Zápis 1/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 2.2.2011 v Hradišti od 17.30 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 2.2.2011 v Hradišti od 17.30 hodin.

Přítomní členové ZO:, Šulc Václav, Čada Karel, Merhout Miroslav, Braun Petr
Ladmanová  Jaroslava, Novák Pavel

Přítomní z řad veřejnosti: 9  občanů

Zapisovatel zápisu:   Tesařová Alžběta

Jednání řídil:  Ladmanová Jaroslava-starostka

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Merhout, Petr Braun

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starostka obce určila ověřovateli zápisu p. Miroslava Merhouta a p. Petra Brauna, a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Kontrola minulého usnesení

Starostka provedla kontrolu usnesení č. 3/10 z 29.12.2010 a obeznámila přítomné s plněním usnesení, které vzešlo z  minulého zasedání zastupitelstva obce.

Schválení programu:

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu programu.

Program:
1/ Rozpočtové opatření k 31.12.2010
2/ Informace o Územním plánu
3/ Žádosti o zproštění místního poplatku
4/ Veřejnoprávní smlouva
5/ Různé, diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro:   6  hlasů       Proti: 0 hlasů      Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 34 bylo schváleno.

1/  Rozpočtové opatření k 31.12.2010

Zastupitelstvu obce bylo  předloženo rozpočtové opatření č. 9/2010, které bylo sestaveno k 31.12.2010 účetní obce a schváleno starostkou a místostarostou obce. Po projednání a objasnění některých položek rozpočtu účetní obce p. Tesařovou bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č.9/2010.

Výsledek hlasování:   Pro:  6  hlasů       Proti: 0 hlasů            Zdrželi se: 0 hlasy Usnesení č. 35   bylo schváleno.

2/  Informace o Územním plánu

Starostka informovala přítomné o konané schůzce s projektantem Územního plánu Obce Hradiště. Na schůzce bylo dohodnuto, že do 15.3.2011 je možno podávat ještě požadavky na úpravu územního plánu z řad občanů a obce. Dále je nutno navrhnout a schválit osobu, která bude pověřena pro jednání ohledně územního plánu za Obec Hradiště. Byla navržena starostka obce pí. Jaroslava Ladmanová. Jiný návrh nebyl podán, proto se přistoupilo k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje starostku obce Jaroslavu Ladmanovou osobou  pověřenou pro projednávání Územního plánu obce Hradiště.

Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 36   bylo schváleno.

3/  Žádosto o zproštění místního poplatku
Na OÚ Hradiště byly doručeny od začátku roku 2011 žádosti o prominutí a osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011 od těchto občanů obce:
Bláhová Josefa, Hradiště 8
Chvátalová Naděžda, Hradiště 32
Štěpánek Petr, Hradiště 29
Nepokojová Iva, Zahorčičky 5
Nepokojová Laura, Zahorčičky 5
Jiřinec Petr, Bezděkov 33
Petrášková Hana, Bezděkov 20
Petrášek Matouš, Bezděkov 20
Palečko Milan, Bezděkov 7
Punčochář Josef, Hradiště 63.
Po projednání jednotlivých žádostí, zastupitelstvo rozhodlo, že promine poplatek na rok 2011 všem žadatelům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních   odpadů   na  rok   2011   J.Bláhové,   N.Chvátalové,    P.Štěpánkovi, I.Nepokojové, L.Nepokojové, P.Jiřincovi, H.Petráškové, M.Petráškovi, M.Palečkovi a J.Punčochářovi

Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 37  bylo schváleno.

4/  Veřejnoprávní smlouva
ZO schválilo na svém zasedání dne 9.12.2010 uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Hradiště a městem Kasejovice od 1.1.2011 na dobu 4 let.  Krajský úřad shledal, že usnesení zastupitelstva obce Hradiště ze dne 9.12.2010 není v souladu se zákonem, neboť je v něm schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy od 1.1.2011. Ustanovení § 63 odst. 1 zákona o obcích ve spojení s § 164 odst. 3 správního řádu stanoví, že veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci. Den uzavření veřejnoprávní smlouvy tedy nelze předem stanovit pevným datem. Proto Krajský úřad neudělil souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Z tohoto důvodu je nutno přijmout nové usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice.

Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 38  bylo schváleno.

4/  Různé, diskuse

 • Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání a schválení dodatky č. 41, 42, 43, 44 a 45 ke  smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s fa. Rumpold-P s.r.o.  Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 41 – 45 ke smlouvě  o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s fa. Rumpold-P s.r.o.  Plzeň.

Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 39  bylo schváleno.

 • Na OÚ byla vznesena osobně žádost p. Balounové, bytem Nepomuk o pronájem hrobového místa na hřbitově v Bezděkově. Po osobním jednání ji bylo nabídnuto k pronájmu hrobové místo č. 69. Jedná se o jedno hrobové místo. Bylo dohodnuto, že pronájem bude uzavřen do 31.12.2013, kdy budou uzavírány nové smlouvy na dobu 10-ti let.

Návrh usnesení:
    Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
    č.69 na hřbitově v Bezděkově mezi Obcí Hradiště a V. Balounovou, bytem Nepomuk.

Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 40  bylo schváleno.

 • Dále byla projednána měsíční odměna předsedovi finančního výboru p. Karlu Čadovi. Byla navržena částka 550,-Kč měsíčně od 1.3.2011. Jiný návrh podán nebyl. Proto se přistoupilo k hlasování.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyplácení měsíční odměny předsedovi finančního výboru K. Čadovi v částce 550,-Kč od 1.3.2011

Výsledek hlasování:   Pro: 4 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 41  bylo schváleno.

 • Starostka obce podala informaci ohledně žádosti H.Chvátalové na odprodej pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště. Je zadáno zpracování geometrického plánu geodetem. Po zhotovení geometrického plánu bede zastupitelstvo obce jednat o možnostech řešení.
 • Byla projednána žádost pí. Jany Hájkové , nájemkyně obecního bytu v čp.41 v Bezděkově. Požaduje žebřík ke komínu na budově čp.41 v Bezděkově, aby kominík mohl čistit komín. Tento požadavek by měl zajistit majitel budovy (Obec Hradiště)  s kominíkem. Obec bude jednat s kominíkem a domluví další postup.        

Dále pí. Hájková požaduje zamezení volného pobíhání psů po obci Bezděkov. Výzva byla vyhlášena  místním rozhlasem a občané byly upozorněni. Nebude-li zjednána náprava, bude se tato záležitost řešit jiným způsobem.

 • Na OÚ došla žádost o finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Plzni v Poliklinice Denisovo nábřeží od Občanského sdružení BabyBox pro odložené děti Statim, Praha 10. Po projednání se Zastupitelstvo rozhodlo, že příspěvek neposkytne.

Návrh usnesení:
            Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje finanční příspěvek na zřízení babyboxu
            pro umístění v Plzni.

            Výsledek hlasování:   Pro: 0 hlasů      Proti: 6 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy
           

 • Byl projednán prodej starých pletivových dílců z hřiště v Hradišti. Bylo navrženo, že se dílce odprodají občanům za cenu 50,-Kč za jeden dílec a 25,-Kč za jeden poškozený dílec.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje prodej starých pletivových dílců za cenu 50,-Kč za dílec a 25,-Kč za poškozený dílec.

Výsledek hlasování:   Pro: 6 hlasů      Proti: 0 hlasy               Zdrželi se: 0 hlasy

 • Starostka obce podala  informaci o podání žádosti na dotaci od krajského úřadu v rámci PSOV na opravu budovy OÚ čp.25 v Bezděkově. V rámci „Sdružení obcí na povodí hradišťského potoka“ je podána žádost na dotaci na úpravu veřejné zeleně a veřejného prostranství, kde má obec požadavek na motorovou sekačku na trávu. V rámci „Sdružení obcí PRÁCHEŇSKO“ je podána žádost o dotaci na vytvoření parkovacích míst před zdravotním střediskem v Kasejovicích.
 • Dále se polemizovalo o zneškodňování odpadů v obci. Jak zlevnit náklady, zda osvobodit od poplatku malé děti atp.  Starostka podala informaci od vedení fa.Rumpold. Posádky při svozu směsného komunálního odpadu mají zakázáno nakládat do vozidla odpad z jiných nádob, než k tomu určených (popelnice, kontejnery, speciální firemní nebo obecní pytle s potiskem).
 • Pan P. Novák poukazoval na nedostatečnou opravu veřejného osvětlení  v Bezděkově, kterou provádí fa. Elektro-Uhlík, Blatná. Nutno zaurgovat opravující firmu.
 • Pan F. Kondel  upozornil na přejezd u mlýna na silnici vedoucí z Hradiště na Blatnou,  je třeba opravit , protože je zanesený a dochází k zaplavování příkopu a voda teče na vozovku. Je nutno upozornit SÚS na pročištění propustků podél vozovky vedoucí z Hradiště na Blatnou.
 • Starostka obce seznámila přítomné se stížností pí. M. Krejčové na špatnou údržbu cesty „klínem“. Je zde namrzlá voda a je špatně schůdná. Teče sem voda z polí. Je nutno vyčistit příkop od nečistot. Bude pověřen p. Merhout, aby zajistil nápravu.
 • P. Braun upozornil na obecní potok na Lůsích, který je nutno vyčistit a je nutno obejít obecní pozemky a vyčistit všechny vodní toky. Je nutno toto řešit komplexně i s vlastníky sousedních pozemků.
 • Pan J. Chvátal poděkoval za obnovené jednání ohledně žádosti jeho ženy H.Chvátalové. Požaduje řešení přístupové cesty celé už při zaměřování geodetem před tvorbou geometrického plánu. Navrhuje 17.2.2011 v 9.30 hod, aby se dostavili všichni majitelé dotčených pozemků s geodetem a domluvili se na vzájemné výměně.
 • Pan F. Kondel upozornil na navezenou suť u Jamského rybníka. Je nutno vzniklou hromadu shrnout k bažině a zabezpečit , aby nedocházelo k dalšímu navážení odpadu na obecní pozemek.

Závěr: Starostka obce  poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.10 hod.
Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Rozpočtové změny č.9/2010

Zápis byl vyhotoven dne:    2.2.2011

Zveřejněno: 09.2.2011