Zápis 1/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 7.3.2013 v BEZDĚKOVĚ od 18.00 hodin.

1/2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 7.3.2013 v BEZDĚKOVĚ od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav,  Čada Karel, Merhout Miroslav,
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel, Braun Petr,

Omluvení členové ZO:  Červený František
              
Přítomní z řad veřejnosti:  8

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu: Braun Petr, Šulc Václav

1/ Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Schválení programu
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení
4/ Rozpočtová opatření č. 10/2012, č.1/2013 a 2/2013
5/ Výroční zpráva o poskytování informací
6/ Dodatek č.1/2013 ke smlouvě na dopravní obslužnost
7/ Inventarizace majetku obce za rok 2012
8/ Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2012
9/ Dodatky č. 52-57 ke smlouvě o likvidaci odpadů s fa.RUMPOLD Plzeň
10/ Různé
11/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:           Zdrželi se:
Usnesení č. 157   bylo schváleno.

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Braun Petr a p. Šulc Václav a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3/ Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 6/2012 z 18.12.2012 a obeznámila přítomné
s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

4/ Rozpočtová opatření  č. 10/2012, č.1/2013 a 2/2013.

Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření č. 10/2012,které bylo sestaveno k 28.12.2012,  č.1/2013, které bylo sestaveno k 31.1.2013 a č.2 /2013, které bylo sestaveno k 28.2.2013 . Tato opatření sestavila účetní obce a schválila starostka obce. Po té bylo přistoupeno k hlasování o přijetí těchto rozpočtových opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště přijímá rozpočtová opatření č. 10/2012, č. 1/2013 a č. 2/2013.

Výsledek hlasování:   Pro:  6         Proti:                  Zdrželi se:
Usnesení č. 158   bylo schváleno.

5/ Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Zastupitelstvu obce byla předložena „Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č.109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2012“. ZO zprávu projednalo a přijalo toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012“.   

Výsledek hlasování:   Pro:  6     Proti:           Zdrželi se: 
Usnesení č. 159  bylo schváleno.

6/ Dodatek č.1/2013 ke smlouvě na dopravní obslužnost

Starostka obce předložila ZO k projednání „Dodatek č.1/2013“ ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Po projednání přistoupilo ZO k hlasování, a bylo přijato toto usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Dodatek č.1/2013 ke smlouvě na dopravní obslužnost“ na rok 2013.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 160  bylo schváleno.
7/ Inventarizace majetku za rok 2012

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání „Inventarizační zpráva včetně příloh k inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2012. Po projednání zastupitelstvo obce přistoupilo k hlasování o schválení inventarizace za rok 2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2012.

Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 161  bylo schváleno.

8/ Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2012.

Starostka obce seznámila přítomné s údaji účetní závěrky sestavené k 31.12.2012. Po té bylo přistoupeno k hlasování o schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje účetní závěrku  Obce Hradiště sestavenou k 31.12.2012.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 162  bylo schváleno.

9/ Dodatky č. 52-57 ke smlouvě o likvidaci odpadů s fa. ROMPOLD Plzeň

Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání a schválení dodatky č. 52-57  ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště uzavřené s fa. RUMPOLD Plzeň.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 52-57 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.

Výsledek hlasování: Dodatek č. 52                          Pro:  6     Proti:         Zdrželi se:
                                   Dodatek č. 53                          Pro:  6     Proti:         Zdrželi se:
                                   Dodatek č. 54                          Pro:  6     Proti:         Zdrželi se:
                                   Dodatek č. 55                          Pro:  6     Proti:         Zdrželi se:
                                   Dodatek č. 56                          Pro:  6     Proti:         Zdrželi se:
                                   Dodatek č. 57                          Pro:  6     Proti:         Zdrželi se:
           
Usnesení č. 163  bylo schváleno.

10/ Různé

 • Starostka obce seznámila přítomné s vyhlášeným dotačním programem „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013“. Bylo navrženo podat žádost o dotace na opravu obecních komunikací v Hradišti (Pod vrchem) a v Bezděkově.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotace na opravu obecních komunikací z PSOV vyhlášeného Plzeňským krajem.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 164  bylo schváleno.

 • Byla projednávána žádost spolu s návrhem od předsedkyně  Kulturní komise obce Hradiště na zvýšení částek na věcné dary pro jubilanty v obci. Viz. příloha k tomuto zápisu. Dále bylo navrženo zajištění zahrání písničky jubilantům na rozhlasové stanici České Budějovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje finanční částky na věcné dary jednotlivým jubilantům v obci dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2013.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 165  bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje, aby Kulturní komise obce zajistila zahrání písničky jubilantům obce na rozhlasové stanici České Budějovice.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 166  bylo schváleno.

 • Dále byla projednávána žádost SDH Hradiště o zakoupení pákového rozdělovače.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zakoupení pákového rozdělovače pro SDH Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti:         Zdrželi se: 
Usnesení č. 167

 • Starostka podala informaci o možnosti připojištění členů SDH.
 • Starostka obce podala informace ohledně ÚP Hradiště. Vyzvala členy ZO, aby důkladně prostudovali poslední upravenou verzi textové části návrhu ÚP Hradiště. Po schválení této verze už nebude možno zapracovat případné změny a připomínky.
 • Dále byla projednávána KPÚ Bezděkov. Jednalo se o dotazy zpracovatelské firmy GEOREAL zda obec lpí na části původního pozemku 92/1 (výměra cca 500m) v lesíku u silnice z Bezděkova do Kasejovic a zda obec žádá zachovat původní pozemek 843/1 (výměra 269 m) u silnice na Chanovice. Tyto informace budou sloužit pro první pracovní návrh.

ZO se dohodlo, že na výše uvedených pozemcích nelpí a nežádá o jejich zachování.

11/ Diskuse

Nebyla.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.10 hod.         

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové opatření č. 10/2012
 • Rozpočtové opatření č1/2013
 • Rozpočtové opatření č. 2/2013
 • Finanční částky na věcné dary pro jubilanty obce od 1.1.2013

Zápis byl vyhotoven dne:   8.3.2013

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun a Václav Šulc a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 18.3.2013