Zápis 2/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 16.12.2014 v Hradišti od 18.00 hodin.

2/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 16.12.2014 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef,
Benešová Daniela, Vařeková Jana, Krliš Václav

Přítomní z řad veřejnosti:  7 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Danielu Benešovou a p.Václava Krliše a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce  možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 6/2014
4/ Rozpočet obce Hradiště na rok 2015
5/ Různé
6/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů        Proti :  0  hlasů      Zdrželi se: 0   hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

3/  Rozpočtové opatření č. 6/2014
Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.6/2014 ze dne 5.11.2014 . Toto opatření sestavila  a navrhla účetní obce a schválila je starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č.6/2014.

4/  Rozpočet obce Hradiště na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 27.11.2014 do 15.12.2014. Návrh rozpočtu na rok 2015 je vyrovnaný v částce 3.900.000,-Kč. Ke zveřejněnému návrhu nebyly do dnešního dne vzneseny žádné námitky a připomínky z řad veřejnosti. Po projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 bylo přistoupeno k hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 v částce 3.900.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2015 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   Pro: 6     Proti:           Zdrželi se:  1
Usnesení č. 8   bylo schváleno.

5/  Různé

 • Dodatky č. 64-68 ke smlouvě o likvidaci KO s firmou RUMPOLD

Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání a schválení dodatky č. 64-68 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště uzavřené s firmou RUMPOLD Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování k jednotlivým dodatkům ke smlouvě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 64-68 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.    

Výsledek hlasování:   Pro: 6  hlasů      Proti: 0 hlasů    Zdrželi se: 1 hlas
                                  
                                  
 Usnesení č. 9  bylo schváleno.

 • Oprava části obecní komunikace Hradiště- Lnáře

Starostka obce informovala o opravě obecní komunikace Lnáře-Hradiště, která probíhá na k.ú. Lnáře. Na k.ú. Hradiště u Kasejovic je třeba opravit úsek komunikace cca 70 m, které navazují na  obecní komunikaci v k.ú. Lnáře. Opravu komunikace na k.ú. Lnáře provádí fa. Hochtief. Obec byla oslovena zástupci Obce Lnáře, že by bylo dobré provést opravu komunikace současně v obou katastrech stejnou firmou. Nabídková cena na opravu části komunikace na k.ú. Hradiště u Kasejovic od fa. Hochtief činí částku 248.000,-kč bez DPH.
Starostka obce nechala vypracovat cenovou nabídku od fa. EUROVIA Silba, a.s. Plzeň. Tato nabídková cena činí částku 286.606,17 včetně DPH. Bylo domluveno, že obec osloví ještě několik firem o vypracování nabídkové kalkulace na opravu této části komunikace.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování, zda opravu části obecní komunikace Hradiště-Lnáře opravit v roce 2015 nebo ne.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje realizaci  opravy části obecní komunikace Hradiště-Lnáře v délce cca 70 m. 

Výsledek hlasování:   Pro : 7    hlasů      Proti:     0 hlasů  Zdrželi se :  0 hlasů Usnesení č. 10    bylo schváleno.

 • Vyúčtování Kasejovických novin za r. 2014

Starostka obce seznámila přítomné s vyúčtováním za vydávání  Kasejovických novin za rok 2014, které pro nás zajišťuje Město Kasejovice. Náklady jsou dosti vysoké. Starostka dala na zvážení, zda do budoucna při vydávání novin spolupracovat s Městem Kasejovice. Dále informovala, že v letošním roce pro nás Město Kasejovice nezajistilo tradiční setkání důchodců. Byl podán návrh, aby se zorganizovalo v příštím roce setkání důchodců naší obce např. v Nezdřevě v hostinci.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí informaci o vyúčtování nákladů na vydávání Kasejovických novin v roce 2014.

 • Starostka obce podala informaci o sběru odpadu v Obci Hradiště  v roce 2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zprávu o sběru odpadů v Obci Hradiště v roce 2014.

 • Žádost P. Hořejšího o rozšíření veřejného osvětlení k č. p. 39 v Hradišti

Žádost byla projednána a bude zpracována nabídková kalkulace.

6/  Diskuse

 • J. Chvátal – dotaz, zda obec uvažuje o zakoupení budovy místní prodejny v Hradišti od ZKD Plzeň.

Starostka podala informaci z několika jednání se zástupci ZKD Plzeň.

 • J. Suda – vznesl dotaz na zprávu statika ohledně odvlhčení přístavby bývalé kotelny v budově OÚ v Hradišti čp.62. Starostka obce přečetla„Průvodní a souhrnnou zprávu „ od statika. Dále následovaly rady a úvahy přítomných, jak by odvlhčení řešili. Bylo navrženo, že bude sjednána schůzka na místě, kde se rozhodne jak odvlhčení řešit.
 • J. Suda – poukázal na stav hasičské nádrže v Bezděkově. Opravená nádrž je kolem dokola zarostlá dřevinami. Některé je nutno pokácet a tím porost kolem nádrže prosvětlit. Listí z těchto dřevin znečišťuje nádrž a zabahňuje ji.
 • B. Kotyzová – vznesla dotaz, zda se plánuje oprava státní komunikace Hradiště – Blatná, která je dosti poškozená. Starostka obce  konstatovala, že je třeba apelovat na Správu a údržbu silnic.
 • V. Kotyza – podal návrh, aby si zastupitelstvo obce udělalo ucelený program na celé funkční období.
 • V. Miler – poděkoval starostce obce za provedené opravy obecních komunikací v minulém funkčním období. Dále požádal J.Sudu, aby apeloval na pracovníky VHD Hradiště, aby neznečiš´tovali komunikace svými dopravními prostředky a stroji. Pan  J. Suda slíbil, že bude v tomto smyslu jednat se zástupci VHD Hradiště.
 • P. Braun- uvedl, že v rozpočtu na rok 2015 je více věcí s kterými nesouhlasí, proto hlasoval proti schválení. Dále upozornil na to, že nově zbudovaná polní cesta v Hradišti je zničená, rygolnice jsou rozježděné. Je nutno zjednat nápravu a dát cestu do pořádku.
 • J. Chvátal – upozornil přítomné na to, že je nutno ošetřit štít budovy hasičské zbrojnice v Hradišti proti vlhkosti. Doporučil štít obložit plechy nebo lamelami.
 • P. Braun – dotaz, zda byl někdo zkontrolovat obecní pozemek v Hradišti kde probíhá pokládka el. kabelů k objektům „U mlýna“. Pravděpodobně je narušena meliorace. Je nutno dát pozemek do původního stavu. Vhodné bude upozornit ČEZ, že nedošlo k propojení meliorací.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.45 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočtové opatření č.6/2014
 • Rozpočet obce Hradiště na rok 2015

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniele Benešová, Václav Krliš a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 19.12.2014