Zápis 1/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 25.2.2015 v Bezděkověod 18.00 hodin.

1/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 25.2.2015 v Bezděkověod 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef,
Benešová Daniela, Vařeková Jana, Krliš Václav

Přítomní z řad veřejnosti: 11 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Josefa Sudu a p. Pavla Nováka  a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce  možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 7/2014
4/ Výroční zpráva o poskytování informací
5/ Záměr pronájmu zemědělských pozemků
6/ Pronájem obecního bytu v Hradišti čp.62
7/ Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti
8/ Různé
69 Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7  hlasů        Proti :  0  hlasů      Zdrželi se: 0   hlasů
Usnesení č. 11  bylo schváleno.

3/  Rozpočtové opatření č. 7/2014

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.7/2014 ze dne 3.12.2014. Toto opatření sestavila  a navrhla účetní obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č.7/2014.

4/  Výroční zpráva o poskytování informací

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání „Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014“. Po projednání ZO přijalo toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014“.

Výsledek hlasování:   Pro:  7 hlasů   Proti:   0 hlasů       Zdrželi se:  0 hlasů

Usnesení č. 12  bylo schváleno.

5/  Záměr pronájmu zemědělských pozemků

Starostka obce informovala přítomné o pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce. U některých pronájmů došlo k vypršení smlouvy. Z tohoto důvodu je nutno zveřejnit záměr pronájmu zemědělských pozemků. Jde o tyto pozemky .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje záměr pronájmu těchto obecních pozemků:

 • pozemky v k.ú. Hradiště u Kasejovic

parcelní čísla:   2728, 2727, 2267, 2616, 2880, 2296, 2271, 2434, 2427, 2533, 2528, 2725, 2551, 2758, 2370, 1425/1, 2367, 2492, 2529, 2367, 2834, 2832, 2830, 2584, 2897, 2843

 • pozemky v k.ú. Bezděkov u Kasejovic

parcelní čísla:  1114, 1166, 1170, 1202, 1203, 1221, 1266, 1267, 1271, 1286, 1346, 1349, 1350, 1357, 1364, 1377, 1393, 1396, 1429, 1438, 1452, 1462, 1466, 1469, 1474, 1484, 1487, 1492, 1524, 1596, 1598, 1601, 1624, 1645, 1664, 1666.

Výsledek hlasování:   Pro: 6   hlasů  Proti: 0 hlasů    Zdrželi se:  1  hlas
                                                                      
 Usnesení č. 13  bylo schváleno.

6/  Pronájem obecního bytu v Hradišti čp.62

Starostka obce podala informaci o uvolněném obecním bytu č.2 v Hradišti čp.62. Byt je po bývalém nájemníkovi připraven k pronájmu. Obec začátkem roku 2015 uveřejnila v Kasejovických novinách inzerát na pronájem bytu. Na OÚ Hradiště došla dne 4.2.2015 žádost o pronájem bytu od Martina Veckera.  Po projednání žádosti bylo přistoupeno k hlasování o pronájmu bytu od 1.3.2015.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pronájem obecního bytu č.2 v Hradišti čp.62 panu Martinu Veckerovi od 1.3.2015.

Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti:     0 hlasů  Zdrželi se :  0 hlasů

Usnesení č. 14  bylo schváleno.
7/  Smlouva o poskytnutí fin. Příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti

Původní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost není k dnešnímu dni platná v důsledku novely zákona číslo 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb., s účinností od 20.2.2015. Proto bude Plzeňským krajem zaslána nová veřejnoprávní smlouva dle platné legislativy. Projednání se uskuteční na příštím zasedání.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí neplatnost smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost.

8/  Různé

 • Starostka obce seznámila přítomné s cenovými nabídkami na opravu části polní cesty Lnáře-Hradiště. Jedná se o část v délce cca 70 metrů na k.ú. Hradiště u Kasejovic., která nebyla v minulosti zrekonstruována.

První nabídka: JIKELLSTAV s.r.o., Běhařov 72, Janovice nad Úhlavou – nabídková
cena 272.608,- Kč bez DPH.
Druhá nabídka: EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň – nabídková cena
236.864,60 Kč bez DPH.
Třetí nabídka: HOCHTIEF CZ,a.s.,  Plzeňská 16/3217, Praha 5 – nabídková cena
141.058,07 Kč bez DPH.
Po projednání byla na provedení opravy vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. , Plzeňská 16/3217, Praha 5 s cenovou nabídkou 141.058,07 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje opravu části polní cesty Lnáře-Hradiště firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5 za nabídkovou cenu 141.058,07 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti:     0 hlasů  Zdrželi se :  0 hlasů

Usnesení č. 15  bylo schváleno.

 • Starostka obce informovala o změně zákona na sběr odpadů. Jedná se o sběr kovů. Jsou tyto možnosti sběru:
 • Smluvní napojení na sběrnu kovů
 • Smluvní napojení na sběrný dvůr
 • Samostatná nádoba na sběr kovů v obci

Zastupitelstvo obce projednalo možnosti sběru a dohodlo se na pořízení samostatných nádob na sběr kovů do každé obce.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště schvaluje pořízení samostatných nádob na sběr kovů do každé části obce.

Výsledek hlasování:   Pro :  7  hlasů      Proti:     0 hlasů  Zdrželi se :  0 hlasů

Usnesení č. 16  bylo schváleno.

 • Starostka informovala o sběru bioodpadu v obci. Pro sběr bioodpadu má obec kontejner na bioodpad v Bezděkově u hřbitova. Tím je povinnost obce splněna. Další možností je pořízení kontejnerů na bioodpad ke každé nemovitosti nebo možnost zápůjčky kompostérů ve spolupráci s městem Nepomuk. Zatím obec nebude pořizovat další kontejnery na bioodpad.
 • Starostka obce informovala o stavu septiku u čp.62 v Hradišti. Proběhlo jednání a obhlídka objektu. Byla navržena domácí ČOV, která by danou situaci vyřešila (cca 100.000,-Kč). P. Braun vysvětlil výhody domácích ČOV pro obec. Bylo doporučeno zavedení domácích ČOV v celé obci místo nové centrální kanalizace. P. Suda navrhl, prodiskutovat situaci ohledně kanalizace s vedením obce Slatina, kde již několik let provozují domácí ČOV v celé obci. Starostka podala informaci o názoru projektantky pí. Vochové na realizaci domácích ČOV v obci. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že jsou pro řešení malých domácích ČOV. Do příštího zasedání ZO budou zjištěny další informace ohledně této situace. Do budoucna bude vypracován návrh odkanalizování obce se všemi pravidly a podmínkami.
 • Na OÚ byla doručena žádost pí. Kovářové o zakoupení nové chladící lednice do místní prodejny v Bezděkově. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště neschvaluje pořízení nové chladící lednice do místní prodejny v Bezděkově.

Výsledek hlasování:   Pro 2  hlasy      Proti:  3  hlasy     Zdrželi se :  2 hlasy

 • Starostka obce předložila zastupitelům obce návrh na rekonstrukci sociálního zařízení v bývalé škole v Bezděkově, který vypracovala pí. Vochová. Zároveň vyzvala členy zastupitelstva aby se k návrhu vyjádřili a popřípadě navrhli jiné řešení.
 • Starostka obce seznámila přítomné s mezinárodní akcí „Vlajka pro Tibet“. Po té dala hlasovat o tom, zda se obec Hradiště do této akce zapojí.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště neschvaluje zapojení obce Hradiště do mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování:   Pro :  0  hlasů      Proti:   0  hlasů      Zdrželi se :  7 hlasů

 • Starostka seznámila přítomné se žádostí p. Hořejšího o rozšíření veřejného osvětlení v Hradišti k nemovitosti čp.39. Firma ELEKTRO-instalace Blatná zpracovala na toto rozšíření cenovou nabídku v částce 24.400,-Kč.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo  obce Hradiště bere na vědomí informaci o rozšíření veřejného osvětlení v Hradišti l nemovitosti čp.39.

 • Starostka obce podala informaci o pořádání srazu důchodců spojený s oslavou MDŽ v Nezdřevské hospodě dne 7.3.2015  pro občany našich obcí. Tato akce je pořádána ve spolupráci s obcí Nezdřev.

9/ Diskuse

 • P. Braun – požadoval po členech SDH Hradiště a SDH Bezděkov seznam zásahů v roce 2014.
 • P. Novák – dotaz na zavodnění bývalé kotelny v budově OÚ čp.62 v Hradišti.
 • Pí. Vlková – požadavek na rozšíření veřejného osvětlení před budovou OÚ čp.10 v Zahorčičkách. Dále poukázala na vyčnívající traverzu naproti tel.sloupu u čp.7 v Zahorčičkách. Upozornit SÚS Starý Plzenec  a požadovat odstranění.
 •  P. Novák – doplnil svůj názor na provoz místní prodejny v Bezděkově. Provoz této prodejny bere jako službu lidem. Dále navrhl pořádání oslavy dne matek v obci.
 • Pí. Vlková – vznesla dotaz na situaci ohledně průjezdu kamiónů obcí.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.50 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočtové opatření č.7/2014

Zápis byl vyhotoven dne: 3.3.2015.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Josef Suda, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 19.3.2015