Zápis

Prácheňsko - Zájmové sdružení se sídlem v Horažďovicích. Zápis č. 1 z jednání rozšířeného předsednictva ze dne 30. 1.

Prácheňsko
Zájmové sdružení se sídlem v Horažďovicích.

Zápis č. 1 z jednání rozšířeného předsednictva ze dne 30. 1. 2007

Přítomni: Mgr. Jindřiška Jůdová, Václav Drha, Petr Klásek, Miloslav Cikán, František Balíček, Radovan Faltys.
Hosté: Vlastimil Hálek, Hana Formanová, Lucie Staňková, Vladimír Smitka, Marie Čápová, Růžena Zdeňková, Jaroslav Portašík, Karel Jedlička, Jiří Hrach.
Omluveni: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu ze dne 5. 12. 2006
 3. Rozpočet mikroregionu na rok 2007
 4. Členské příspěvky 2007
 5. Svazek obcí Pošumaví
 6. PSOV PK a Program rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK na rok 2007
 7. Asociace „Zdravá města, obce, regiony ČR“
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

1)
Paní J. Jůdová, starostka města Horažďovice, nejprve všechny přítomné přivítala.

2)
Paní J. Jůdová provedla kontrolu zápisu z jednání valné hromady ze dne 5. 12. 2006 a požádala přítomné o schválení a ověřovatele zápisu o podepsání.

3)
H. Formanová přednesla návrh rozpočtu na rok 2007, který bude následně schválený valnou hromadou, a to v tomto znění:
K 31. 12 2006 stav účtu 51 645,83 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky 23 603,-- Kč
Příjmy celkem 75 248,83 Kč

Výdaje:
Nespecifikovaná rezerva 15 000,-- Kč
Vstupní poplatek 3 000,-- Kč „Zdravá města, obce, regiony ČR“
Výdaje celkem 18 000,-- Kč

4)
H. Formanová a L. Staňková všechny přítomné seznámily s možnostmi čerpání dotací na Plzeňském kraji pro rok 2007. Z mnoha návrhů (oprava komunikací v rámci cyklotras včetně doprovodného systému, rozhledna Chanovice, víceúčelové hřiště Kasejovice a Lanová lávka pro pěší přes řeku Otavu ve Velkých Hydčicích – 2. etapa) byly schváleny tyto projekty:

 • V rámci Programu stabilizace a obnovy venkova část B mikroregion bude žádat takto:
  a) Lanová lávka pro pěší přes řeku Otavu ve Velkých Hydčicích – 2. etapa, který zpracuje H. Formanová.
  b) Poradenská činnost – pečovatel. Projekt opět zpracuje H. Formanová a zastřeší obec Malý Bor.
 • V rámci Programu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji bude mikroregion žádat o dotaci na zpracování propagačního materiálu
 • V rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na akce obcí. Tyto zmiňované projekty zpracuje L. Staňková, která osloví s případnými dotazy k projektům jednotlivé obce.

Dále se všichni představitelé členských obcí shodli, že je vhodné vypracovat tabulku ke zjištění důležitých podkladů pro prioritní projekt mikroregionu Prácheňsko: „Obnova venkovských komunikací v rámci cyklotras včetně doprovodného systému“, kterou sestaví společnost AgAkcent, s. r. o. a nejpozději v měsíci březnu 2007 rozešle e-mailem.

5)
Dnešního jednání se zúčastnil zástupce Svazku obcí Pošumaví J. Hrach, který nám představil toto sdružení a přednesl zájem o členství v mikroregionu Prácheňsko. Předsednictvo doporučuje valné hromadě potvrdit členství ve sdružení. Zástupci svazku budou na jednání valné hromady přizvaní, kde předloží usnesení z jednání se souhlasem o vstupu do Prácheňska, z. s. p. o.

6)
Valná hromada, která se konala dne 13. 6. 2006, pověřila devíti mandáty předsednictvo k dalšímu jednání s asociací „Zdravá města, obce, regiony ČR“ o vstupu mikroregionu do tohoto sdružení. Předsednictvo se usneslo, že mikroregion nadále usiluje o členství, a proto zašle dnešní zápis včetně usnesení asociaci. Tyto dokumenty jsou hlavní podmínkou k potvrzení členství.

7)
V rámci diskuse bylo jednáno o:

 • o živelné pohromě - orkánu, který postihl i naše území. Je vhodné, aby obce zaslaly podklady p. Jůdové k vypracování stanoviska, které bude směřováno společnosti ČEZ.
 • o nutnosti doložení usnesení se souhlasem dané obce mikroregionu do MAS Pošumaví, z. s. p. o. (vzor formulace: Obec……………..…. souhlasí jako člen se vstupem sdružení Prácheňsko, z. s. p. o., do MAS Pošumaví a souhlasí se strategií a se zněním stanov MAS Pošumaví. Jedná se o obec Oselce, Velké Hydčice, Nezdřev, Slatina, Kvášňovice a Maňovice. Obec Rabí usnesení dodala, ale v nevyhovujícím znění.
 • o větrných elektrárnách. P. Čápová na příštím jednání předloží kontakty na společnosti, které se o výstavbu v okolí Kasejovic zajímají. Dále p. Klásek informoval, že Výzkumný ústav při přírodovědné fakultě v Praze vytipoval pouze 3 vhodné lokality v celé české republice a mezi ně zájmové území Prácheňska nespadá. Každopádně mikroregion v této problematice zaujme záporné stanovisko.
 • p. Klásek informoval o Spolku pro obnovu venkova, který rozeslal na obce petici Diskriminace obcí a malým měst se 3 body. S prvním bodem „nespravedlivé rozdělování daní“ se ztotožňují i ostatní členské obce, a proto tato petice bude rozeslána všem obcím mikroregionu.
 • o vhodnosti rozesílání včasných informací o vyhlášení dotací včetně odkazu na www stránky prostřednictvím e-mailu. Veškeré dostupné informace bude poskytovat společnost AgAkcent, s. r. o.
 • o trvání požadavku získat partnerskou obec SRN. Jednáním byl pověřený jednatel společnosti AgAkcent, s. r. o., valnou hromadou ze dne 5. 12. 2006
 • o projektu Komunitní plánování na území správního obvodu města Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko. Každá členská obec upřesní terénního pracovníka e-mailem (formanova@agakcent.cz) nejpozději do 16. 2. 2007
 • o připravované výstavě o osvobození ČR v Chanovicích. P. Klásek všechny přítomné požádal o dodání veškerých zajímavostí, fotografií a dokumentů vztahujících se k této problematice, a to nejpozději do 15. 2. 2007.
 • o předání aktualizace Strategie mikroregionálního rozvoje Prácheňska.Výtisky byly předány jednotlivým obcím. Obec Rabí si může strategii vyzvednout u L. Staňkové. Obce byly upozorněny, že je nutné původní strategii zachovat, neboť tyto výtisky jsou pouze aktualizací strategie, která byla hrazena z dotace.

8)
Předsednictvo se usneslo 6 mandáty:

 • na termínu jednání valné hromady Zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko, a to dne 6. 3. 2007 ve 12.30 hod. na MěÚ Horažďovice
 • na vstupu mikroregionu do asociace „Zdravá města, obce, regiony ČR“
 • na vypracování žádostí o dotace v rámci PSOV PK, Programu venkovského cestovního ruchu a Grantového programu PK v oblasti kultury pro rok 2007
 • vypracování tabulky ke zjištění důležitých podkladů pro prioritní projekt mikroregionu Prácheňsko: „Obnova venkovských komunikací v rámci cyklotras včetně doprovodného systému“
 • na doporučení valné hromadě přijmout nového člena sdružení, a to Svazek obcí Pošumaví

9)
Závěr

Zapsala: H. Formanová

Zveřejněno: 14.2.2007
Sejmuto: 01.3.2007