Zápis 1/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 15.2.2017 v Bezděkově od 18.00 hodin.

1/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 15.2.2017 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Rolníková Jana,
Krliš Václav, Benešová Daniela, Braun Petr

Omluveni:  0

Přítomní z řad veřejnosti:  7

Zapisovatel zápisu:  Braun Petr

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava - starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p.Václava Krliše a p. Danielu Benešovou a zapisovatelem p. Petra Brauna .  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Poté dala možnost vyjádřit se přítomným občanům. Pak bylo přistoupeno k hlasování.  

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 8/2016, 1/2017
5/Výroční zpráva o poskytování informací
6/ Dodatky č.75 – 79 ke smlouvě o zabezpečení odpadu      
7/ Různé
8/ Diskuse        


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro: 7     hlasů      Proti:  0    hlasů  Zdrželi se:   0  hlasů
Usnesení č. 112  bylo schváleno.

3/  Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO

Po schválení programu proběhla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č.6/2016.

4/  Rozpočtová opatření č. 8/2016, 1/2017

Zastupitelstvu obce byla  předložena k projednání rozpočtová opatření č.8/2016  ze dne 6.12.2016 a č. 1/2017 ze dne 5.1.2017 Tato opatření navrhla účetní obce a schválila je starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2016 a 1/2017

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů             Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
 Usnesení č. 113   bylo schváleno.

5/  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání „Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2016“. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2016 “

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů             Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
Usnesení č. 114  bylo schváleno

6/  Dodatky č. 75-79

Zastupitelstvu obce Hradiště byly předloženy k projednání a schválení dodatky č. 75, 76, 77, 78, a 79 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště uzavřené s firmou RUMPOLD Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č.75, 76, 77, 78 a 79 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů             Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
Usnesení č. 115  bylo schváleno

7/  Různé

 a) Starostka obce seznámila přítomné s  mezinárodní akcí „Vlajka pro Tibet “. Po té dala hlasovat o tom,  zda se  Obec Hradiště do této akce zapojí.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Hradiště neschvaluje zapojení Obce Hradiště do mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“

Výsledek hlasování:   Pro: 0    hlasů            Proti:  5  hlasů           Zdrželi se:   2   hlasy                                   
 Usnesení č. 116  nebylo schváleno.

b)  Starostka  obce seznámila přítomné se žádostí o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor – prodejna v Bezděkově č.p. 25. Prostory budou předány k 31.3.2017

c)   Přítomní byli seznámeni se záměrem osadit v obci Zahorčičky ukazatel rychlosti. Informativní ukazatel rychlosti bude umístěn u pozemní komunikace třetí třídy  a bude měřit rychlost vozidel  přijíždějících do  Zahorčiček od  obce Bezděkov. Je    možné podat  žádost o dotace. Rozpočet   na  ukazatel rychlosti  je 58 080,-Kč, spoluúčast obce  by byla v částce         17 480,- Kč.            

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje umístění ukazatele rychlosti v Zahorčičkách, s vlastní  spoluúčastí 17 480,-  Kč.

Výsledek hlasování:   Pro:  6   hlasů            Proti: 1  hlas           Zdrželi se: 0   hlas
Usnesení č. 117   bylo schváleno.

d) Projednání velmi špatného stavu vrat u bývalé školy v Bezděkově. Vrata na pozemek   KN 41 jsou zrezivělé a nelze je zavřít. Odborníci ze SOŠ v Oselcích po posouzení stavu vrat navrhli  výměnu za nové. Oprava stávajících vrat by byla dražší než vrata nová. Rozpočet na výrobu vrat je 35 000,-Kč.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště  schvaluje objednat výrobu kovových vrat ke vstupu na pozemek KN 41  v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro: 7   hlasů             Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:   0    hlasů
Usnesení č. 118  bylo schváleno

e) Zastupitelstvu obce byl k projednání  předložen návrh na zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky ve výši 60% z maximální možné výše dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003Sb., v platném znění s platností od 1.3.2017.

Výsledek hlasování:   Pro:  5   hlasů            Proti:  0  hlas           Zdrželi se: 2   hlas
 Usnesení č. 119   bylo schváleno.

f) Seznámení se žádostí o pomoc s kofinancováním poskytovaných sociálních služeb v Nemocnici následné péče LDN Horažďovice,s.r.o. v roce 2017. Žádost vychází z požadavku Plzeňského kraje, který toto tzv. kofinancování již druhým rokem vyžaduje při poskytování dotací ze zdrojů MPSV. Po projednání byl navržen příspěvek ve výši  7 000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje příspěvek v částce 7 000,-Kč Nemocnici následné péče LDN v Horažďovicích.

Výsledek hlasování:   Pro: 6   hlasů             Proti:  1  hlas          Zdrželi se:  0  hlas
 Usnesení č. 120  bylo schváleno.

 g) Starostka navrhla zastupitelstvu zvýšení pachtovného na rok za 1 ha zemědělské půdy na částku    2 500,-Kč

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště  schvaluje pachtovné ve výši 2 500,-Kč za 1 ha zemědělské půdy za rok.

Výsledek hlasování:   Pro:  7   hlasů            Proti:  0  hlasů           Zdrželi se:  0  hlasů
 Usnesení č. 121  bylo schváleno

h) Projednána možnost vybudování DČOV u budovy č.p.41 v Bezděkově s možností předložit žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště  pověřuje starostku obce jednáním ohledně vypracování projektu  na DČOV u č.p.41 v Bezděkově.:                
 

i) Starostka obce seznámila přítomné se stavem rekonstrukce sociálního zařízení v č.p.41 v Bezděkově.

j) Starostka obce informovala o vykácení olší v Zahorčičkách na pozemcích KN 694 a KN 693, které jsou ve vlastnictví obce Hradiště.  Kácení bylo provedeno bez povolení ke kácení, občanem ze Zahorčiček. Pan Radek Vlk nebyl ochoten jednat s OÚ
Hradiště, proto byla tato skutečnost  nahlášena na Policii České republiky. Náhrada způsobené škody bude vyžadována po panu Radku Vlkovi.

k) Občané Bezděkova upozornili na volně pobíhající psi v Bezděkově. Starostka požádala p. Nováka, aby v Bezděkově rozhlasem upozornil majitele psů, aby je nenechali volně pobíhat po obci.

12/ Diskuse

a) P. Novák vznesl dotaz na hasičskou stříkačku v Zahorčičkách – zda je provozu schopná.

b) P. Braun vyjádřil nesouhlas s postupem řešení pokácených olší v Zahorčičkách přes  Policii ČR,  vše se mělo řešit po sousedsky.

c)  Pí. Vlková vznesla dotaz na cenu lavičky v Zahorčičkách

 

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 8.50  hod.        

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Přehled hlasování ZO
  3. Rozpočtové opatření č.8/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 20.3.2017 

Zapisovatel:    Určený zapisovatel nedodal po dvou upozornění zápis z jednání ZO.

Zápis vyhotovila Jaroslava Ladmanová 

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Krliš, Daniela Benešová a zapisovatel Jaroslava Ladmanová

Zveřejněno: 20.2.2017