Zápis 1/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.12.2013 v HRADIŠTI od 18.00 hodin.

1/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 12.12.2013 v HRADIŠTI od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO:,Merhout Miroslav, Petr Braun, Ladmanová Jaroslava,
Novák Pavel, František Červený, Čada Karel, Šulc Václav

Omluvení členové ZO:  0
              
Přítomní z řad veřejnosti: 7

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Pavel Novák, Václav Šulc

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
  1/ Schválení programu
  2/ Určení ověřovatelů zápisu
  3/ Kontrola usnesení
  4/ Rozpočtové opatření č. 9/2013
  5/ Rozpočet na rok 2014
  6/ Dodatky č.58-63 ke smlouvě o likvidaci KO s firmou RUMPOLD
  7/ Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
  8/ Různé
  9/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   7     Proti:     0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 201    bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Pavla Nováka a p. Václava Šulce a zapisovatelem
pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
   
      3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 6/2013 z 12.12.2013 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtové opatření č.9/2013

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.9/2013, které bylo sestaveno k 31.12.2013. Toto opatření sestavila a navrhla účetní obce a schválila starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č. 9/2013.

Výsledek hlasování:   Pro: 7                  Proti: 0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 202  bylo schváleno.

5/ Rozpočet na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce obce Hradiště od 16.1.2014 do 3.2.2014. Návrh rozpočtu na rok 2014 je schodkový. Příjmy činí částku 3.800.000,-Kč a výdaje činí částku 5.200.000,-Kč. Schodek v částce 1.400.000,-Kč se pokryje  prostředky z minulých let.
Ke zveřejněnému návrhu nebyly do dnešního dne vzneseny žádné námitky a připomínky z řad veřejnosti. Zastupitelstvo obce se při projednávání návrhu dohodlo, že se pravděpodobně překročí rozpočtovaná částka 10.000,-Kč na činnost SDH. Zastupitelé obce se dohodli, že se rozpočtovaná částka zatím navyšovat nebude, v případě překročení rozp. paragrafu se v průběhu roku 2014 přijme rozpočtové opatření.
Po projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 zastupitelstvo přistoupilo k hlasování a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje schodkový rozpočet na rok 2014s tím, že schodek v částce 1.400.000,-Kč bude kryt  prostředky z minulých let.
Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se: 0
Usnesení č. 203    bylo schváleno.

6/ Dodatky č.58-63 ke smlouvě o likvidaci KO s firmou RUMPOLD

Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání a schválení dodatky č. 58-63 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště uzavřené s firmou RUMPOLD Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování k jednotlivým dodatkům ke smlouvě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 58-63 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.    

Výsledek hlasování: Dodatek č. 58                Pro:             7     Proti:0     Zdrželi se:0
                                   Dodatek č. 59                           Pro: 7     Proti:0     Zdrželi se:0
                                   Dodatek č. 60                           Pro:             7     Proti:0     Zdrželi se:0
                                   Dodatek č. 61                           Pro:             7     Proti:0     Zdrželi se:0
                                   Dodatek č. 62                           Pro: 7     Proti:0     Zdrželi se:0
                                   Dodatek č. 63                           Pro:             7     Proti:0     Zdrželi se:0
 Usnesení č.  204     bylo schváleno.

8/ Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Zastupitelstvu obce byla předložena „Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. číslo 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2013“. ZO zprávu projednalo a přijalo toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013“.

Výsledek hlasování:   Pro: 7                  Proti:  0      Zdrželi se: 0
Usnesení č.  205     bylo schváleno.

9/ Různé

 • Starostka obce informovala přítomné o zadání vypracování žádosti na dotaci na dětské hřiště (doplnění herních prvků v Hradišti a Bezděkově). Tuto žádost bude pro Obec Hradiště zpracovávat firma TEWIKO SYSTEMS s.r.o., Tř. Dr. M. Horákové 185/66, Liberec zdarma.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště.

Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:  1      Zdrželi se: 0

Usnesení č. 206  bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci o podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014“ na opravu místní komunikace od rybníka Jamský do Zahorčiček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu „PSOV Plzeňského kraje 2014“ na opravu místní komunikace od rybníka Jamský do Zahorčiček.

 • Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou obci. Firma PROXIMA Bohemia spol.s.r.o.- vydavatelství místopisného tisku Rožnov pod Radhoštěm  nabízí prezentaci v připravované publikaci „Česká republika, města a obce“, která má vyjít v květnu 2014. Budou zde uvedeny naprosto všechny obce. Cena publikace včetně DPH je 1.200,-Kč. Základní prostor (1/6 strany A4) je poskytnut každé obci zdarma.

Dále: 1/3 strany A4 = 2000,-Kč bez DPH, ½ strany A4= 4.000,-Kč bez DPH, jedna celá strana A4= 10.000,-Kč bez DPH.
ZO nabídku projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pro prezentaci Obce Hradiště v připravované publikaci „Česká republika, města a obce“ základní prostor (1/6 strany A4) .

Usnesení č. 207   bylo schváleno.
Výsledek hlasování:   Pro: 6                  Proti:        Zdrželi se: 1

 • Dále starostka podala informaci o kampani „Vlajka pro Tibet“.

Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje účast v kampani „Vlajka pro TIBET“.

Výsledek hlasování:   Pro: 1                  Proti:  1      Zdrželi se: 5

Usnesení č. 208   nebylo schváleno.

 • Starostka obce informovala přítomné o prodejně ZKD Plzeň v Hradišti. V současné době ZKD Plzeň nabízí tuto budovu k prodeji Obci Hradiště za částku 400.000,-Kč. ZO zvažovalo koupi za tuto cenu a dále projednávali využití této budovy do budoucna. Zastupitelé se dohodli, že budou ještě jednat se zástupci ZKD Plzeň ohledně snížení kupní ceny.

10/ Diskuse

 • p. Braun – požadoval výsledky vážení komunálního odpadu v obci. Porovnání výsledků vážení KO bude připraveno na příští zasedání ZO.
 • Poukázal, že přibývá černých skládek podél komunikací v obci a skládka u Jamského rybníka je naplněna nepatřičným odpadem.
 • Dále požadoval být osobně přítomen při kontrolním dnu stavby-oprava půdního prostoru v budově OÚ v Hradišti.
 • Požadoval, aby vedení obce oslovilo SÚS ohledně zásadní opravy komunikací v naší oblasti a požadovat řádné čištění příkopů a jejich údržbu, ofrézování a odstranění pařezů po poražených stromech podél komunikací v roce 2013.
 • Navrhoval, aby zaměstnanec obce vyřezal nežádoucí porost v prostoru podél místních komunikací.
 • Upozornil na to, že je třeba si vážit domácích občanů, kteří zde žijí spoustu let. K této debatě se připojil p. Červený a p. Merhout.
 • p. Bouše – upozornil na uraženou dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ na místní komunikaci Bezděkov-Nezdřev. Zastupitelé z Bezděkova přislíbili její připevnění.
 • pí. Vlková – požadovala informaci ohledně oprav obecních komunikací Zahorčičky-Pole a Zahorčičky-Jamský rybník. Informaci podala starostka obce.
 • p. Kondel – upozornil na pískem zanesenou polní cestu ke Křenči. Písek se splavuje na státní silnici a hrozí zde nebezpečí smyku.
 • p. Suda – poukázal na stav stromů v lipové aleji v Bezděkově. Je nutno ořezat větve, které sahají dolů k zemi. Dále poukázal na jasan v Bezděkově u studny, který má proschlé větve a je nutno jej prořezat.
 • p. Novák -  přečetl dopis ohledně problematiky poplatku za likvidace komunálního odpadu v obci. Dopis byl podepsán několika občany z Bezděkova. V dopise žádá o změnu přidělování registračních známek na odvoz komunálního odpadu.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání ve 20.45 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 9/2013
 • Rozpočet na rok 2014
 • Přehled hlasování ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 10.2.2014

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Václav Šulc a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 14.2.2014