Zápis 2/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 24.3.2011 v Bezděkově od 19.00 hodin.

2/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 24.3.2011 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,, Merhout Miroslav, Braun Petr
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Červený František

Přítomní z řad veřejnosti: 16  občanů

Zapisovatel zápisu:   Merhout Miroslav

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Novák Pavel, Šulc Václav

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Pavla Nováka a p. Václava Šulce, a zapisovatelem p. Miroslava Merhouta.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 1/2011 z 2.2.2011 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Rozpočtové opatření k 31.1.2011
2/ Výroční zpráva o poskytování informací
3/ Dodatek č.1/2011 ke smlouvě na dopravní obslužnost
4/ Navrhované změny ÚP
5/ Žádosti o zproštění místního poplatku
6/ Lesní hospodářství
7/ Různé
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6         Proti: 0      Zdrželi se: 0
Usnesení č. 43 bylo schváleno.

1/  Rozpočtové opatření k 31.1.2011

Zastupitelstvu obce bylo  předloženo rozpočtové opatření č. 1/2011, které bylo sestaveno k 31.1.2011 účetní obce a schváleno starostkou a místostarostou obce. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011.

Výsledek hlasování:   Pro:  6         Proti: 0        Zdrželi se: 0
Usnesení č. 44   bylo schváleno.

2/ Výroční zpráva o poskytování informací

Zastupitelstvu obce byla předložena „Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím  za rok 2010. ZO zprávu projednalo přijalo toto usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010.

Výsledek hlasování:   Pro:  6         Proti: 0        Zdrželi se: 0
Usnesení č. 45   bylo schváleno.

3/ Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě na dopravní obslužnost

Starostka obce předložila ZO k projednání  Dodatek č.1/2011 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Po projednání přistoupilo ZO k hlasování. A bylo přijato toto usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č.1/2011 ke smlouvě na dopravní
obslužnost“ na rok 2011

Výsledek hlasování:   Pro:  6       Proti: 0          Zdrželi se: 0
Usnesení č. 46   bylo schváleno.

4/  navrhované změny Územním plánu

Starostka obce seznámila přítomné s doručenými požadavky občanů obce na změny ÚP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere tyto požadavky na vědomí .

5/  Žádosti o zproštění místního poplatku za likvidaci odpadů
Na OÚ Hradiště byla doručena v měsíci únoru 2011 žádost o prominutí a osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011 od  sl. Kláry Topinkové
Po projednání žádosti, zastupitelstvo rozhodlo, že sl. K.Topinkové promine poplatek
na rok 2011 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních   odpadů   na  rok   2011   K.Topinkové

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti: 0            Zdrželi se: 0
Usnesení č.47  bylo schváleno.

6/  Lesní hospodářství

Starostka obce seznámila přítomné s množstvím a finanční částkou za vytěžené dřevo v obecním lese od začátku roku 2011. Dále je seznámila s dosavadními náklady na těžbu prodaného dřeva v letošním roce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere informaci o hospodaření v obecním lese od začátku roku 2011 na vědomí .

7/  Různé

 • Starostka obce seznámila přítomné s uzávěrkou silnice Nezdřev - Řesanice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí uzávěrku silnice Nezdřev-Řesanice

 • Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na rozdělení pozemků  v k.ú. Hradiště p.č. 99/4, 99/2 a 2135/20  a st. 51 pro vyhotovení geometrického plánu. Návrh vypracoval geodet p. Bárta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh rozdělení pozemků p.č. 99/4, 99/2, 2135/20 a st. 51 v k.ú. Hradiště pro vyhotovení geometrického plánu dle přílohy.

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti: 0            Zdrželi se: 0
Usnesení č.48  bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné s náklady na setkání důchodců v Kasejovicích. Dále požádala členy ZO o vyjádření, zda nadále pokračovat a finančně podporovat tuto akci. ZO tuto záležitost projednalo a přijalo toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s  pořádáním setkání důchodců v Kasejovicích.

Usnesení č. 49  bylo schváleno.

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti: 0            Zdrželi se: 0

 • Dále byl řešen  a projednáván poplatek za pronájem obecních prostor (klubovna Hradiště, býv.škola v Bezděkově , Bezděkov 25 ).   Bylo domluveno, že zatím bude pronájem bez poplatku pro občany obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje bezplatný pronájem obecních prostor (klubovna Hradiště, býv.škola v Bezděkově , Bezděkov 25 ) pro občany obce.

Výsledek hlasování:   Pro: 6         Proti: 0            Zdrželi se: 0
Usnesení č. 50  bylo schváleno.

 • Dále byl projednáván prodej palivového dříví (samovýroba) z obecního lesa pro občany obce. ZO se dohodlo takto:
 • větve nařezané - 30,-Kč/m3
 • palivové dříví (samovýroba) – 90,-Kč/m3, větve zdarma za úklid

            Zájemci o palivové dříví se mohou přihlásit na OÚ Hradiště, po té jim bude požadavek
vyřízen  starostkou obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje prodej a cenu za palivové dříví z obecního lesa pro občany obce. Větve nařezané 30,-Kč/m3, palivové dříví (samovýroba) 90,- Kč/m3a větve zdarma za úklid lesa.

Výsledek hlasování:   Pro: 5 hlasů      Proti: 1             Zdrželi se:  0
Usnesení č. 51  bylo schváleno.

 • ZO byla předložena žádost manželů Brejchových majitelů nemovitosti čp.30 v Hradišti o pokácení 1 kusu břízy, která se nachází u domu čp.30. Bříza je přerostlá a kořenový systém proniká zdi a narušuje ji. ZO žádost projednalo a schválilo pokácení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje manželům Brejchovým pokácení 1 kusu břízy u nemovitosti čp.30 v Hradišti.

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti: 0            Zdrželi se: 0
Usnesení č. 52  bylo schváleno.

 • Starostka obce seznámila přítomné s náklady na vydávání Kasejovických novin.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí výši nákladů na vydávání Kasejovických novin.

 • Starostka obce seznámila přítomné o veřejným projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Lnáře , které se bude konat 7.4.2011 ve Lnářích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Lnáře.

Byla projednána situace ohledně půjčování a evidence stolů a laviček ve vlastnictví obce. Bylo dohodnuto, že za lavičky a stoly v Hradišti bude zodpovídat p. M. Merhout a v Bezděkově bude za lavičky, stoly a stan zodpovídat p. P. Novák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí zodpovědné osoby za půjčování a evidenci laviček, stolů a stanu (v Hradišti p. Merhout, v Bezděkově p. Novák).

 • Dále byla projednávána „ Žádost o vytvoření jednoho pracovního místa“ od Úřadu práce Plzeň-jih.  Obec Hradiště podá tuto žádost. Požadavek na 1 pracovní místo od 1.4.2011 na dobu 7 měsíců.

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí podání žádosti na Úřad práce Plzeň-jih o vytvoření jednoho pracovního místa od 1.4.2011 na dobu 7.měsíců.

Starostka obce podala informaci o znovuotevření zubní ordinace v Kasejovicích od 1.4.2011.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí znovuotevření zubní ordinace v Kasejovicích od 1.4.2011.

Dále byli přítomní informováni starostkou obce o volných místech v DPS Kasejovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o volných místech v DPS Kasejovice.

7/  Diskuse

 • Starostka obce seznámila přítomné o neposkytnutí dotace od Plzeňského kraje.
 • Starostka obce seznámila přítomné o situaci kolem poškozeného tarasu u mostu v Hradišti. Bude se dále jednat s vlastníkem potoka.
 • Starostka obce vyzvala občany obce, kteří mají zájem o soušky z obecního lesa, aby se přihlásili na OÚ v Hradišti.
 • Starostka obce informovala přítomné o jednání s představiteli SÚS Starý Plzenec ohledně situace vzrostlých stromů u silnice vedoucí z Hradiště do Bezděkova a z Hradiště do Tchořovic. Bude provedena prořezávka větví. Dále bylo jednáno o pročištění stok podél silnic.
 • p. P.Novák vznesl dotaz, zda bylo jednáno se ZKD Plzeň ohledně prodejny v Hradišti, která je ztrátová. Starostka obce uvedla, že má naplánovanou schůzku se zástupci ZKD.
 • p.P.Novák vznesl dotaz jak se vyvíjí a co bylo podniknuto ve věci KC Bezděkov. Starostka obce odpověděla, že zatím se nic nepodnikalo a upozornila na astronomickou výši finančních prostředků na tuto akci a na vysoké nutné zadlužení obce.
 • Dále se p. P. Novák dotazoval kolik stála oprava veřejného osvětlení v Bezděkově. Dále uvedl, že si vždy opravovali VO sami a zadarmo. Strostka oznámila, že byla pozvána fa. ELEKTRO-Rubáš, která opravy VO prováděla v minulém období . Reklamace na opravu se vyřídí s fa. ELEKTRO- Rubáš.
 • Dále si opětovně stěžovali občané obce Zahorčičky a obce Bezděkov na projíždění kamionů obcí. Starostka jednala telefonicky s odborem dopravy v Nepomuku a příští týden má domluveno osobní jednání.
 • p. H. Punčochářová seznámila přítomné s připravovanými kulturními akcemi v obci.
 • Dále se p. Punčochářová dotázala na koho se má obrátit v případě pořádání kulturní akce v Hradišti v klubovně. Situace ohledně všech kulturních akcí se bude řešit v dohledné době.
 • Starostka obce oznámila občanům, že každé zveřejnění na webových stránkách obce v případě pořádaných i plánovaných akcí  v obci by mělo být nahlášeno starostce obce, která zodpovídá za obsah těchto stránek.

Závěr: Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání  v 21.30  hod.

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Rozpočtové změny č.1/2011
 3. Návrh rozdělení pozemků v k.ú. Hradiště

Zápis byl vyhotoven dne:  28.3.2011 

Podepsáni: starostka obce
místostarosta obce
Zapisovatel: Miroslav Merhout
Ověřovatelé: Pavel Novák, Václav Šulc

Zveřejněno: 30.3.2011