Zápis 2/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 20.03.2012 v Hradišti od 19.00 hodin.

2/2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 20.3.2012 v Hradišti od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, , Čada Karel, Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr, Fr. Červený

Omluvení členové ZO:    0 
              
Přítomní z řad veřejnosti:   13

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová  Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Petr Braun, Karel Čada

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Plnění rozpočtu (rozpočtové změny k 29.2.2012)
5/ Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
6/ Dodatek č.1/2012 ke smlouvě na dopravní obslužnost
7/ Vyhláška č.6-Požární řád obce
8/ Dodatek č.46 - 50 ke smlouvě o likvidaci odpadů s fa. RUMPOLD
5/ Různé
6/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7                Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 110   bylo schváleno.

 2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisup. Petra Brauna a p. Karla Čadu a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 1/2012 z 19.1.2012 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtové změny 1/2012

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.1/2012, které bylo sestaveno k 29.2.2012. Toto rozpočtové opatření sestavila účetní obce a bylo schváleno starostkou obce a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012k 29.2.2012.

Výsledek hlasování:   Pro:   7          Proti:               Zdrželi se:
Usnesení č. 111 bylo schváleno.

 5/  Výroční z práva o poskytování informací za rok 2011

Zastupitelstvu obce byla předložena „Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím  za rok 2011. ZO zprávu projednalo  a přijalo toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011.

Výsledek hlasování:   Pro:  7          Proti:                           Zdrželi se:
Usnesení č. 112  bylo schváleno.

6/ Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě na dopravní obslužnost

Starostka obce předložila ZO k projednání „Dodatek č.1/2012“ ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Po projednání přistoupilo ZO k hlasování, a bylo přijato toto usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č.1/2012 ke smlouvě na dopravní obslužnost“ na rok 2012.

Výsledek hlasování:   Pro:  7      Proti: 0           Zdrželi se: 0
Usnesení č. 113   bylo schváleno.

7/ Vyhláška č.6-Požární řád obce

Obec nechala vypracovat nový „Požární řád obce“, který starostka obce předložila zastupitelstvu obce k projednání a schválení.  Byla vznesena připomínka panem Novákem, že ve vyhlášce chybí podstatné věci a je třeba si ověřit, zda má vyhláška všechny náležitosti. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že po ověření správnosti vyhlášky a doplnění případných nedostatků bude jednáno na příštím zasedání ZO Hradiště.

8/ Dodatky č.46-50 ke smlouvě o likvidaci odpadů s fa. RUMPOLD

Zastupitelstvu obce  byly předloženy k projednání a schválení dodatky č.46-50 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec  Hradiště  uzavřené  s fa RUMPOLD.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky č.46-50 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD.

Výsledek hlasování:  Dodatek č. 46            Pro:   6     Proti:        0       Zdrželi se: 1
                                   Dodatek č. 47            Pro:   7     Proti:        0       Zdrželi se :0
                                   Dodatek č. 48            Pro:   7     Proti:        0       Zdrželi se: 0
                                   Dodatek č. 49            Pro:   7     Proti:        0       Zdrželi se: 0
                                   Dodatek č. 50            Pro:   7     Proti:        0       Zdrželi se: 0

Usnesení č. 114   bylo schváleno.

5/  Různé

 • Byla projednávána žádost o odkoupení přístřešku od M. Braunové, která byla doručena osobně před zasedáním zastupitelstva obce. Starostka obce vyzvala členy ZO, aby se k této žádosti vyjádřili. Jedná se o přístřešek, který v minulosti patřil SVAZARMU a nachází se na obecním pozemku p. č. 2529 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. SVAZARM již zanikl.

Starostka obce vyzvala členy ZO, aby hlasovali o tom, zda souhlasí se záměrem prodeje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje záměr prodeje přístřešku na pozemku p. č. 2529 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Výsledek hlasování:   Pro:    6          Proti: 0                      Zdrželi se: 1

Usnesení č. 115    bylo schváleno.

 • Starostka obce předložila k projednání nabídku fa.EKOEKO na vypracování studie odkanalizování obce Hradiště ve dvou variantách za celkovou cenu 69.600,-Kč. Přítomní byli vyzváni, aby se  vyjádřili v jaké variantě nechat vypracovat studii.
  P. Braun se přiklání k variantě biologického rybníka. Navrhuje, aby zpracovatel ÚP   Hradiště  Ing. Valtr zapracoval řešení odkanalizování formou biologického rybníka do ÚP Hradiště. Dále navrhl, aby se současně řešilo i odkanalizování Bezděkova a Zahorčiček.
  P. Kotyza –navrhl, aby se nechala udělat studie na ČOV včetně kanalizace  a studie na odkanalizování formou biologického rybníka a po té se rozhodnout pro jednu variantu. Bylo dohodnuto, že se nejprve zkusí oslovit Ing Valtr, zpracovatel ÚP, zda by bylo možno otázku kanalizace začlenit do ÚP a po té eventuelně požádat zástupce fa.EKOEKO, aby přijeli na jednání zastupitelstva obce a osobně vysvětlil svůj návrh
  odkanalizování obce.
 • Starostka obce podala informaci o tom.že byl zpracován návrh pro řízení Územního plánu obce Hradiště. Tento návrh je k nahlédnutí na OÚ Hradiště do konce března 2012.
  P. Braun upozornil na to, aby se dohlédlo nato, aby pozemek u čp.41 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic (bývalá školní zahrada) byl projednán v rámci KPÚ.
 • Starostka obce podala informaci o průběhu opatření proti provozu těžkých vozidel obcí Zahorčičky. Zpracovává se projekt na řešení této situace. V současné době jsou zpracovávána stanoviska jednotlivých institucí.
 • Starostkou obce byla podána informace ohledně dotačních titulů. Obec podala dvě žádosti o dotace z Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2012.  Obě žádosti byly schváleny.
 • Dotace na Územní plán obce Hradiště v částce 134.000,-Kč.
 • Dotace na opravu obecních budov v částce 250.000,-Kč.
 • Starostka obce informovala přítomné o předání prodejny v  Bezděkově  Západočeským konzumním družstvem Plzeň. Od 1.3.2012 je prodejna v Bezděkově předána k pronájmu pí. Kovářové.
 • Dále starostka obce oznámila, že bude zaměstnancem obce proveden zdravotní řez porostu podél Hradišťského potoka. 21. 3. 2012 bude řez dokončen a pokácené dřevo se bude přidělovat přihlášeným zájemcům. Ti si svůj díl zpracují a uklidí včetně větví. Cena za zpracované dřevo je 90,-Kč/m3. 

 6/  Diskuse

 • p. Braun-upozornil na to, že je třeba vynaložit úsilí, aby se rozbité komunikace v obci nechaly vyspravit a po té docílit toho, aby byl zamezen průjezd těžkých vozidel obcí.
  Dále vznesl dotaz zda je povolena uzavírka státní silnice z Hradiště směrem na Blatnou, kde se provádí kácení a prořezávání porostu podél silnice.
 • Starostka obce  obeznámila přítomné s kácením porostu podél rybníka Nový v Zahorčičkách na pozemcích společnosti Dvůr Lnáře s.r.o.
 • p. Holub-poukázal na diskriminaci občanů obce při přidělování známek na likvidaci směsného komunálního odpadu. Starostka obce vysvětlila situaci ohledně třídění odpadů. Systém přidělování registračních známek na likvidaci odpadů směřuje k většímu třídění odpadů. Tím se sníží náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu.
 • p. Novák – vznesl dotaz na výměnu lednice v prodejně v Bezděkově za novou. Stávající lednice je nevyhovující a má velkou spotřebu energie. Toto je nutno vyřešit urychleně. V této věci bude jednáno s nájemkyní prodejny.

 Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 21.30 hod.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č.1/2012

Zápis byl vyhotoven dne:   20.3.2012

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun, Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 29.3.2012