Zápis 1/2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 5.2.2010 v Bezděkově od 19.00 hodin.

1/2010
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  5.2.2010 v Bezděkově od 19.00 hodin.
Přítomní členové ZO:  J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová, J. Ladmanová,
Občanů z řad veřejnosti přítomno:  21
Ověřovatelé zápisu:  Novák Pavel, Punčochářová Hana
Zapisovatel zápisu:  Braun Petr
Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Zahájení.
 2. Určení ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření č.10/2010
 5. Rozpočet na rok 2010
 6. Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí pro odpad. hospodářství  za rok 2009
 7. Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství na rok 2010
 8. Informace o současném stavu Svazku obcí P-J pro odpadové hospodářství
 9. Územní plán obce
 10. Dodatky ke smlouvě o zabezp. odstr. odpadů s fa.Rumpold
 11. Dopravní obslužnost-dodatek ke smlouvě č.1/2010
 12. KC Bezděkov-revokace usnesení
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem jednání.

2/ Dále byli navrženi a schváleni ověřovatelé  zápisu :  Novák Pavel, Punčochářová Hana

3/ Proběhla kontrola usnesení č.5/2009 – zaslat žádost na pokácení topolů u komunikace Hradiště – Blatná, Bezděkov –Hradiště.

4/ Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č.10/2009, které sestavil Finanční výbor obce spolu s účetní obce a schválil jej starosta a místostarosta obce.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2009.
pro  6 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů

5/  Návrh rozpočtu na rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 18.1.2010 do 2.2.2010. Jde o rozpočet vyrovnaný v částce 3.300.000,-Kč.  V tomto návrhu byla částka 420.000,-Kč z paragrafu 2341 rozdělena na paragraf 3392 v částce 320.000,-Kč, na paragraf 2212 v částce 10.000,-Kč a na paragraf 6171 v částce 90.000,-Kč. Jiné připomínky k  návrhu nebyly vzneseny . ZO schvaluje rozpočet na rok 2010 s touto změnou /viz. příloha k zápisu/. Členové ZO požadují  během roku podrobně seznamovat s čerpáním jednotlivých paragrafů.
ZO  schvaluje rozpočet na rok 2010 v upraveném znění.
pro  6 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů

6/ Zastupitelstvu obce bylo předloženo vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2009.  K vyúčtování nebyly vzneseny námitky.  Vyúčtování bude zveřejněno na úřední desce OÚ.
ZO bere vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství za rok 2009 na vědomí.

7/ Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2010. K tomuto návrhu nebyly vzneseny námitky. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce OÚ.
ZO bere návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2010 na vědomí.

8/  Starosta obce seznámil přítomné se stavem  a ekonomickou situací  Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství  a zároveň jim přednesl navrhované varianty možností řešení současného stavu Svazku obcí …..
Varianta č.I. – navýšení poplatku na 50,-Kč na obyvatele a rok
Varianta č.II. – navýšení poplatku na 40,-Kč na obyvatele a rok + zůstatek financí z minulého roku
Varianta č.III. – zrušení Svazku zač. března 2010  a rozpuštění zbylých financí do všech členských obcí podle počtu obyvatel.
Variavta č.IV. – vybrat za rok 2010 stanovených 30,-Kč za obyvatele a rok. Provede se jarní svoz odpadů a po jeho vyúčtování  ukončit činnost Svazku a rozpustit zbylé finanční prostředky do všech členských obcí podle počtu obyvatel.
ZO  schvaluje variantu č.1. navrženou Svazkem obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství pro další zachování svazku.
pro  6 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů

9/  ZO  a veřejnosti  byly předloženy Záměry na změny využití území sídelních celků Obce Hradiště zpracovávaného územního plánu obcí. ZO a veřejnost byli požádáni o patřičné zveřejnění a zapracování poznámek a připomínek.  Tuto informaci zveřejní OÚ na úředních deskách, v místních novinách a na www stránkách obce Hradiště.
ZO bere tuto informaci na vědomí.

10/ ZO byly předloženy k projednání a schválení dodatky č.36,37,38,39 a 40 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště  uzavřené  s fa RUMPOLD.
ZO schvaluje dodatky č.36 – č.40 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD.
pro  6 hlasů 
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů

11/ ZO byl předložen  k projednání  „Dodatek č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Výše příspěvku pro rok 2010 činí finanční částku 5.340,-Kč.
ZO schvaluje Dodatek č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
pro  6 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů

12/  ZO znovu projednávalo projektovou dokumentaci na akci „Kulturní centrum Bezděkov“, která   došla na OÚ dne 3.12.2009 spolu se žádostí o vyjádření k projektu. Usnesením č. 6/2009 bod 12 ZO projektovou dokumentaci na KC Bezděkov neschválilo. Po opětovném projednání projektové dokumentace na KC Bezděkov, kterou vypracovala fa. Ateliér Penta, Strakonice
ZO rozhodlo takto:
ZO revokuje bod 12 usnesení č.6/2009 ze dne 18.12.2009 - /nesouhlas s projektovou dokumentací na akci  Kulturní centrum  Bezděkov/.
pro  6 hlasů 
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů
Dále ZO rozhodlo takto:
ZO souhlasí s projektovou dokumentací na akci „Kulturní centrum Bezděkov“ ze dne 3.12.2009, vypracovanou fa. Ateliér Penta, Strakonice.
pro  6 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování  0 hlasů

13/ Došlá pošta

 • Dne 6.1.2010 došla na OÚ žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 2122/3 o výměře 89 m2 v k.ú. Hradiště od M. Jiřincové, M. Haisové a V. Šedivé.  ZO žádost projednalo a rozhodlo, že tento obecní pozemek prodá.
  ZO schvaluje záměr prodeje   obecního pozemku KN p.č. 2122/3 v k.ú. Hradiště o výměře 89 m2.
  pro  6 hlasů
  proti 0 hlasů
  zdrželo se hlasování  0 hlasů
 • Dne 29.1.2010 došla na OÚ žádost p. Radka Vlka, Zahorčičky 12 o odprodej popřípadě pronájem stavby /stará hasičská zbrojnice/ na pozemku st. 20 v k.ú. Zahorčičky, která je majetkem obce Hradiště. ZO se seznámilo se žádostí a dohodlo se, že prodej , popřípadě pronájem jmenované stavby bude upřesněn na příštím zasedání ZO.
  ZO bere na vědomí žádost pana Radka Vlka ze dne 29.1.2010.
 • Dne 28.1. 2010 došla na OÚ žádost p. Topinkové , bytem Hradiště 18 o prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci na rok 2010 pro svoji  dceru Kláru Topinkovou. ZO žádost projednalo a souhlasí s prominutím místního poplatku na rok 2010.
  ZO schvaluje prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci na rok 2010 Kláře Topinkové, bytem Hradiště 18.
  pro  6 hlasů
  proti 0 hlasů
  zdrželo se hlasování  0 hlasů
 • Dne 18.1.2010 došla na OÚ žádost p. H. Štěpánkové, bytem Hradiště 21 o prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci za rok 2010 pro jejího syna Petra Štěpánka, který je trvale hlášen k pobytu v Hradišti čp.29. Pan Petr Štěpánek je v současné době dlouhodobě zaměstnán v zahraničí. ZO žádost projednalo a schvaluje prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci na rok 2010 p. P. Štěpánkovi.
  ZO schvaluje prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci na rok 2010 p. Petrovi Štěpánkovi, bytem Hradiště čp.29.
  pro  6 hlasů
  proti 0 hlasů
  zdrželo se hlasování  0 hlasů
 • Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště o výměře 64 m2 byl schválen ZO dne 27.11.2009. Záměr prodeje pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště o výměře 64 m2 byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 8.12.2009 do 23.12.2009. Na tento záměr reagoval  dopisem ze dne 14.12.2009 pan M.Holub, bytem Hradiště 14, který nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště a žádá o zachování již zažitých zvyklostí komunikace v obci, které bylo budováno po několik generací. Dále navrhuje toto:
  Pokud obec bude nadále preferovat přímý prodej tohoto pozemku bez řešení vlivu prodeje na život občanů, žádá p. M. Holub o oslovení k podání cenové nabídky na odkup tohoto pozemku jako vážnému zájemci. V případě odkoupení tohoto pozemku je zde ochoten zřídit  věcné břemeno chůze pro občany obce.
  Dále dne 11.1.2010 došel na OÚ dopis od pí. H. Chvátalové, bytem Hradiště 10, kde popisuje upřesnění k původní žádosti o odkoupení pozemku p.č.2122/2 v k.ú. Hradiště ze dne 18.10.2009. Zde popírá tvrzení p. M. Holuba a trvá na zakoupení výše uvedeného pozemku.
  ZO bere na vědomí dopisy a je seznámeno s jejich obsahem . O prodeji pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO. Na toto zasedání budou písemně pozváni oba zájemci o koupi pozemku.

14/ Diskuse

 • přítomní občané požádali ZO o zaslání dopisu Dopravnímu inspektorátu Plzeň-jih a požádat o zákaz  vjezdu  kamionů na  komunikace  ve správním obvodu Obce Hradiště
 • starosta obce vyzval přítomné, aby upřesnili čeho se zákaz bude týkat a v jakém rozsahu chtějí diskutující omezit vjezd kamionů – jelikož nedošlo k upřesnění podmínek, bude tento požadavek řešen na příštím zasedání ZO.

Zapsal: Braun Petr 

Ověřovatelé:  Novák Pavel, Punčochářová Hana

Zveřejněno: 08.2.2010