Zápis 2/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.5.2013 v HRADIŠTI od 19.00 hodin.

2/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 29.5.2013 v HRADIŠTI od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav, Merhout Miroslav, Červený František, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr,

Omluvení členové ZO:  Čada Karel
              
Přítomní z řad veřejnosti:  6

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu: Červený František, Merhout Miroslav

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočtové opatření č. 3/2013
5/ Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12. 2012
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za r.2012
7/ Neinvestiční akce r.2013
8/ Různé
9/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:   0        Zdrželi se: 0
Usnesení č. 168   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Františka Červeného a p. Miroslava Merhouta a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení
Starostka provedla kontrolu usnesení č. 1/2013 ze 7.3.2013 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtové opatření  č. 3/2013.

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.3/2013, které bylo sestaveno k 31.3.2013. Toto opatření sestavila účetní obce a schválila starostka obce. Po té bylo přistoupeno k hlasování o přijetí tohoto  rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č. 3/2013.

5/ Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12. 2012

„Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12. 2012“ byl zveřejněn na úřední desce obce od 8.3.2013 do 25.3.2013. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12.2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrady.

Výsledek hlasování:   Pro:  6      Proti:     0      Zdrželi se:  0
Usnesení č. 169  bylo schváleno.

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za r. 2012

„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2012“ byla zveřejněna na úřední desce obce od 8.3.2013 do 25.3.2013. Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z řad veřejnosti a členů zastupitelstva obce nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2012“ – bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro:   6        Proti:    0     Zdrželi se:  0
Usnesení č. 170  bylo schváleno.

7/ Neinvestiční akce r.2013

Starostka obce seznámila přítomné s plánovanými neinvestičními akcemi na rok 2013. Na posledním zasedání ZO bylo schváleno podání žádosti na opravu obecních komunikací v Hradišti a Bezděkově v rámci PSOV. Zatím ještě obec neobdržela oficiální vyjádření, zda byla dotace schválena.
Obec nechala zpracovat nabídku na opravu obecních komunikací od třech firem (ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí, EUROVIA Silba, a.s. Plzeň a Zdeněk Vávřík, Mirošov, Příkosice 151).

Po té starostka obce vyzvala členy ZO, aby vyjádřily svůj názor, zda opravit obě komunikace nebo jen jednu a kterou.
Vyjádření členů ZO:
p. Merhout- rekonstruovat obě komunikace
p. Braun – nerekonstruovat, ale opravit jen úsporněji, protože nejsou provedeny odvody vody
p. Novák – poukázal na to, že obec měla své komunikace opravit v minulých letech, kdy opravy nebyly tak nákladné , přiklání se k opravě obecní komunikace v Bezděkově
p.Červený – opravit jen úsporně tak, aby to vydrželo v únosném stavu aspoň 5 let, nebo komplexně i s odvodněním, ale to pouze jen jednu komunikaci (tu více poškozenou) z důvodu vysokých finančních nákladů.
Po projednání se ZO domluvilo, že osloví ještě další firmy na zpracování  nabídky na opravu obecních komunikací. P. Braun přislíbil kontakty na další firmy.
Po vyjádření členů ZO dala starostka obce hlasovat, zda jednotlivé komunikace opravovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje opravu obecní komunikace v Hradišti „Pod vrchem“.

Výsledek hlasování:   Pro:   5      Proti:   0      Zdrželi se:  1
Usnesení č.171  bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje opravu obecní komunikace v Bezděkově z návsi k Sádlíku.

Výsledek hlasování:   Pro:   5       Proti:   0      Zdrželi se:  1
Usnesení č. 172  bylo schváleno.

8/ Různé

 • Pan Daniel Brunát seznámil přítomné s nabídkou služeb na prohlídku a údržbu stromové zeleně pro zvýšení bezpečnosti v obci. Mimo jiných služeb nabízí i ručení za bezpečnost a případné škody způsobené stromovou zelení, inventarizaci dřevin spolu s označením a přesným posudkem.
 • Starostka obce seznámila přítomné s náklady ZŠ a MŠ Kasejovice za rok 2012 na žáky z Obce Hradiště. Tyto náklady jsou vyčísleny v příloze k „Dohodě o doplatku za rok 2012“ mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2012 dle „Dohody o doplatku za rok 2012“ v celkové částce 40.500,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:  0     Zdrželi se:  0
Usnesení č. 173  bylo schváleno.

 • Dále ZO projednávalo nabídku fa. VATEC na dostavbu bezdrátového rozhlasu v Bezděkově v celkové částce 67.384,-Kč. Po projednání bylo dohodnuto, že postačí doplnit jen  reproduktory na nedostatečně ozvučená místa (jedná se jen o dvě místa oproti navrženým pěti) . Dostavba bezdrátového rozhlasu v předložené nabídce je zbytečné a dosti nákladné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s doplněním reproduktorů bezdrátového rozhlasu v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:     0    Zdrželi se:  0
Usnesení č. 174  bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci o konání 7. ročníku soutěže mezi obcemi „Hry bez hranic“ v Kasejovicích dne 22.června 2013. Vyzvala soutěžící za obec Hradiště z minulých let, aby se zúčastnili a zapojili do příprav na tuto soutěž.
 • Na OÚ Hradiště došla nabídka od fa. Rumpold na doplnění biokontejnerů v obci. Obec má k dispozici 1 biokontejner u hřbitova v Bezděkově a ten postačuje. Po projednání ZO rozhodlo, že zatím další biokontejnery pořizovat nebude.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje doplnění biokontejnerů v obci.

Výsledek hlasování:   Pro:   0      Proti:     6    Zdrželi se:  0

 • Na OÚ Hradiště byla doručena žádost p. R. Vlka o znovu projednání polohy části směňovaného pozemku p.č. 611 (u bývalé hasičárny) v k.ú. Zahorčičky. Pan R. Vlk předložil návrh směny části pozemku p.č. 611 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví Obce Hradiště za část pozemku p.č. 614 ve vlastnictví R. Vlka . ZO již na zasedání dne 30.10.2012 směnu části tohoto pozemku dle tehdy předloženého  návrhu schválilo (jednalo se o pozemek, který p. Vlk zastavěl při přestavbě bývalé hasičárny). ZO by muselo schválit změnu usnesení ze dne  30.10.2012.

Starostka obce dala o změně usnesení ze dne 30.10.2012 hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje změnu usnesení ze dne 30.10.2012 o směně části pozemku p.č. 611 v k.ú. Zahorčičky.

Výsledek hlasování:   Pro:   0          Proti:    4     Zdrželi se:  2

 • Na OÚ došla elektronicky žádost pana P. Nováka o výměnu pozemku PK p.č. 80/5 v k.ú. Bezděkov, která byla údajně v minulosti znehodnocena obcí. Na zmíněném pozemku bylo zřízeno školní sportovní hřiště. Orná půda tak byla znehodnocena na ostatní plochu. P. Novák požaduje výměnu tohoto znehodnoceného pozemku za obecní pozemek. V současné době probíhá v k.ú. Bezděkov KPÚ. ZO bude tuto záležitost řešit v rámci KPÚ. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí žádost pana P. Nováka o výměnu pozemku PK p.č. 80/5 v k.ú. Bezděkov.

 • Starostka obce informovala přítomné o tom, že obec Hradiště zaslala žádost komplexní opravu komunikací III/02017 a III/02018  Hradiště – Tchořovice - Bezděkov  na KÚPK odbor dopravy a SÚSPK. Obec dostala zamítavou odpověď. Zásadní oprava silnic III/02017 a III/02018 není zařazena do seznamu investičních a neinvestičních akcí realizovaných v roce 2013 z nedostatku finančních prostředků Plzeňského kraje.
 • Starostka obce podala informaci o svozu velkoobjemového odpadu, který proběhne v obci Hradiště dne 1.6.2013.

9/ Diskuse

 • pí. Vlková – dotaz do kdy se mohou podávat připomínky k ÚP Hradiště. Dle veřejné vyhlášky do 14.6.2013.
 • p. Braun – upozornil na nedostatky na nové polní cestě v Hradišti ( hromady betonu, vyskákané a vytrhané obrubníky, hromady neodklizeného hnoje)
 • p. Braun – navrhl, aby SÚSPK předložila obci projekt na kácení stromů, které proběhlo v Hradišti a v Bezděkově. SÚSPK podala žádost na kácení dřevin a bylo jim vydáno rozhodnutí.
 • p.Novák – námitka na nákladnou opravu VO v Bezděkově, místní SDH by tuto opravu provedl levněji. Opravu odborně provedla firma Elektromontáže Blatná. Z bezpečnostních důvodů musí tyto opravy provádět odborná firma.
 • p. Vlková – dotaz na vývěsní skříňku v Zahorčičkách. V současné době je objednána nová vývěsní skříňka, která bude instalována v Zahorčičkách.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 22.50  hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 3/2013
 • Nabídka DANIMA-Brunát Daniel
 • Přehled hlasování ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2013 

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Červený František a Merhout Miroslav a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 05.6.2013