, 2830 , 2843 a v k.ú. Bezděkov u Kasejovic parcelní čísla1114, 1166, 1170, 1202, 1203, 1221, 1266, 1271, 1286, 1346, 1349, 1364, 1377, 1393, 1396, 1429, 1438, 1452, 1462, 1466, 1469, 1474, 1484, 1487, 1492, 1524, 1596, 1598, 1601, 1624, 1645, 1664, 1666 ,1350 , 1357 a 1267 Výrobně hospodářskému družstvu Hradiště.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů     Zdrželi se :  0 hlasů
  Usnesení č. 31   bylo schváleno.

 6. Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem částí  pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2616, 2880, 2434, 2427, 2533, 2725, 2897, 2528, 1425/1 a 2367       Výrobně hospodářskému družstvu Hradiště.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0     hlasů     Zdrželi se :  0 hlasů
  Usnesení č. 32   bylo schváleno.

13/  Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok
       2014

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2014 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, jehož členem je Obec Hradiště. Tento návrh byl zveřejněn na úřední desce OÚ Hradiště od 1.4. do 16.4. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014.

14/  Zápráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro
       odpadové hospodářství za rok 2014

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014. Tato zpráva byla zveřejněna na úřední desce OÚ Hradiště od 1.4. do 16.4. 2015.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014.

15/  Návrh rozpočtu  Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok
       2015 a rozpočtový výhled na roky 2015 až 2018.
 
Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2015 až 2018. Návrh a výhled byly zveřejněny na úřední desce obce od 1.4. do 16.4.2015.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2015 až 2018.

16/  Žádost o odkoupení pozemků

Na OÚ došla žádost pana V. Topinky na odkoupení částí pozemků p.č. 1508/40, 1504/1 a 2072/2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic. Část pozemku  p.č. 1508/40 má pan Topinka dlouhodobě pronajatý a má zde postavenou garáž. Části pozemků p.č. 1504/1 a 2072/2 by použil k zarovnání prostranství u své nemovitosti. Po projednání žádosti bylo přistoupeno k hlasování o prodeji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 1508/40, 1504/1 a 2072/2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro : 7    hlasů      Proti: 0     hlasů  Zdrželi se : 0  hlasů
Usnesení č. 33  bylo schváleno.

17/  Různé

 1. Starostka obce předložila k projednání žádost o vyjádření ke stavbě „Hradiště u Blatné, č.p. 1, kNN“.  Stavbou bude dotčen obecní pozemek p. č. 2268/1 v              k.ú.  Hradiště u Kasejovic. Po projednání bylo navrženo dodat do připomínek ke stavbě toto:

  Na pozemku 2268/1 je vedena kanalizace, ke které není dokumentace. Při výkopech je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Pokud dojde k porušení kanalizace, je nutné toto uvést do původního stavu. Pravděpodobně na pozemku vede také vodovod. Žádáme o pořízení fotodokumentace výkopu s uloženým kabelem a předaní obci.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí  vyjádření obce Hradiště ke stavbě „Hradiště u Blatné, č.p. 1, kNN“.

 2. Bylo projednáno poskytnutí peněžního daru ve výši 300,-Kč Svazku obcí Blatenska na základě dlouholeté spolupráce v oblasti poskytování metodiky hospodaření obcí. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 300,-Kč Svazku obcí Blatenska na základě dlouholeté spolupráce v oblasti poskytování metodiky hospodaření obcí a pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy.

  Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti:  0    hlasů  Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č. 34    bylo schváleno.

 3. Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí daru Svazku obcí Blatenska .

  Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti:  0    hlasů  Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č. 35    bylo schváleno.

 4. Starostka obce podala informaci o pořádání příměstského tábora v Kasejovicích. Město Kasejovice požaduje od obce příspěvek 500,-Kč na 1 dítě z obce, které se zúčastní tábora. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že případné příspěvky se budou řešit na základě konkrétních žádostí.
 5. Byla projednávána žádost pana J. Řehoře ze dne 31.3.2015 o řešení přístupové cesty k jeho pozemkům. Je nutno jednat s SÚS Starý Plzenec o povolení sjezdu ze státní komunikace na pozemek p.č. 2211 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.  P. Braun se nabídl, že bude jednat s SÚS Starý Plzenec ohledně tohoto sjezdu. Na příštím zasedání zastupitelstva obce se dle výsledků jednání rozhodne o případné směně či prodeji pozemků.
 6. Zastupitelstvo dále projednávalo žádost o vyjádření od M. Kubalíka ze dne 3.4.2015 ohledně cesty p.č. 2268/1 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.  ZO se dohodlo, že bude jednat o směně pozemku tak, aby se mohlo jezdit po horizontu a byl umožněn přístup ke všem pozemkům.
 7. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Obci Hradiště dne 13.4.2015 usnesením č. 795/15 poskytnutí    dotace   z dotačního   titulu  PSOV PK 2015 – Projekty  obcí  ve výši 200.000,-Kč na opravu veřejných prostranství. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že investuje z rozpočtu obce do oprav veřejných prostranství v Bezděkově a v Hradišti nejvýše částku 500.000,-Kč.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2015-Projekty obcí ve výši 200.000,-Kč na neinvestiční akci „Opravy veřejných prostranství“.

  Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti:  0    hlasů  Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č. 36    bylo schváleno.

 8. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo „Sdružení Hradišťský potok“, jehož je obec Hradiště členem, dne 13.4.2015 usnesením č. 795/15 poskytnutí    dotace   z dotačního   titulu  PSOV PK 2015 – Integrované projekty ve výši 150.000,-Kč na pořízení společného zařízení pro péči o veřejné plochy a komunikace (mulčovač).

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje přijetí dotace v rámci „Sdružení Hradišťský potok“ ve výši 150.000,-Kč na pořízení společného zařízení pro péči o veřejné plochy a komunikace z dotačního titulu PSOV PK 2015 – Integrované projekty.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0    hlasů      Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č.  37   bylo schváleno.

 9. Starostka obce podala informaci o výluce železniční přepravy na trati číslo 191 Nepomuk-Blatná v období od 4.5. do 7.5.2015. Všechny vlakové spoje budou nahrazeny autobusovou přepravou.
 10. Starostka obce informovala přítomné o sběru odpadu:

  sběr nebezpečného odpadu dne 12.5.2015,
  sběr velkoobjemového odpadu dne 30.5.2015.

 11. Starostka obce podala informaci o demolici a zajištění zemědělské stavby – vyhořelý statek v Bezděkově. Řízení o odstranění a zajištění této stavby bylo přerušeno do 31.5.2015.
 12. Starostka obce podala informace ke zřizování domácích ČOV. Pokud obec bude podporovat realizaci domácích ČOV v obci, bude občanům přispívat na zřízení ČOV.

  Dále se řešila vlhkost v budově OÚ v Hradišti čp.62. Bylo navrženo přendání septiku a umístění domácí ČOV.

  Návrh usnesení:
   Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje zřízení domácí ČOV v budově OÚ v Hradišti čp.62.

  Výsledek hlasování:   Pro : 7   hlasů      Proti: 0    hlasů      Zdrželi se : 0  hlasů
  Usnesení č.  38   bylo schváleno.

 13. Dále byly zastupitelstvu obce předloženy k projednání návrhy řešení opravy sociálního zařízení v budově OÚ v Bezděkově čp.41.

9/ Diskuse

 1. P. Braun
  • je nutno vyčistit příkopy na cestě na Hradišťskou vlakovou zastávku v místě u čp.76
  • katro u čp. 48 v Hradišti, nutná oprava šachty kanálu
  • cesta u stohu, je zde navezené kamení, hrozí, že bude splaveno a ucpou se kanály
  • rybníček Dvoráček je zanesený splavenou zeminou
  • oprava části obecní cesty Hradiště-Lnáře firmou Hochtief - dobře a kvalitně udělaná práce v porovnání s vynaloženými financemi na opravu.
 2. Pí. Vlková
  • poukázala na stav státní komunikace v Zahorčičkách. V roce 2014 byla provedena důkladnější oprava (ucelený povrch). Dnes je komunikace opět porušena.
 3. P. Novák
  • stížnost na nedostatečnou slyšitelnost veřejného rozhlasu v Bezděkově
  • P. Voráčová a p. Kovářová neobdržely pozvánku na sraz důchodců a oslavu MDŽ do Nezdřeva
  • Poukázal na velký pařez po poražené lípě u hřbitova v Bezděkově. Pařez se nachází na pozemku SÚS Starý Plzenec, která by měla odstranění pařezu řešit.
 4. Pí. Punčochářová – navrhovala rozšíření veřejného osvětlení u čp.76 v Hradišti.
 5.  Pí. Vlková – navrhovala rozšíření veřejného osvětlení v Zahorčičkách.

Závěr:
Starostka  obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té  ukončila  jednání v 10.45 hod.        

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Přehled hlasování ZO
 3. Rozpočtové opatření č.1/2015
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 4.5.2015

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Krliš, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 05.5.2015