Zápis 2/2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 27.3.2009 v Hradišti od 19.00 hodin.

Zápis 2/2009
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 27.3.2009 v Hradišti od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Punčochářová Hana, Suda Josef, Chvátal Jiří

Přítomní z řad veřejnosti: 13 občanů

Ověřovatelé zápisu: Punčochářová Hana, Suda Josef

Zapisovatel zápisu: Novák Pavel

Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.1/2009
 2. Stanovení výdajů rozpočtu v roce 2009
 3. Stanovení minimálního počtu členů OVK-volby do Evropského parlamentu
 4. Dopravní obslužnost r.2009 – finanční příspěvek
 5. Zřízení Czech POINT – výběr dodavatele
 6. Žádost Oblastní charity Strakonice
 7. Žádost ZO ČSV, o.s. Kasejovice
 8. Žádost o stanovisko – fa Bevar Rokycany
 9. Projekt – Veřejné kryté pódium v Bezděkově
 10. Změna katastrální hranice
 11. Žádosti o kácení a prořezání vzrostlých stromů
 12. Došlá pošta
 13. Kontrola dotací – informace
 14. Žádost o dotaci
 15. Diskuse a připomínky

Nejprve starosta obce zahájil jednání , přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky, ani nedoplnil program o další body a byl schválen 5 hlasy. Po té proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek.

1. Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č.1/2009, které sestavil finanční výbor spolu s účetní obce a schválil starosta a místostarosta obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.1/2009.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

2. Dále bylo projednáno stanovení výdajů rozpočtu v roce 2009.
Zastupitelstvo obce Hradiště stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2009 /v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje/. Zastupitelstvo obce dále stanovuje, že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze do výše 5% rozpočtu akce použít investiční prostředky na související neinvestiční výdaje.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

3. Dalším bodem jednání bylo stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Evropského parlamentu na území ČR. Byl podán návrh na toto složení: počet členů OVK 3 plus 1 zapisovatel.
ZO stanovuje minimální počet 3 členů a jednoho zapisovatele okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu na území ČR
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

4. ZO projednalo dodatek č.1/2009 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2009.
ZO schvaluje Dodatek č.1/2009 ke Smlově o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2009 v částce 5260,-Kč.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

5. Dále následovalo projednání poptávkového řízení a všech náležitostí se zřízením pracoviště CzechPOINT v rámci IOP Ministerstva vnitra. Obec oslovila a požádala o zpracování nabídky na dodávku software a hardware na zřízení kontaktního místa veřejné správy –místního pracoviště Czech POINT pět na sobě nezávislých odborných firem . Byly to tyto firmy:

 1. SKY SOFT , Husova 213, 335 01 Nepomuk. Nabídka na dodání výpočetní techniky za 69.416,-Kč včetně DPH.
 2. Galileo Corporation, s.r.o., Slovanská třída 91, 326 00 Plzeň. Nabídka na dodání výpočetní techniky za 93.927,-Kč včetně DPH.
 3. Miroslav Bittengl LT CAMP, Máchova 655, Nýřany. Nabídka na dodání výpočetní techniky za 45.298,-Kč včetně DPH.
 4. NTS Computer a.s., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice. Nabídka na dodání výpočetní techniky za 137.905,-Kč včetně DPH.
 5. AutoCont CZ a.s., Jan Kubíček, Sokolovská 74, 323 00 Plzeň. Nabídka na dodání výpočetní techniky za 70 488,- Kč /1.varianta/ a 48.909,-Kč /2.varianta/ včetně DPH.

Po projednání byla vybrána firma s nejlevnější nabídkou – Miroslav Bittengl LT CAMP. Tato firma bude oslovena pro zřízení přístupového místa Czech POINT s dodávkou HW a SW včetně instalace a proškolení. Jestliže vybraná firma zakázku odmítne, budou osloveny další firmy v tomto pořadí:
2. fa AutoCont CZ a.s., Plzeň
3. fa SKY SOFT Nepomuk
4. fa Galileo Corporation, s.r.o., Plzeň
5. fa NTS Computer, a.s., Strakonice
ZO schvaluje firmu Miroslav Bittengl LT CAMP, Nýřany na dodávku software a hardware na zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště Czech POINT.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů
ZO pověřuje starostu obce podpisem „Smlouvy o zřízení pracoviště CzechPOINT“ .
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

6. ZO projednalo žádost Oblastní charity Strakonice o příspěvek z rozpočtu obce na úhradu nákladů na poskytování asistenční služby a drobnou rehabilitaci paní Anně Lehečkové, bytem Hradiště. V žádosti je uvedena podrobná kalkulace prováděných úkonů a měsíční vyúčtování. ZO se s touto žádostí podrobně seznámilo a souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce v částce 2.000,-Kč na rok 2009. ZO pověřuje starostu obce vyrozumět o tomto rozhodnutí Oblastní charitu Strakonice a souhlasí s předloženým textem odpovědi.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

7. Dále ZO projednalo žádost ZO ČSV, o.s.Kasejovice o mimořádný finanční příspěvek na vyšetření včelstev na mor plodu. ZO doporučuje využít možných dotačních titulů z Ministerstva zemědělství a tuto nepříznivou situaci pro včelaře řešit komplexně za účasti ostatních obecních úřadů a dotčených orgánů / Ochrana přírody atd./ a podáním podnětu na případné poslance a zástupce našeho regionu. Dále ZO v uvedené žádosti postrádá seznam včelařů v našich spádových obcích , abychom měli přehled o celkovém finančním příspěvku. ZO pověřuje starostu obce o tomto rozhodnutí vyrozumět ZO ČSV, o.s. Kasejovice.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

8. Byla projednána došlá žádost o stanovisko od fa Bevar Rokycany. Firma žádá o stanovisko k využití zpevněné manipulační plochy v k.ú. Bezděkov na st.p. 55 /areál VHD Hradiště/ s tím, že tato plocha bude využívána ke zpracování biomasy a kompostování. Členové zastupitelstva se obávají znečištění povrchových a podzemních vod v obci Bezděkov, hlavně v tom v případě , že by byly také přidávány chemické přísady k podpoření rozkladu biomasy. ZO zaujalo zamítavé stanovisko k využití zpevněné plochy v k.ú.Bezděkov a bez předložení podrobného technologického postupu zpracování biomasy nemůže rozhodnout.
nesouhlasí 5 hlasů
souhlasí 0 hlasů
zdrželo se hlasování-0 hlasů

9. ZO schvaluje předloženou projektovou dokumentaci na „Veřejné kryté pódium“ v Bezděkově, s předběžnou realizační cenou 610.122,-Kč, vypracovanou Ing.St. Šornou.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

10. Projednání změny katastrální hranice mezi k.ú.Zahorčičky a k.ú.Hradiště u Kasejovic v rámci KPÚ Zahorčičky. Změna je navrhována tak, že nově vyprojektovaná cesta HPC 2 Hradiště bude ležet celá v k.ú.Hradiště u Kasejovic a nová katastrální hranice povede po pravé straně této cesty ve směru na Zahorčičky. Viz příloha mapového podkladu. Z k.ú. Zahorčičky přejdou do k.ú. Hradiště u Kasejovic tyto parcely nového návrhu uspořádání pozemků: parc.č.1/1 /Obec Hradiště/ a parc.č. 1/3 /Obec Hradiště/.
ZO souhlasí s touto změnou hranice.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

11. ZO projednalo došlou žádost p. Jaroslava Peroutky, bytem Hradiště 43 o povolení kácení dřevin. Jedná se o pokácení 1 kusu dubu na pozemku p.č. 13 v k.ú. Hradiště. ZO se usneslo na tomto závěru: uvedený strom je asi sto let starý a nachází se na sousedním obecním pozemku p.č. 2119/2 a ne na pozemku vlastníka. V žádosti chybí situační nákres polohy dřeviny. Dále bylo shledáno, že žádost podal žadatel bez souhlasu vlastníka pozemku. Uvedený strom roste v dostatečné vzdálenosti od staveb. ZO neschvaluje kácení jednoho kusu dubu na pozemku p.č. 2119/2 v k.ú. Hradiště.
pro 0 hlasů
proti 5 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

Dále ZO projednalo žádost p.Zdeňka Šindeláře , Bezděkov 23 o pokácení šesti bříz , výsadbu živého plotu a o pokácení stoleté vrby na soukromém pozemku. p. Šindeláře. Z důvodu seznámení se se situací na místě samém o této žádosti nemohlo ZO rozhodnout. Po prošetření ZO o této žádosti rozhodne na příštím jednání.

Dále byla projednána žádost od Františka Cina, bytem Praha 8, o prořez stromu na pozemku p.č. 1508/9 v k.ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště. Po prošetření ZO bude rozhodnuto, případně budou požádáni pracovníci ČEZ o provedení redukčního řezu. ZO bere žádost p. Z.Šindeláře a p. F. Cina na vědomí.

12. Na OÚ došla dne 2.3.2009 stížnost občanů Hradiště ohledně špatného zajištění posypu a prohrnování veřejného prostranství, a nedostatečného vývozu kontejnerů na separovaný odpad. Starosta obce předložil ZO návrh odpovědi na tuto stížnost. ZO znění odpovědi projednalo a doplnilo a pověřilo starostu obce zasláním všem podepsaným občanům Hradiště.
ZO souhlasí se zněním dopisu a pověřuje starostu obce s odesláním odpovědi všem podepsaným občanům Hradiště.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

13. Dne 24.3.2009 proběhla v Obci Hradiště kontrola zaměřená na dodržování účelového využití finančních prostředků v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008. Kontrolu provedli zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje. Jednalo se o kontrolu dokladovou i přímo v terénu. Předmětem kontroly byla akce „Úprava veřejného prostranství a výsadba vhodné zeleně“. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla zjištěna žádná formální pochybení.
ZO bere na vědomí výsledky kontroly zaměstnanců KÚPK zaměřené na dodržování účelového využití finančních prostředků v rámci PSOV Plzeňského kraje 2008.

14. Dne 16.10.2008 byla zaregistrována žádost obce Hradiště o dotaci z Programu rozvoje venkova na regionálním odboru SZIF v Českých Budějovicích. Jednalo se o projekt „Obnova místních komunikací a budování veřejných prostranství v Obci Hradiště. Dne 10.3.2009 bylo OÚ Hradiště dopisem sděleno, že tato dotace nebyla schválena z důvodu nedostatku finančních prostředků ke spolufinancování z PRV pro opatření, na něž žádost byla podána. ZO souhlasí s podáním této žádosti ve druhém kole.
pro 5 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

15. Diskuse a připomínky:
Občanům a členům ZO byly předány písemné informace o možnosti měření v objektech pro bydlení v rámci programu „Radon“. Někteří členové ZO navrhli úhradu palivového dřeva z obecních lesů – starosta obce požádal přítomné, aby se k tomuto bodu blíže vyjádřili. Tento bod v diskusi nebyl dále projednáván.
Starosta obce navrhl ZO podat přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2009“ za obec Hradiště. Přihlášku je nutno podat do 30.4.2009. V diskusi se ZO dohodlo zaslat žádost na opravu komunikací ve správě KÚPK po zimním období a v žádosti požádat o sdělení termínu žádaných oprav na komunikacích směr Zahorčičky-Blatná a Hradiště-Blatná.
Přítomní občané podali stížnost na majitele, kteří dovolí svým psům znečišťovat veřejná prostranství v obci. ZO se s touto stížností ztotožňuje, ale je na majitelích psů, aby tomuto sami zamezili a nenechávali je volně pobíhat dle Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště č.1/97 o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

Zapsal: Novák Pavel

Ověřovatelé: Punčochářová Hana
Suda Josef

Zveřejněno: 14.4.2009