Zápis 1/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 24.11.2014 v Bezděkově od 17.00 hodin.

1/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 24.11.2014 v Bezděkově od 17.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef,
Benešová Daniela, Vařeková Jana

Přítomní z řad veřejnosti:  17 občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Janu Vařekovou a p. Petra Brauna a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce  možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Volba členů výborů
4/ Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
5/ Jednací řád zastupitelstva
6/  Rozpočtové opatření č.5/2014
7/ Složení inventarizační komise pro inventarizaci roku 2014
8/ Projekt OPŽP-obnova krajinných struktur
9/ Řešení odvlhčení budovy OÚ čp.62 v Hradišti
10/ Různé
11/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro: 7  hlasů        Proti : 0   hlasů      Zdrželi se:  0  hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3/  Volba členů výborů

Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního a kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Finanční výbor:     Václav Bouše, Jaroslav Ladman
Kontrolní výbor:    Karel Čada, Daniela Benešová
Členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou v zastupitelstvu obce, nebude poskytována měsíční odměna.
Jiné návrhy předloženy nebyly. K předloženým návrhům nebylo vzneseno žádné stanovisko, proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště volí členy finančního a kontrolního výboru takto:
Finanční výbor:   Václav Bouše, Jaroslav Ladman
Kontrolní výbor:  Karel Čada, Daniela Benešová

Výsledek hlasování:   Pro: 7    hlasů     Proti:0     hlasů   Zdrželi se: 0    hlasů
Usnesení č. 2  bylo schváleno.

4/  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starostka obce  navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,   v platném znění, poskytována měsíční odměna takto:
starostka :                                           9.000,- Kč,
místostarosta :                                    3.500,- Kč,
předseda výboru :                                 550,- Kč,
člen výboru                                               0,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí  280,- Kč

Dále starostka obce  navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny budou vypláceny ode dne schválení zastupitelstvem obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starostka :                                               9.000,- Kč,
místostarosta :                                        3.500,- Kč,
předseda výboru :                                     550,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:    280,- Kč.
člen výboru                                                  0,- Kč,
v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny budou vypláceny od 24.11.2014.

Výsledek hlasování:   Pro: 6    hlasů     Proti: 0     hlasů  Zdrželi se: 1    hlas
Usnesení č. 3  bylo schváleno.

5/  Jednací řád ZO
Starostka obce předložila členům ZO k projednání návrh „Jednacího řádu Zastupitelstva obce Hradiště“. K předloženému návrhu byl p. Braunem vznesen návrh: 
uvést v jednacím řádu stanovenou dobu začátku veřejného jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo se dohodlo, že pravidelná veřejná zasedání zastupitelstva obce budou zahájena vždy od 18.00 hodin. Toto se netýká mimořádných zasedání zastupitelstva. Dále zastupitelstvo dohodlo, že tento návrh nebude uveden v jednacím řádu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje  „Jednací řád Zastupitelstva obce Hradiště“
dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:   Pro : 4    hlasy      Proti: 0     hlasů  Zdrželi se : 3  hlasy Usnesení č. 4   bylo schváleno.

6/  Rozpočtové opatření č. 5/2014

Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.5/2014 ze dne 6.10.2014 . Toto opatření sestavila  a navrhla účetní obce a schválila je starostka obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtové opatření č.5/2014.

7/  Složení inventarizační komise pro inventarizaci roku 2014

Starostka obce navrhla jmenování inventarizační komise k zajištění inventarizace pro rok 2014 v tomto složení:
předseda:        Novák Pavel
člen:                Vařeková Jana   
člen:                Braun Petr     
člen:                Tesařová Alžběta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2014 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů     Proti: 0 hlasů     Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 5   bylo schváleno

8/  Projekt OPŽP-obnova krajinných struktur

Starostka obce informovala přítomné o projektu, který vyhlašuje Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního prostředí. Jde o projekt „Tisíc stromků pro kraj“ – poskytnutí daru (ovocné stromky s příslušenstvím pro výsadbu). Tento projekt slouží k podpoře obnovy nebo výsadby nových ovocných sadů, doprovodné zeleně místních a účelových komunikací nebo výsadbu veřejné zeleně v zastavěných územích obcí okresu Rokycany a Plzeň-jih. Pro výsadbu byly odborníky doporučené původní krajové odrůdy ovocných stromků (jabloně, hrušně). Minimální počet odběru je 10 ks, maximální 30 ks. Ke každému stromku obdrží obec kůl. Ochranu proti okusu a vázací materiál.
Termín pro přihlášení: do 30.11.2014. Termín realizace projektu:  rok 2015 (jarní a podzimní výsadba). Nákup stromků včetně příslušenství hradí Plzeňský kraj. Dopravu z distribučního místa a výsadbu hradí obec.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o přihlášení obce do tohoto projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje  přihlášení Obce Hradiště do projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 2015“, vyhlášený KÚPK, odborem životního prostředí.

Výsledek hlasování:   Pro: 0 hlasů     Proti: 1 hlasů     Zdrželi se: 6 hlasů
Usnesení č. 6   nebylo schváleno

9/  Řešení odvlhčení budovy OÚ čp.62 v Hradišti

Starostka obce podala informaci ohledně vlhkosti v budově OÚ čp.62 v Hradišti. Byla požádána projektantka pí. Vochová, aby navrhla řešení odstranění vlhkosti v objektu. Dále seznámila přítomné s navrhovaným opatřením. Mimo jiné bylo doporučeno posouzení stavby statikem. Po té starostka vyzvala přítomné k vyjádření. P. Braun podotkl, že je třeba odstranit stahování spodní vody, a možná by situaci vyřešilo přendání septiku, který je umístěn v bezprostřední blízkosti bývalé kotelny ve zmiňované budově. Dále navrhl nainstalovat do oken solární větráky.
Je nutno budovu hlavně větrat a do některých oken nainstalovat mříže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o vlhkosti v budově OÚ č.p. 62 v Hradišti.

10/  Různé

 • Starostka podala informaci o nabídce na opravu části obecní komunikace v k.ú. Hradiště u Kasejovic (cca 70 m) Hradiště-Lnáře. Tuto cestu je nutno opravit Obec vejde v jednání se zástupci Obce Lnáře a s firmou Hochtief, která nabídku na opravu předložila. Zastupitelstvu se tato nabídka jeví dosti vysoká, obec osloví o nabídku i jiné firmy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o opravě části obecní komunikace Hradiště –Lnáře.

 • Starostka obce oznámila přítomným, že v letošním roce nebude Město Kasejovice pro naši obec zajišťovat setkání důchodců. Město Kasejovice toto rozhodnutí neoznámila včas, a tak nyní naše obec nemůže narychlo toto setkání uspořádat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o nekonání setkání důchodců v roce 2014.

 • Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na sestavení rozpočtu na rok 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí výzvu k podávání návrhů na sestavení rozpočtu na rok 2015.

 • Dále byla projednávána žádost pí. Kovářové o zajištění otopu do místní prodejny v Bezděkově. Starostka nabízela pí. Kovářové v letních měsících štěpky z poražených stromů, ty však odmítla.

Pí. Vařeková podotkla, že otop si musí zajistit pí. Kovářová sama jako každý podnikatel. P. Bouše upozornil na to, že před místní prodejnou je nepořádek, který by si pí. Kovářová měla uklidit. Zastupitelstvo se dohodlo, že p. Suda vyznačí na obecních pozemcích stromy vhodné ke kácení.. Obec by provedla pokácení a ostatní zpracování dřeva si zajistí pí. Kovářová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí žádost pí. Kovářové na zajištění otopu do místní prodejny v Bezděkově.

 • Starostka obce informovala přítomné o tíživé finanční situaci nájemce bytu č.4 v Bezděkově. Přítomný nájemce zodpověděl na dotazy upřesňující jeho tíživou finanční situaci. Ze strany zastupitelů byly dány tyto připomínky:

p. Braun-do této situace jste se dostal sám vlastní vinou, ale chápu Vás a jsem ochoten se vzdát své odměny člena zastupitelstva, zda Vám to pomůže.
p. Suda – za SDH Bezděkov budeme jednat o případné  půjčce. O poskytnutí půjčky musí rozhodnout členská schůze SDH Bezděkov. Pokud by poskytnutí půjčky nebylo schváleno, bude přistoupeno k sousedské sbírce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí informaci o finanční situaci nájemce bytu č.4 v Bezděkově.

 • Starostka poukázala na nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. I když jsou kontejnery poloprázdné, neustále se v prostoru kolem nich povalují pytle s plasty. Dále oznámila přítomným, že na návsi v Hradišti je nově umístěn kontejner na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček.
 • Starostkou obce byla podána informace o poškození vodovodní přípojky u hasičské zbrojnice v Hradišti, která je vedena z vodovodu VHD Hradiště. Je nutno vyměnit celé potrubí přípojky. VHD je ochotno vykopat výkop pro vedení nového potrubí. Členové SDH Hradiště provedou manuální práci a obec uhradí cenu za materiál a práci bagru. V tomto směru bude jednáno s VHD Hradiště.

            11/  Diskuse

 • P. Braun – vznesl dotaz na přidělování registračních známek na likvidaci TKO v roce

2015. Starostka obce vysvětlila konkrétní přidělování.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.45 hod.        

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Přehled hlasování ZO
 • Rozpočtové opatření č.5/2014
 • Návrh jednacího řádu

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé jana Vařeková, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 08.12.2014