Zápis 2/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 10.4.2014 v HRADIŠTI od 19.00 hodin.

2/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 10.4.2014 v HRADIŠTI od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:,Merhout Miroslav, Petr Braun, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, , Čada Karel, Šulc Václav

Omluvení členové ZO:  Červený František
              
Přítomní z řad veřejnosti: 9

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Karel Čada, Petr Braun

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Inventarizace majetku obce k 31.12.2013
  5/ Účetní závěrka hospodaření obce za rok 2013
  6/ Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření
  7/ Dodatek č.1/2014 ke smlouvě na dopravní obslužnost
  8/ Neinvestiční akce na rok 2014
  9/ Smlouva o smlouvě budoucí na VB-přípojka ČEZ v Hradišti u Mlýna
10 /Různé
11/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                Proti:  0       Zdrželi se: 0
Usnesení č. 209    bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Karel Čada a p. Petr Braun a zapisovatelem
pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
   
      3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 1/2014 ze 7.2.2014 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení č.1/2014 ze 7.2.2014.

      4/ Inventarizace majetku obce k 31.1.2013

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání Inventarizační zpráva včetně příloh k inventarizaci majetku Obce Hradiště  ke dni 31.12.2013.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2013.

5/ Účetní závěrka hospodaření obce za rok 2013

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok 2013 dle předložených dokladů. Na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje účetní závěrku Obce Hradiště za rok 2013.

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 210    bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku Obce Hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky protokol.

6/ Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření

Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12.2013 byl zveřejněn na úřední desce obce včetně příloh a Zprávy o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2013 od 18.3.2014 do 3.4.2014. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2013 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro: 6     Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 211  bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2013.

7/ Dodatek č.1/2014 ke smlouvě na dopravní obslužnost

Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání „Dodatek č.1/2014“ ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Výše příspěvku na rok 2014 činí částku 4.400,-Kč. Po projednání přistoupilo ZO k hlasování a bylo přijato toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podepsání „Dodatku č.1/2014“ s Plzeňským krajem na poskytování finančního příspěvku ve výši 4.400,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:  0      Zdrželi se: 0
Usnesení č. 212   bylo schváleno.

8/ Neinvestiční akce v roce 2014

Starostka obce seznámila přítomné s plánovanými neinvestičními akcemi v obci v roce 2014. Hlavní akcí je oprava obecní komunikace od rybníka Jamský do Zahorčiček. Na tuto opravu obec podala žádost o dotaci Plzeňskému kraji. Dne 10.3.2014 byla Obci Hradiště schválena dotace z dotačního titulu PSOV PK 2014 v částce 220.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2014 ve výši 220.000,-Kč na neinvestiční akci „Oprava místní komunikace na p.č. 2596 v k.ú. Hradiště u Kasejovic a p.č. 736 v k.ú. Zahorčičky“.  

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti: 0       Zdrželi se:  0
Usnesení č. 213   bylo schváleno.

 Dne 20.3.2014 byla elektronicky zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace“. Zároveň byly osloveny 3 firmy:
1/ Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, Klatovy
2/ Vavřík stavby s.r.o., Mirošov,  Příkosice 151.
3/ EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 74, Plzeň
Nabídky byly přijímány do 7.4.2014, 12.00 hod.
Dne 9.4.2014 proběhlo na OÚ Hradiště otevření doručených obálek a posouzení nabídek na provedení zakázky. Nabídku zaslaly tyto firmy:   
1/ Silnice Klatovy, a.s.                             cena:  1.690.073,07 Kč vč.DPH           záruka:  36 měsíců

2/ Vavřík stavby s.r.o., Příkosice 151.     cena:  1.875.396,68 Kč vč.DPH          záruka:  24 měsíců

3/ EUROVIA Silba, a.s. Plzeň                cena:   1.638.784,- Kč vč.DPH             záruka:   60 měsíců

Výběrová komise ve složení Braun Petr, Čada Karel, Merhout Miroslav a Ladmanová Jaroslava navrhuje zastupitelstvu obce vybrat pro realizaci zakázky firmu EUROVIA Silba, a.s. Plzeň. Tato firma má nejnižší cenovou nabídku a nejdelší dobu záruky. Zastupitelstvem obce bylo navrženo, aby ve smlouvě o dílo bylo zakotveno, že oprava bude provedena dle ČSN normy, návrh této smlouvy bude odsouhlasen Zastupitelstvem obce Hradiště, obec zajistí svůj stavební dozor a pozastávka financování bude 10% z celkové ceny na opravy a doplacení případných nedostatků. Dále se zastupitelstvo obce dohodlo, že po provedení opravy povrchu komunikace bude vydán zákaz překopu komunikace.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pro realizaci zakázky „Oprava místní komunikace od rybníka Jamský do Zahorčiček“ firmu EUROVIA Silba, a.s. Plzeň.

Výsledek hlasování:   Pro: 4                  Proti: 0     Zdrželi se:  2
Usnesení č. 214   bylo schváleno.

9/ Smlouva o smlouvě budoucí na VB-přípojka ČEZ v Hradišti u Mlýna

Zastupitelstvu obce byla k projednání předložena „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-0008865/B002 Hradiště, U Mlýna p.č. 2343 – VN, DTS, knn“ mezi obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. ZO se dohodlo, že je nutné dbát na to, aby při realizaci  nebyla poškozena a narušena meliorace na dotčeném pozemku. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0008865/B002  Hradiště, U Mlýna p.č. 2343 – VN, DTS, knn“ mezi obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:  0     Zdrželi se:  0
Usnesení č. 215  bylo schváleno.

10/ Různé

 • Na OÚ došla žádost od Obce Nezdřev na odkup cca 25 m použitých kanalizačních trub, které vlastní Obec Hradiště. ZO se dohodlo. Že uvedené kanalizační trubky prodávat nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje odprodej použitých kanalizačních trub.

Výsledek hlasování:   Pro:   0      Proti:  1      Zdrželi se: 5

 • Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO.KOM a.s. a dodatek č.1 k této smlouvě. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Smlouva je upravena podle Nového občanského zákoníku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č.  216     bylo schváleno.

 • Na OÚ došla žádost o poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny na rok 2014 v částce 7.400,-Kč od provozovatele Jaroslava Houdka z Horažďovic. Pojízdná prodejna dojíždí 1x týdne do obce Hradiště a Zahorčičky. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny provozovatele Jaroslava Houdka na rok 2014 v částce 7.400,-Kč

Usnesení č. 217    bylo schváleno.
Výsledek hlasování:   Pro: 5                  Proti:  0      Zdrželi se: 1

 • Dále starostka obce seznámila přítomné s nabídkou společnosti ČEZ Prodej s.r.o na zvýhodněnou cenu za odběr elektřiny. Je možno uzavřít smlouvu na dobu jednoho nebo dvou roků. ZO se dohodlo, že obec uzavře smlouvu na jeden rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření smlouvy o odběru elektřiny na jeden rok se společností ČEZ Prodej s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro: 6     Proti:   0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 218    bylo schváleno.

 • Na OÚ došla dne 12.3.2014 žádost na odprodej obecního pozemku p.č. 2900 o výměře 391 m2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic od Mgr. Josefa Nového a Miloše Zacha. ZO žádost projednalo a rozhodlo, že pozemek prodávat nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2900 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro: 0                  Proti:  6      Zdrželi se: 0

 • Starostka obce seznámila přítomné s podklady pro standardizaci MAS Pošumaví na léta 2014-2020. Aby bylo možno získat fin.prostředky, musí proběhnout na Ministerstvu pro místní rozvoj schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 vypracované každou místní akční skupinou. V případě Místní akční skupiny Pošumaví se jedná o 99 měst a obcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014-2020 na svém správním území.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:   0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 219    bylo schváleno.

 • Starostka obce informovala přítomné o sběrném dvoru v Kasejovicích. Město Kasejovice nabídlo Obci Hradiště, že občané naší obce mohou ukládat odpad do sběrného dvora. Od obce Město Kasejovice požaduje za tuto službu 70,-Kč na jednoho obyvatele včetně chalupářů. S Městem Kasejovice se bude ještě o této záležitosti vyjednávat.

Návrh usnesení:
                  Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku Obce Hradiště jednáním o možnosti využití
                sběrného dvora  v Kasejovicích.

 • Dále starostka obce informovala o nabídce umístění kontejneru na sběr textilu včetně odvozu zdarma. ZO souhlasí s umístěním jednoho kontejneru na sběr textilu na návsi v Hradišti.
 • Starostka obce podala informaci o zřízení jednoho pracovního místa v Obci Hradiště na Veřejně prospěšné práce  v době od 1.4.2014 do 30.11.2014.
 • Dále starostka obce informovala přítomné o návštěvě p. Bauera náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu. Opakovaně byla řešena situace trasy od firmy Haas-Bezděkov-Zahorčičky-Tchořovice. Jde o opakované stížnosti občanů na průjezd kamionů a špatný stav silnice. Pan Bauer přislíbil pomoc.
 • Starostka obce oznámila, že dne 31.5.2014 proběhne v obci svoz velkoobjemového odpadu.
 • Dále byla projednávána žádost manželů Holubových, bytem Bezděkov čp.50 na řešení přístupové cesty k jejich nemovitosti. ZO smlouvu projednalo. P. Braun navrhl, aby bylo jednáno s p.Sudou, bytem Bezděkov čp.44 o zřízení věcného břemene na přístupové cestě k čp.50 a č.o.1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřuje starostku obce vstoupit do jednání s panem J.Sudou ohledně přístupové cesty k čp.50 v Bezděkově.

 • Starostka obce informovala přítomné o nutnosti uzavřít nové nájemní (pachtovní) smlouvy na pronájem obecních zemědělských pozemků. Je třeba stanovit podmínky pronájmu zem.pozemků a uzavřít pachtovní smlouvy dle nového občanského zákoníku. Navrhla, aby ceny pronájmu jednotlivých pozemků byly sjednoceny. P. Braun navrhl, aby smlouvy byly uzavírány individuelně dle podmínek a druhu a stavu pronajímaných pozemků

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje změnu ceny nájemného z pronájmu obecních zemědělských pozemků.
Výsledek hlasování:   Pro:   2      Proti:   1     Zdrželi se: 3

10/ Diskuse

 • p. Kondel – vznesl dotaz na vyřešení přístupové cesty k zemědělským pozemkům v Hradišti. Tato cesta se musí opravit, už je jednáno s VHD Hradiště.
 • pí. Vlková – dotaz na údržbu veřejné zeleně v Zahorčičkách. Tuto službu budou provádět obecní pracovníci.
 • p. Chvátal Josef – upozornil na nepořádek v obci, který dělají zaměstnanci VHD Hradiště. Dále nabídl zajistit služby stavebního dozoru při plánované opravě obecní komunikace.
 • p. Novák - požadoval příspěvek na prodejnu v Bezděkově ma pořízení nové cedule „Hasičská zbrojnice“.
 • p. Řehoř - požadoval od obce řešení přístupové cesty k jeho zemědělským pozemkům.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 22.30 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 15.4.2014

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 15.4.2014