Zápis 2/2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.5.2010 v Hradišti od 20.00 hodin.

2/2010
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  7.5.2010 v Hradišti od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO:  J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová, J. Ladmanová, F. Červený.

Občanů z řad veřejnosti přítomno: 20

Ověřovatelé zápisu:  Chvátal Jiří, Červený František  

Zapisovatelé  zápisu:  Novák Pavel, Braun Petr

Jednání řídil:        Braun Petr

Program:
1/  Zahájení.
2/  Určení ověřovatelů zápisu.
3/  Kontrola minulého usnesení
4/  Zpráva Finančního výboru
5/  Závěrečný účet za r.2009 a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2009“
6/  Prodej obecních pozemků v Hradišti a Bezděkově
7/  Žádosti o zproštění místního poplatku za odpady na rok 2010
8/  Došlá pošta
9/  Různé
10/ Diskuse

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil      s programem jednání.

2/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé  zápisu :  Chvátal Jiří, Červený František
pro   hlasů      7    
proti    hlasů  0   
zdrželo se hlasování       hlasů

3/ Proběhla kontrola usnesení  č.6/2009 a č.1/2010 .

4/ Přítomní byli seznámeni ze zprávou Finančního výboru obce ze dne 26.4.2010, ve které je obsažen návrh systémových opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009“.
ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí..

5/  Závěrečný účet obce za rok 2009 a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009“ bylo zveřejněno na úřední desce obce od 7.4.2010 do 22.4.2010. Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a  nedostatky. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky neprůkazné:

 • inventarizace majetku a závazků nebyla provedena
 • inventurní soupisy ÚSC neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury
 • o příjmech a výdajích pokladny nebylo účtováno v okamžiku jejich uskutečnění, ale opožděně, až na základě bankovního výpisu
 • účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období
 • územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.

ZO  schvaluje „Závěrečný účet obce hradiště za rok 2009“  a „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009“ – s výhradou . 
pro   hlasů 7                       
proti  0   hlasů       
zdrželo se hlasování 0   hlasů

Po projednání „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009“  ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. b/ zákona č. 420/2004 Sb. Zastupitelstvo obce  Hradiště rozhodlo přijmout tato systémová opatření k nápravě chyb a nedostatků  uvedených v této zprávě:

 • o příjmech a výdajích pokladny bude od 1.1.2010 účtováno v okamžiku jejich uskutečnění
 • inventurní soupisy budou dodatečně opatřeny údajem o zahájení a ukončení inventury
 • inventarizace pozemků bude prováděna u každého pozemku zvlášť, nebudou inventarizovány celkovou částkou za k.ú.
 • dodatečně bude provedena inventarizace účtu 231 – základní běžný účet
 • dodatečně bude zaúčtována v roce 2010 na majetkové účty projektová dokumentace na „Polní cesty VPC 5, HPC 2 a HPC 2n“, kterou obec získala bezúplatným převodem,  a která byla vyčíslena v příloze účetní závěrky r.2009.

ZO schvaluje přijetí systémových opatření k nápravě chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. b/ zákona č.420/2004 Sb.
pro   hlasů 7     
proti  0   hlasů    
zdrželo se hlasování  0    hlasů

6/ a/ Na základě žádosti paní Hany Chvátalové bytem Hradiště č.p.10 a pana Milana Holuba bytem Hradiště č.p.14 ZO prodej obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště projednalo a dohodlo se na těchto podmínkách:

 • na uvedený pozemek bude zpracován geometrický plán
 • geometrický plán bude předložen k projednání ZO Hradiště.

Záměr prodeje pozemku p.č. 2122/2 byl schválen ZO Hradiště dne dne 27.11.2009. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce OÚ Hradiště od 8.12.2009 do 23.12.2009.
pro hlasů 7
proti hlasů 0
zdrželo se hlasování 0 hlasů

b/ Na základě žádosti  pí. M. Jiřincové,  pí. M. Haisové a pí.  V. Šedivé ze dne 6.1.2009 ZO schválilo po dohodě všech zúčastněných stran prodej, popřípadě směnu pozemku p.č. 2122/3 v k.ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště za pozemek KN 99/3 v k.ú. Hradiště o výměře 57 m2 , zapsaných na LV č. 22 ve vlastnictví výše uvedených. Záměr prodeje pozemku KN  2122/3 byl  schválen ZO Hradiště dne 5.2.2010. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce OÚ Hradiště od 7.4.2010 do 22.4.2010.
pro   hlasů 7    
proti  0   hlasů   
zdrželo se hlasování  0    hlasů

c/ ZO projednalo žádost pí. M. Krejčové ze dne 6.4.2010 o odkoupení pozemku p.č. 2113/2 o výměře 107 m2 .  Po projednání žádosti ZO schválilo záměr směny  obecního pozemku KN p.č. 2113/2 o výměře 107 m2 ve vlastnictví Obce Hradiště za pozemek KN p.č. 79/3 o výměře 90 m2 ve vlastnictví pí. M. Krejčové. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků bude hradit pí. M. Krejčová, bytem Hradiště 13.
pro   hlasů 7       
proti  0   hlasů    
zdrželo se hlasování  0    hlasů

d/ ZO projednalo žádost pana J.Sudy, bytem Bezděkov 44  ze dne 19.4.2010 o odprodej částí obecních  pozemků PK  p.č. 618 a PK  p.č. 614 obě v k.ú. Bezděkov na základě zpracovaného GP pro plánovanou výstavbu rybníka.
Po projednání ZO Hradiště schválilo záměr prodeje části obecních pozemků PK p.č. 618 a PK p.č. 614 v k.ú. Bezděkov.
pro   hlasů 7    
proti  0   hlasů      
zdrželo se hlasování  0    hlasů

7/  Na OÚ došlo postupně několik žádostí o osvobození od poplatku za likvidaci odpadu na rok 2010. ZO žádosti projednalo a promíjí úhradu místního poplatku za likvidaci odpadů na rok 2010 těmto žadatelům: Nepokojová Iva, Nepokojová Laura, Antoš Jakub, Antoš Jan, Antošová Blanka, Punčochář Josef , Jiřinec Petr a Bláhová Josefa.
pro   hlasů 7             
proti  0   hlasů     
zdrželo se hlasování  0    hlasů

8/  Na OÚ došla  dne 29.1.2010 žádost pana Radka Vlka, bytem Zahorčičky 12 o odprodej  obecní stavby- stará hasičská zbrojnice v Zahorčičkách na p.č. KN  st.20 o výměře 45 m2.
ZO žádost projednalo a schválilo záměr prodeje staré hasičské zbrojnice na pozemku KN st.20.
pro   hlasů 7     
proti  0   hlasů   
zdrželo se hlasování  0    hlasů

8/  Dále byla na OÚ dne 28.4.2010 doručena nabídka od Římskokatolické farnosti Kadov u Blatné  na bezúplatný převod hřbitova v obci Bezděkov p.č. 1020 o výměře 872 m2 Obci Hradiště.
ZO tuto nabídku projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem a požaduje předložení podmínek převodu  /např. vymezení přístupu do kostela, vlastnictví hřbitovní zdi aj./.
pro   hlasů 7               
proti  0   hlasů      
zdrželo se hlasování  0    hlasů

9 /
a / Před začátkem zasedání ZO předložil J.Chvátal k projednání „Přílohu č.2 o pronájmu obecních pozemků k nájemní smlouvě č. 7092  mezi VHD Hradiště a Obcí Hradiště.  Příloha obsahuje identifikaci parcel v k.ú. Zahorčičky.  VHD Hradiště požaduje dodatek č.2 projednat a popřípadě odsouhlasit a podepsat.
ZO projednalo tuto žádost a rozhodlo, že není možno ihned tuto přílohu schválit a podepsat . Nejprve je nutno na  základě zákona č.128/2000, §39, odst.1 Sb.  /Zákon o obcích/    odsouhlasit a vyvěsit záměr pronájmu obecních pozemků  identifikovaných v příloze č.2. Z důvodu doložení právního důvodu na MZ , agentura Plzeň, ZO  navrhlo pronájem uvedených pozemků na dobu určitou tj. 1 rok.  Před uplynutím této lhůty bude nutné řádně  projednat záměr pronájmu uvedených obecních pozemků v k.ú. Zahorčičky, aby se případní zájemci o pronájem mohli vyjádřit a předložit své nabídky.
pro   hlasů 7     
proti  0   hlasů   
zdrželo se hlasování  0    hlasů

b/  Atelier PENTA, Strakonice zpracoval a předložil k projednání „Propočet stavby KC Bezděkov“ s celkovými náklady na realizaci zadaného investičního záměru v částce 15.122.257,80 Kč. Tato finanční částka obsahuje investiční záměr projednaný se zastupiteli z obce Bezděkov  v  I. pol.  roku 2009.
Dále byl Ateliérem PENTA předložen k projednání položkový rozpočet v částce  6.636.215,00 Kč, jako alternativa s nižšími investičními náklady pro vybudování pouze KC Bezděkov – označeno v „Propočtu stavby“ jako SO 01 Kulturní centrum.

Starosta obce požádal členy ZO o jejich vyjádření jak dále postupovat v této záležitosti. V této záležitosti bylo dlouho diskutováno i z řad občanů veřejnosti a bohužel ZO se nedohodlo na závěru, jak v této věci postupovat dále. Tento požadavek Ateliéru PENTA projednání a vyjádření zástupců obce  k předloženému propočtu stavby KC Bezděkov bude předmětem jednání na příštím zasedání ZO Hradiště.

Zapsal: Braun Petr, Novák Pavel 

Ověřovatelé:  Chvátal Jiří, Červený František 

Zveřejněno: 08.5.2010