Zápis 2/10

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9. 12. 2010 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 9. 12. 2010 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Červený František, Šulc Václav, Čada Karel, Braun Petr, Merhout
Miroslav, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel

Přítomní z řad veřejnosti:  21 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Čada Karel a Ladmanová Jaroslava

Ověřovatelé zápisu: Petr Braun, Miroslav Merhout

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

K. Čada určil ověřovateli zápisu p. Petra Brauna a p. Miroslava Merhouta, a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Schválení programu:

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dal hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Volba starosty obce a ostatních orgánů obce
2/ Návrh rozpočtu na rok 2011
3/  Místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady na rok 2011
4/ Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku
přestupků
5/ Úhrada nákladů na provoz ZŠ a MŠ  Kasejovice  za rok 2010
6/ Územní plán obce
7/ Různé, diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

1/  Volba starosty obce a ostatních orgánů obce
Z důvodu odstoupení pana Karla Čady z funkce starosty obce dne 24. 11. 2010, je nutno zvolit z řad členů zastupitelstva obce Hradiště nového starostu obce. Karel Čada navrhl na funkci starosty obce paní Jaroslavu Ladmanovou. Jiný návrh podán nebyl, proto se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště  schvaluje  do funkce starostky obce paní Jaroslavu Ladmanovou.

Výsledek hlasování:   Pro: 4 hlasy    Proti: 0 hlasů            Zdrželi se: 3 hlasy Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Po té pí. Ladmanová poděkovala za důvěru a za zvolení do funkce starostky obce. Od této chvíle se ujala řízení jednání.
Volbou starostky obce se uvolnila funkce místostarosty obce. Proto je nutno do této funkce zvolit jiného člena ZO.
Pí. Ladmanová navrhla na funkci místostarosty obce pana Miroslava Merhouta. Jiný návrh podán nebyl, proto se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje do funkce místostarosty obce pana Miroslava Merhouta.

Výsledek hlasování:   Pro: 5 hlasů    Proti: 0 hlasy          Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Zvolením pana Merhouta do funkce místostarosty obce se uvolnila funkce předsedy finančního výboru. Pí. Ladmanová vyzvala přítomné, aby vznesli návrhy na funkci předsedy finančního výboru. Pan Metnout navrhl do funkce předsedy finančního výboru pana Karla Čadu. Jiný návrh podán nebyl, proto se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Karla Čadu.

Výsledek hlasování:   Pro: 4 hlasy    Proti: 3 hlasy           Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

2/  Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Přítomným byl předložen návrh vyrovnaného rozpočtu Obce Hradiště na rok 2011 v částce 2.600.000,- Kč. ZO návrh projednalo a schválilo. Návrh bude vyvěšen na úřední desce obce Hradiště po dobu 15-ti  dnů pro případné připomínky veřejnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2011 v částce 2.600.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasy  Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

3/  Místní poplatek za likvidaci odpadů na rok 2011

Pí. Ladmanová seznámila ZO s návrhem na platbu místního poplatku za provoz systému nakládání s odpady v obci na rok 2011 v částce 500,-Kč na osobu nebo na stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2010 dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště. Jiný návrh podán nebyl, proto se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady na rok 2011 ve stejné výši jako v roce 2010 dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro 6 hlasů   Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 1 hlas
Usnesení č. 27 bylo schváleno.

4/  Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků

Byla projednána možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice od 1. 1. 2011 na dobu 4 let.

Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů       Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

5/  Úhrada nákladů na provoz ZŠ a MŠ Kasejovice za rok 2010

Pí. Ladmanová seznámila ZO s náklady ZŠ a MŠ Kasejovice za rok 2010 na žáky z Obce Hradiště. Náklady ZŠ – 44.446,-Kč, náklady MŠ – 36.726,-Kč. Tyto náklady jsou vyčísleny v „Dohodě na rok 2010“ mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice.

            Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2010 dle „Dohody na rok 2010“ v celkové částce 81.200,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů    Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 29 bylo schváleno.

6/  Územní plán Obce Hradiště

Pí. Ladmanová seznámila přítomné se situací a stavem rozpracovanosti územního plánu Obce Hradiště. Oznámila přítomným, že je ještě možnost zapracování poznámek a připomínek do ÚP Obce Hradiště během ledna 2011.
Bude přizván projektant Územního plánu ohledně vysvětlení případných nejasností.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost zapracování poznámek a připomínek do Územního plánu Obce Hradiště.

7/  Různé, diskuse

  • Pan Kotyza vznesl dotaz na územní záměr obce. Co se plánuje do budoucna za akce v obci. Pí. Ladmanová předala slovo panu Braunovi, ten odpověděl, že je vše zapracováno v rozpracovaném Územním plánu obce.
  • Pan Miler – co se stalo za minulé období v obci Hradiště?  Odpověď:?????
  • Pan Novák  - neuspěchat realizaci ÚP. Navrhl pozvat realizátora ÚP, aby zájemce a veřejnost obeznámil s nejasnostmi. Tento návrh chválil i pan Chvátal Jiří, aby se termín uzavření připomínek k ÚP posunul. Důkladně vše projednat s projektantem.
  • Pan Braun Petr – objasnil co v ÚP je možno upravit a co vše je v něm obsaženo. Seznámil přítomné s tím, že jsou zpracovány projekty na komunikace v k. ú. Hradiště a v k. ú. Zahorčičky v rámci KPÚ. Pozemkový úřad by chtěl v roce 2011 zahájit stavbu komunikace v k. ú. Hradiště.
  • Pí. Braunová – připomínka-jestliže má občan nejasnosti v ÚP, má se snažit ve vlastním zájmu o vysvětlení a zajímat se o věc.
  • Pí Ladmanová – informovala přítomné ohledně rozebraného oplocení ze hřiště v Hradišti.

Dále poděkovala kulturní komisi za uskutečnění vánočního tvoření pro děti i dospělé v Bezděkově.

  • Pí. Punčochářová pozvala přítomné a jejich rodiny na vánoční posezení.

Závěr: pí. Ladmanová ukončila jednání v 19.40 hod.

Přílohy zápisu:

  • Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2010

Zveřejněno: 10.12.2010