Zápis 1/2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 16.1.2009 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Zápis 1/2009
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 16.1.2009 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Braun Petr, Novák Pavel, Ladmanová Jaroslava, Punčochářová Hana, Suda Josef, Ing. Červený František, Chvátal Jiří

Přítomní z řad veřejnosti: 13 občanů

Ověřovatelé zápisu: Punčochářová Hana, Červený František
Zapisovatel zápisu: Novák Pavel
Jednání řídil: Braun Petr

Program:

 1. Rozpočet na rok 2009
 2. Rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011
 3. Zpracování ÚP obce
 4. Aktualizace cen za likvidaci odpadů v r. 2009
 5. Dodatek č.1 s EKO-KOM, a.s.
 6. Projekt na vodní nádrž v Hradišti
 7. Zpráva Mgr. Klímové
 8. E-Government v území obce /Czech POINT/
 9. Smlouva s Městem Nepomuk
 10. Rozpočtové změny č. 9 a 10 za rok 2008
 11. Publikace o historii obce Zahorčičky
 12. Došlá pošta, různé

Nejprve starosta obce zahájil jednání , přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky, ani nedoplnil program o další body a byl schválen 7 hlasy. Po té proběhla kontrola usnesení z minulých zasedání bez připomínek.

1) Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 12.12.2008 do 27.12.2008. Z řad veřejnosti nebyly podány žádné námitky, ani připomínky. Starosta obce navrhl na základě oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru ekonomického ze dne 29.12.2008 u návrhu rozpočtu na rok 2009 upravit pouze příjmovou položku 4112 /neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/ ze 7 200,-Kč na 7 400,-Kč a ponížit příjmovou položku 1122 /daň z příjmů právnických osob/ z 28 080,-Kč na 27 880,-Kč. ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2009 v celkové částce 3 300 000,- Kč.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

2) Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2011 byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 12.12.2008 do 27.12.2008. Do této doby nebyly k návrhu rozpočtového výhledu vzneseny na OÚ žádné námitky, ani připomínky. ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011 .
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

3) Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení nabídek na zpracování Územního plánu Obce Hradiště a projednání vyhotovení žádosti o dotaci na tento plán. Celkem obec obdržela tři nabídky:
1/ AVE architekt, a.s. Plzeň – nabídková cena 452 200,-Kč včetně DPH
2/ Architektonické studio, Plzeň- nabídková cena 567 630,-Kč včetně DPH
3/ UrbioProjekt, Plzeň – nabídková cena 368 900,-Kč včetně DPH.
Po projednání a porovnání všech nabídek se ZO rozhodlo pro UrbioProjekt Plzeň. ZO schvaluje firmu UrbioProjekt, Bělohorská 3, Plzeň pro zhotovení Územně plánovací dokumentace Obce Hradiště a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo včetně platebního kalendáře s touto firmou. Zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci na zhotovení ÚPD z dostupných finančních fondů Plzeňského kraje a EU.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

4) Starosta obce předložil ZO aktualizaci cenových návrhů pro rok 2009 od fa. Rumpold za likvidaci odpadů. Likvidace SKO – celkem cena za tunu: 2400,-Kč + DPH, likvidace nebezpečného a objemného odpadu – celkem cena za tunu:1760,-Kč + DPH. ZO souhlasí s aktualizací cenových návrhů pro rok 2009 od fa. Rumpold Plzeň za likvidaci odpadů .
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

5) Dále byl ZO předložen dodatek č.1 ke smlouvě se společností EKO-KOM a.s. Praha 4 o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. ZO smlouvu projednalo a rozhodlo takto:
ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s., Praha 4 a pověřuje starostu obce jeho podepsáním.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

6) V souvislosti s dodatkem č.1 ke smlouvě se společností EKO-KOM a.s. musí obec pověřit oprávněnou firmu k výkonu závazků obce, vyplývajících ze „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ ze dne 14.12.2005 ZO pro tuto činnost vybralo fa.Rumpold, Plzeň.
ZO zplnomocňuje fa. Rumpold –P, s.r.o., Plzeň k výkonu závazků obce vyplývajících ze „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů „ ze dne 14.12.2005. Zároveň pověřuje fa. Rumpold-P, s.r.o. Plzeň vystavováním faktur ve smyslu Smlouvy a Dodatku k této smlouvě a to: jménem obce na účet firmy. Pověřuje starostu obce podpisem plné moci pro fa. Rumpold-P s.r.o.,Plzeň.
Pověřuje starostu podepsáním „Pověření pro svozovou firmu k uplatňování garančního režimu.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

7) ZO bylo seznámeno s bližšími podmínkami zajištění dotací na stavbu vodní nádrže v Hradišti. V současné době z možných dvou dotačních titulů není možnost 100% čerpání dotace. Reálná výše dotace je 85%. Z tohoto důvodu ZO nesouhlasí s přípravou realizace projektu.
pro 2 hlasy
proti 5 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

8) Po té starosta seznámil přítomné se zprávou advokátky Mgr. Klímové ve věci zastupování žaloby proti manželům Doležalovým a její zastupování v rámci substituce. Na základě plné moci od obce advokátka žalobu podala. Ústní jednání bylo u Okresního soudu Plzeň-jih nařízeno na 12.12.2008. Manželé Doležalovi požádali o ustanovení bezplatného právního zástupce a jednání bylo tedy odročeno na neurčito.
ZO bere tuto zprávu na vědomí.

9) Na OÚ došla žádost od SDH Bezděkov na podporu akce 110 výročí založení hasičského sboru spolu se setkáním rodáků a přátel Bezděkova, kterou plánují uspořádat v roce 2010. V souvislosti s touto akcí SDH žádá Obecní úřad o projednání přístavby přístřešku v letním kině v Bezděkově. Předběžné náklady na stavbu přístřešku činí 600 000,- Kč. ZO se dohodlo, že na tuto akci bude podána žádost o dotaci z programu - PRV Plzeňského kraje.
ZO bere žádost na vědomí .

10) V rámci IOP „E-Government v obcích – Czech POINT“ vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR „Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu“. Cílem této výzvy je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti, prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Finanční podpora spočívá v zajištění zejména technického a technologického vybavení pracoviště Czech POINT / náklady obce činí 15% ,zbývajících 85% je hrazeno z programu/. ZO tuto možnost zvážilo a rozhodlo se pro zřízení pracoviště Czech POINT v obci za daných podmínek.
ZO projednalo a schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která bude poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem „E-Government v obcích – Czech POINT“.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

11) ZO byla předložena k projednání „Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů“ s Městem Nepomuk. Jedná se o společné využití sběrného dvora odpadů v Nepomuku – Dvorci. ZO smlouvu projednalo a rozhodlo, že nepřistoupí k podpisu této smlouvy z důvodu velké vzdálenosti sběrného dvora pro občany obce. ZO projednalo a neschvaluje podepsání „Smlouvy o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů“ s Městem Nepomuk.
pro 0 hlasů
proti 7 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

12) ZO byl předložen návrh rozpočtových změn k 28.11.2008 /č.9/2008/ a k 31.12.2008 /č.10/2008/, které sestavil Finanční výbor spolu s účetní obce. Nebyly vzneseny připomínky.
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 9 a č. 10 za rok 2008 .
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

13) ZO byl předložen návrh o možnosti vydání publikace o historii obce Zahorčičky v roce 2009. ZO schvaluje vydání publikace o historii obce Zahorčičky v roce 2009.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

14) Dalším bodem jednání bylo projednání položení dlažby v klubovně v Hradišti. Dlažba je již zakoupená v minulém roce za výhodnou cenu. ZO schvaluje položení dlažby v klubovně v Hradišti v roce 2009.
pro 7 hlasů
proti 0 hlasů
zdrželo se hlasování 0 hlasů

15) Na OÚ došly předběžné nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavba kanalizace v Hradišti“. Po projednání ZO rozhodlo, že z důvodu jiných projekčních činností nebude zadání zpracování této projektové dokumentace provedeno v roce 2009. Pokud se neuskuteční již odsouhlasené projekční činnosti a stavební akce, toto rozhodnutí bude v průběhu roku 2009 přehodnoceno.
Nabídky na zpracování projektové dokumentace bere ZO na vědomí.

16) Na OÚ došlo oznámení J. Křivance o nenadálých událostech, které zapříčinili to, že není schopen dokončit zpracování projektové dokumentace na legalizaci klubovny v Hradišti. ZO bere toto oznámení na vědomí. Bude nutné zadat zpracování projektové dokumentace jinému projektantovi.

Pro obsáhlost projednávaných bodů je projednání žádosti Charity Strakonice a žádosti Základní organizace ČSV, o.s. Kasejovice odložena na příští zasedání ZO.

Zapsal: Novák Pavel
Ověřovatelé: Punčochářová Hana
Suda Josef

Zveřejněno: 20.1.2009