Zápis 2/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 25.4.2008 v Bezděkově od 20.00 hodin.

Zápis 2/2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 25.4.2008 v Bezděkově od 20.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený, PaeDr. Kotyzová Bohumila

Přítomní z řad veřejnosti: občanů

Ověřovatelé zápisu: Novák Pavel, Kotyzová Bohumila
Zapisovatel zápisu: Ladmanová Jaroslava
Jednání řídil: Braun Petr.

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Zprávy Finančního výboru Obce Hradiště
 3. Závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2007
 4. FRB-výběrové řízení
 5. Finanční majetek obce-podílové listy PIONEER
 6. Rozpočtové změny č.1/2008
 7. Rozpočet“Sdružení obcí okr.P-J pro odpadové hospodářství na rok 2008“
 8. Zpráva o přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 „Sdružení obcí okr.P-J pro odpadové hospodářství“
 9. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007
 10. Žádost o odkoupení pozemku v k.ú. Hradiště od Pozemkového fondu ČR
 11. Přidělené dotace a granty
 12. Pronájem pozemku v k.ú. Bezděkov
 13. Strategie MAS Pošumaví
 14. Přístavba společenského objektu v Hradišti
 15. Uzavření veřejnoprávní smlouvy
 16. Došlé žádosti
 17. Zaměření intravilánu obce Hradiště
 18. Došlá pošta, různé

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky ani nedoplnil program o další body a byl schválen 7 hlasy.

1/ Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání: V bodě 6/ byly schváleny pronájmy obecních pozemků jednotlivým žadatelům. S nájemci byly uzavřeny a podepsány nájemní smlouvy, kde jsou uvedeny pronajaté pozemky pod čísly pracovními. Jakmile nám budou předána nová čísla pozemků spolu s výměrami, bude sepsán a uzavřen ke každé nájemní smlouvě dodatek. V dodatku bude uvedeno nové číslo pronajatého pozemku včetně výměry.
V bodě 9/ bylo panu J. Jiřincovi povoleno kácení dřevin a nařízena náhradní výsadba. Bylo provedeno kácení pěti olší na pozemku p.č. 1504/1 /KN/ v k.ú. Hradiště. Dále byla provedena náhradní výsadba deseti kusů stromků /5x dub, 5x buk / na obecní pozemek, který určil starosta obce.
V bodě 10/ - výběrové řízení do Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova“ bylo zahájeno 27.2.2008. Do třiceti dnů od zahájení výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce o půjčku z FRB obce Hradiště. Výsledky výběrového řízení budou předmětem jednání při dnešním jednání ZO.
V bodě 11/ bylo schváleno podání žádosti o zajištění finančních prostředků formou úvěru. Zatím žádost nebyla ještě podána.
V bodě 13/ bylo schváleno zakoupení velkého stanu a zahradních souprav. Stan byl objednán a již byl doručen na OÚ. Tuto zakázku přebíral místostarosta p.Novák a účetní obce pí. Tesařová. Zatím je uskladněn v místnosti bývalé MŠ. Je nutno určit osobu, která bude zodpovědná za uskladnění stanu a dále je nutno stanovit režim a podmínky půjčování.

2/ Byly předneseny zprávy č. 3/2008 a 4/2008 „Finančního výboru obce Hradiště“. Jedná se o návrh závěrečného účtu za rok 2007, informace o finančním majetku obce a vyhodnocení výběrového řízení Fondu rozvoje bydlení.
ZO bere tyto zprávy na vědomí.

3/ Návrh závěrečného účtu za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Hradiště za rok 2007 byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 10.4.2008 do 25.4.2008. Z řad veřejnosti a zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hradiště za rok 2007 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření . Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b/ zákona č. 420/2004 Sb. přijímá tato systémová opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště za rok 2007:
- bude dodatečně provedena inventarizace závazkových účtů 331, 336, 342 a 378
- - od 1.1.2008 došlo k novému číslování účetních dokladů a bude zaveden nový způsob účtování dle „Metodické příručky pro obce“, vydané v září 2007 Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly.
Obec podá písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijetí k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2007 a to do 15 dnů od projednání závěrečného účtu zastupitelstvem obce Hradiště.
4 hlasy pro 0 hlasů proti 3 se zdrželi hlasování

4/ Vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Hradiště na základě vyhlášeného výběrového řízení dne 27.2.2008 provedl Finanční výbor obce dne 11.4.2008.
Posledním dnem pro podání žádosti byl 27.3.,2008. Na OÚ Hradiště k tomuto datu došla jedna žádost o půjčku. Žádost podal pan J. Bláha z Hradiště a požaduje půjčku v částce 100.000,--Kč na výměnu oken u jeho nemovitosti. Žádost splňuje všechny náležitosti. Proto Finanční výbor obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí půjčky panu J.Bláhovi v požadované výši.
ZO schvaluje poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova“ panu J.Bláhovi, bytem Hradiště čp.34 v celkové finanční částce 100.000,--Kč.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

5/ Obec Hradiště uložila dlouhodobě v roce 1999 finanční částku 700.000,-- Kč do otevřeného podílového fondu PIONEER. Celkový počet podílových listů k 7.9.1999 byl 462.766 a cena jednoho podílového listu činila 1,444574 Kč, tj. celková hodnota čistého jmění 668.499,73 Kč.
K 31.12.2004 došlo k poklesu čistého jmění na jeden podíl a to na částku 0,8929 Kč. Celková hodnota čistého jmění činila 413.203,76 Kč. Do 31.12.2007 došlo jen k nepatrnému nárustu ceny podílu.
K 31.12.2007 byla aktuální hodnota podílového listu 1,0549 Kč. Celková hodnota podílových listů činila částku 488.171,85 Kč.
Jelikož roční nárůst hodnoty podílového listu je zanedbatelný, doporučuje Finanční výbor Zastupitelstvu obce Hradiště odprodej všech podílových listů PIONEER. Finance takto získané mohou být efektivněji využity na potřebné akce v obci. ZO souhlasí s odprodejem všech podílových listů podílového fondu PIONEER a pověřuje starostu obce podepsáním žádosti o odprodej těchto podílových listů.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

6/ Starosta spolu s místostarostou obce schválili 3.3.2008 „Rozpočtové změny č.1/2008“. S jednotlivými změnami položek seznámili zastupitelstvo obce. Jednalo se o položky do 50.000,--Kč.
ZO bere „Rozpočtové změny č.1/2008 na vědomí.

7/ Návrh rozpočtu „Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“ na rok 2008 byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 29.1.2008 do 13.2.2008. Nebyly vzneseny připomínky z řad veřejnosti i Zastupitelstva obce Hradiště. Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek ve výši 340.200,--Kč bude uhrazen z finančních prostředků minulého roku. ZO schvaluje návrh rozpočtu „Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“ na rok 2008 v nezměněném znění.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

8/ Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 „Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“ byla vyvěšena na úřední desce OÚ od 18.3.2008 do 2.4.2008. Z řad veřejnosti a Zastupitelstva obce Hradiště nebyly vzneseny připomínky. ZO bere zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 „Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“ na vědomí.

9/ Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007 byla vyvěšena na úřední desce OÚ od 29.1.2008 do 13.2.2008. Na OÚ nedošly žádné připomínky k této zprávě. ZO schvaluje výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.
6 hlasů pro 0 hlasů proti 1 se zdržel hlasování

10/ V k.ú. Hradiště v rámci KPÚ byly navrženy nové polní komunikace HPC1, HPC2 a další. V průběhu schvalovacího řízení bylo zamítnuto Dopravním inspektorátem Plzeň-jih napojení HPC1 na státní komunikaci z důvodu nedodržení rozhledových vzdáleností v uvedeném úseku. Z tohoto důvodu bylo obci Hradiště navrženo Pozemkovým úřadem Plzeň-jih odkoupení části pozemku p.č./KN/ 2153/1 v k.ú.Hradiště, který je převeden do vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Po odkoupení tohoto pozemku dojde k vyprojektování napojení komunikace, terénním úpravám na uvedené části pozemku a k zajištění možnosti napojení HPC1 na státní komunikaci.
Obec Hradiště zaslala Pozemkovému fondu ČR žádost o odkoupení části pozemku p.č./KN/ 2153/1 v k.ú.Hradiště dne 15.4.2008.
ZO souhlasí s odkoupením části pozemku p.č./KN/ 2153/1 v k.ú.Hradiště od Pozemkového fondu ČR a s odprodejem spojenými úkony.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

11/ Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.710/08 dne 1.4.2008 byla naší obci přidělena dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008 na akci „Úprava veřejného prostranství a výsadba vhodné zeleně v Hradišti“ v celkové částce 210.000,--Kč.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 1.4.2008 schválilo obci Hradiště poskytnutí účelové dotace v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2008 na projekt „Hradiště-vydání publikace o historii a současnosti obce“ v celkové částce 10.000,--Kč.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

12/ Na minulém zasedání ZO byl schválen záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 619 a p.č. 620 v k.ú.Bezděkov. Záměr k pronájmu těchto obecních pozemků byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 25.3.2008 do 9.4.2008. Na OÚ došla pouze jedna žádost o pronájem výše uvedených pozemků v k.ú. Bezděkov a to od pana J.Brauna, bytem Bezděkov čp.14. ZO schvaluje pronájem obecních pozemků p.č. 619 a p.č. 620 v k.ú. Bezděkov panu J.Braunovi. Nájemné za pronajatý pozemek bude činit 800,-Kč/ha.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

13/ Obec Hradiště je členem „Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka“.Toto sdružení je členem Místní akční skupiny /MAS/ Pošumaví. Vzhledem k tomu, že MAS Pošumaví byla vybrána k podpoře osy IV. LADER, musí k podpisu smlouvy o dotaci dodat určité dokumenty. Jedním z těchto dokumentů je „Potvrzení obce o seznámení se se Strategií MAS Pošumaví, kterou tvoří Strategický plán a Fiche, které jsou přílohou tohoto zápisu. ZO se seznámilo se Strategií MAS Pošumaví.

14/ Z důvodu podané žádosti od občanů, rodáků a přátel obce Hradiště o rekonstrukci klubovny v Hradišti a z důvodu pořádání soutěže „HRY BEZ HRANIC“ v Hradišti v roce 2008, již od října roku 2007 řeší obec přístavbu společenského objektu v Hradišti /klubovna/ na pozemku p.č. 2032 /KN/.
Z časových důvodů se již v únoru tohoto roku oslovili tři stavební společnosti, aby vypracovali cenovou nabídku prací na akci „Přístavba společenského objektu“ v Hradišti. Byli osloveni: JIHOSPOL, a.s.-Strakonice, B.Kapr – Tchořovice a J.Suda – Bezděkov. Výběr dodavatele stavební akce byl hodnocen podle těchto kritérií:

 1. velikost firmy
 2. její materiálové vybavení
 3. přiměřený počet zaměstnanců s ohledem na možnou nemocnost
 4. schopnost zainvestování v počátku stavby
 5. právní vymahatelnost závazků
 6. odborné vedení
 7. reference a historie firmy.

Při výběru vhodné firmy byli přítomni členové ZO Hradiště a Ing. M.Škoda, který je pověřen „Technickým dozorem“ na této stavbě za Obec Hradiště. Vybrána byla fa. JIHOSPOL, a.s., Písecká 893, Strakonice. Smlouva o dílo na akci „Přístavba společenského objektu v Hradišti-č.par. 2032 /KN/ v k. ú. Hradiště u Kasejovic“ byla uzavřena mezi fa. JIHOSPOL,a.s. a Obcí Hradiště dne 1.4.2008. Cena je sjednána na 902.247,--Kč.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa. JIHOSPOL, a.s. na akci „Přístavba společenského objektu v obci Hradiště – č.par.2031 /KN/ v k.ú. Hradiště u Kasejovic“ za sjednanou cenu 902.247,--Kč
6 hlasů pro 0 hlasů proti 1se zdržel hlasování

15/ Obec Hradiště měla uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s obcí Kasejovice na výkon přenesené působnosti svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. Tato smlouva byla uzavřena na dobu od 1.3.2003 do 31.12.2006. V současné době obec Hradiště nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výše uvedenou přenesenou působnost.
Návrh:
Obec Hradiště požádá o uzavření veřejnoprávní smlouvy město Kasejovice. V případě odmítnutí uzavření veřejnoprávní smlouvy ze strany města Kasejovice, požádá obec Hradiště o uzavření veřejnoprávní smlouvy město Nepomuk. ZO schvaluje podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy městu Kasejovice na výkon přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. V případě, že žádosti nebude vyhověno, obec Hradiště požádá o uzavření veřejnoprávní smlouvy město Nepomuk.
6 hlasů pro 0 hlasů proti 1 se zdržel hlasování

16/ -Na OÚ došla dne 27.3.2008 žádost od paní M.Šindelářové a V.Šindeláře ,bytem Hněvkov čp.45, majitelů nemovitosti čp.38 v Bezděkově o zrušení poplatku za likvidaci odpadů . Jako důvod ke zrušení poplatku uvádějí, že se v uvedené nemovitosti nezdržují, ani tam nevytvářejí odpad. Pouze zde provádějí sečení trávy, úklid zahrady a dvorku. Dle Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště č. 1/2006 , Čl. 1 je stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hradiště a spádových obcí Bezděkov a Zahorčičky. Tato vyhláška se vztahuje dle Čl.1 Odst 2, písmeno b/ OZV na fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Výše poplatku za jednu nemovitost na rok 2008 činí 500,-Kč. Výše uvedené důvody pro zrušení poplatku ukazují, že žadatelé v uvedené nemovitosti několikrát do roka pobývají. ZO je proti zrušení poplatku za likvidaci odpadů na rok 2008 M.Šindelářové a V. Šindelářovi.
0 hlasů pro 7 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování
-Dne 9.4.2008 byla na OÚ doručena žádost paní H.Topinkové, bytem Hradiště 18, o opravu cesty „POD VRCHEM“, která se rozpadá. Po této cestě jezdí občané svými vozidly do zaměstnání. Dochází k zablácení a poruchám na vozidlech. Pokud ZO neschválí opravu této obecní komunikace, je pí. Topinková rozhodnuta část obecní komunikace opravit na vlastní náklady. K žádosti byla současně přiložena cenová nabídka na asfaltovou drť, která je přílohou tohoto zápisu. ZO souhlasí s opravou obecní komunikace „POD VRCHEM“ v Hradišti a to recyklovanou asfaltovou drtí, kterou dodá Recyklační centrum stavebních odpadů Blovice.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

17/ Z důvodu projektové přípravy stavební akce „Výstavba kanalizace v obci Hradiště“ je nutno zaměřit vlastnictví pozemků obce. Po projednání se ZO usneslo takto:
ZO se usneslo zaslat žádost na Katastrální úřad Nepomuk o zahájení prací na geodetické zaměření intravilánu obce Hradiště v k.ú. Hradiště a zdigitalizování zbývajícího katastrálního území obce Hradiště.
7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování

18/

 • Starosta obce podal informaci o opatření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů /VTA/ se společnost Telefonica O2 rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Toto se dotkne obce Bezděkov, kde v průběhu dvou měsíců letošního roku dojde ke zrušení nevyužívaného VTA. ZO bere tuto informaci na vědomí.
 • Starosta obce podal informaci o možnosti získání dotace v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro občany obce. ZO bere tuto informaci na vědomí.
 • Dále starosta obce informoval o neustálém neplacení nájemného z obecního bytu č.5 v Hradišti. Po konzultaci s advokátkou Mgr. Klímovou z Advokátní kanceláře, Sedláčkova ul.7 , Plzeň, navrhuje obci podat žalobu k soudu na zrušení bytové náhrady pro rodinu V.Doležala, bytem Hradiště 77 z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného z obecního bytu. ZO souhlasí s podáním žaloby soudu na zrušení bytové náhrady rodiny V.Doležala z důvodu neplacení nájemného z obecního bytu, a zmocňuje advokátku Mgr. Zdeňku Klímovou k podání této žaloby soudu.
  7 hlasů pro 0 hlasů proti 0 se zdrželo hlasování
 • Starosta obce uvedl možnost obce Stanovit koeficient sazby daně z nemovitostí od roku 2009. Pro rok 2008 pro Obec Hradiště platí stávající koeficient sazby daně z nemovitostí 0,3 dle Obecně závazné vyhlášky Obce Hradiště č.1., účinné od 1.1.1993. Od roku 2009 bude pro Obec Hradiště platit bez vydání obecně závazné vyhlášky koeficient 1,0 /obce do 1000 obyvatel/ , který již nelze snížit, pouze zvýšit. Rozhodne-li se obec zvýšit koeficient, může tak učinit o jeden stupeň. Zvýšení koeficientu stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, která nabude platnosti nejpozději do 1.srpna 2008 a 7 dní od účinnosti musí být doručena příslušnému Finančnímu úřadu. ZO bere na vědomí informace o zvýšení koeficientu sazby daně z nemovitostí od roku 2009.
 • Dále bylo ZO sdělena informace, že bude zrušen Katastrální úřad v Nepomuku. Pokud bude tato informace potvrzena, ZO v žádném případě nesouhlasí se zrušením Katastrálního úřadu v Nepomuku.
  0 hlasů pro 7 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo

Diskuse:

 • Členky ZO požádaly o podrobnější vyúčtování položky 6171 – činnost místní správy.
 • Pan Novák podal informaci o možnosti zakoupení kování na soupravy stolů a lavic za cenu 760,-Kč na jednu soupravu /stůl + dvě lavice/. Oslovil přítomné, zda by byl někdo schopen zhotovit dřevěné části souprav a to v ceně 1.200,- Kč až 1.300,-Kč na jednu soupravu. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
 • Pan Rada vznesl připomínku k místnímu rozhlasu. Jedná se o špatnou citlivost zvuku stávající ústředny. Bude zjednána náprava – oprava ústředny.

Ladmanová Jaroslava
Ověřovatelé – Novák Pavel
Kotyzová Bohumila

Zveřejněno: 26.4.2008