Zápis 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 28.2.2008 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Zápis 1/2008
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 28.2.2008 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Braun Petr, Novák Pavel, Suda Josef, Punčochářová Hana, Ladmanová Jaroslava, Ing. František Červený, PaeDr. Kotyzová Bohumila

Přítomní z řad veřejnosti: 13 občanů

Ověřovatelé zápisu: Červený František, Punčochářová Hana
Zapisovatel zápisu: Novák Pavel
Jednání řídil: Braun Petr.

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Rozpočtové změny k 31.12.2007
 3. Rozpočet na rok 2008
 4. Rozpočet dle položek
 5. Rozpočtové změny-schvalovací limit
 6. Pronájem obecních pozemků
 7. Žádosti o osvobození místního poplatku na r.2008
 8. Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Bezděkov
 9. Kácení stromů
 10. FRB
 11. Investiční akce
 12. Zpráva o kontrole OSSZ
 13. Diskuse

Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. K programu nikdo nepodal námitky a byl schválen 7 hlasy.

1/ Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání:
V bodě 1/ starosta obce poukázal na skutečnost, že kontrolní a finanční výbor bude vykonávat svoji činnost vymezenou zákonem o obcích.V bodě 6/ ZO požadovalo jmenovité zveřejnění neplatičů poplatků a nájemného za rok 2006 a 2007. Z důvodu ochrany osobních údajů starosta nedoporučuje zveřejňovat jmenný seznam dlužníků.V bodě 12/ na žádost p. Milera nebylo dosud písemně odpovězeno. Část obecní komunikace v Hradišti u čp.19 byla vyspravena drtí. Žádost byla adresována ZO a to dosud neprojednalo časový výhled opravy části této komunikace.

2/ Finančním výborem byly předloženy rozpočtové změny k 31.12.2007. Tyto rozpočtové změny jsou uvedeny v „Rozpočtovém opatření č.3/2007 Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.3/2007 v předloženém znění.
Schváleno 7 hlasy

3/ Druhý návrh rozpočtu obce na rok 2008 byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 14.2.2008 do 28.2.2008. Jedná se o vyrovnaný rozpočet v celkové částce 2 645 000,-Kč. Tento návrh byl sestaven finančním výborem obce spolu s účetní obce. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné námitky. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2008 v předloženém znění.
Schváleno 4 hlasy pro 3 hlasy proti

4/ Dále starosta obce seznámil přítomné s jednotlivými rozpočtovanými položkami rozpočtu obce na rok 2008, které vypracoval spolu s účetní obce. Schváleno 7 hlasy

5/ Informace o rozpočtu
Každá rozpočtová změna musí být projednána a schválena předem zastupitelstvem obce. Pokud se jedná o menší částku / do 50,000,- Kč /, je možno pověřit starostu obce schválením rozpočtových změn. Je to proto, aby nemuselo zastupitelstvo obce zasedat tak často. Finanční výbor navrhuje, aby rozpočtové opatření do 50.000,-Kč schvaloval starosta obce s tím, že na příštím zasedání bude informovat zastupitelstvo obce o provedených rozpočtových opatřeních. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje s tím, aby spolu se starostou obce rozpočtové opatření do částky 50.000,.Kč schvaloval i místostarosta.
Schváleno 7 hlasy

6/ Na minulém zasedání schválilo zastupitelstvo záměr k pronájmu těchto pozemků v k.ú. Hradiště pod těmito pracovními čísly : p.č.:1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/27, 1,29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/41, 1/44, 1/46, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/56, 1/61, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/71, 1/74, 1/75, 1/80, 1/85, 1/87, 1/88, 1/89, 1/92, 1/97, 1/98, 1/103, 1/106, 1/107, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/119, 1/135, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/147, 1/162, 1/163, 1/164, 1/166, 1/167, 1/176, 1/181, 1/184, 1/185, 1/187, 1/191, 1422.
Tento záměr k pronájmu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 14.2.2008 do 28.2.2008. Na OÚ byly doručeny žádosti o pronájem obecních pozemků v k.ú. Hradiště od pěti zájemců: J.Vocelka, P.Chvátal, M. a M. Merhoutovi, P.Braun a VHD Hradiště. Po vzájemné dohodě všech žadatelů zastupitelstvo obce rozhodlo o pronájmu pozemků takto:
J.Vocelka – pronájem obecních pozemků pracovní číslo: část 1/44, 1/41, 1/39, část 1/147, část 1/56, 1/53.
P.Chvátal – pronájem obecních pozemků pracovní číslo: 1/103.
P.Braun – pronájem obecních pozemků pracovní číslo: část 1/3, část 1/46, část 1/75, část 1/92, část 1/115, část 1/116, část 1/135, část 1/136, biokoridor 1/181, biokoridor 1/185, biokoridor 1/163, 1/187.
VHD Hradiště – pronájem obecních pozemků pracovní číslo: 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/27, 1,29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/46, 1/50, 1/51, 1/52, 1/56, 1/61, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/71, 1/74, 1/75, 1/80, 1/85, 1/87, 1/88, 1/89, 1/92, 1/97, 1/98, 1/106, 1/107, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/119, 1/135, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/147, 1/162, 1/163, 1/164, 1/166, 1/167, 1/176, 1/181, 1/184, 1/185, 1/191, 1422.
Sjednaná cena za pronajaté pozemky činí 800,- Kč za hektar a rok.
Přesné výměry jednotlivých, případně částí pronajatých pozemků budou upřesněny ve smlouvě o pronájmu pozemku a budou zde uvedeny KN čísla pozemků.
Schváleno 7 hlasy
M.a M. Merhoutovi – pronájem obecních pozemků pracovní číslo: část 1/18.
Schváleno 6 hlasů pro 1 hlas proti
M. a M. Merhoutovi – pronájem obecních pozemků pracovní číslo: 1/85, 1/89 a 1/162.
Neschváleno 1 hlas pro 6 hlasů proti

7/ Na OÚ došlo celkem 9 žádostí na osvobození od místního poplatku za odpady na rok 2008.Zastupitelstvo obce souhlasí s osvobozením od platby místního poplatku za likvidaci odpadů na rok 2008 u těchto žadatelů: J.Řehořová, I.Nepokojová, M.Braunová, H.Petrášková, P.Novák, M.Palečko, P. Jiřinec a J.Ladman.
Schváleno 7 hlasy
V žádosti P.Dardy bylo požadováno přiměřené snížení stanoveného poplatku za likvidaci odpadů na rok 2008 celé jeho rodině. Po projednání žádosti zastupitelstvo obce rozhodlo, že od poplatku na rok 2008 bude osvobozena pouze paní N. Dardová. P.Darda uhradí poplatek v plné výši. Rovněž na obě nezletilé děti bude poplatek uhrazen v plné výši. Obec Hradiště na tyto děti doplácí Městskému úřadu Blatná neinvestiční příspěvek na úhradu nákladů základní školy.
Schváleno 7 hlasy.

8/ Byla projednávána žádost pana J. Brauna, bytem Bezděkov čp.14 o pronájem obecních pozemků p.č. 619 a p.č. 620 v k.ú. Bezděkov, která byla na OÚ doručena dne 3.1.2008. Na základě žádosti ZO souhlasí se záměrem pronájmu těchto obecních pozemků.
Schváleno 7 hlasy.

9/ Na OÚ byla dne 19.2.2008 doručena žádost pana Jaroslava Jiřince o povolení ke kácení dřevin, rostoucích mimo les. Jedná se o tři vzrostlé olše, které se nachází v těsné blízkosti zahrádky v Hradišti, kterou rodina pana Jiřince užívá. Olše zastiňují zahrádku a za větrného počasí dochází k lámání proschlých větví, které padají do zahrádky a ničí úrodu. Dotčené olše se nacházejí na obecním pozemku p.č. 1504/1 /KN/ v k.ú. Hradiště. Místním šetřením bylo zjištěno, že v blízkosti těchto 3 olší se nachází ještě dvě dosti proschlé a nakloněné olše. Tyto nakloněné olše ohrožují přilehlou nemovitost. Celkem se jedná o pokácení pět kusů olší. Po projednání žádosti ZO rozhodlo takto: ZO povoluje panu Jiřincovi pokácení 3 olší na obecním pozemku p.č. 1504/1 /KN/ za těchto podmínek:

 1. porazí tři olše , o jejichž pokácení zažádal a k tomu ještě pokácí dvě sousední proschlé olše a uklidí vše na vlastní náklady
 2. provede náhradní výsadbu deset kusů stromků v k.ú. Hradiště na místo, které si domluví se starostou obce.

Schváleno 7 hlasy

10/Obec Hradiště má „Fond rozvoje bydlení“, ze kterého poskytuje půjčky obyvatelům obce na stavební úpravy nemovitostí v jejich vlastnictví. Začátkem roku 2008 bylo na účtu FRB 261.160,-Kč. Z tohoto důvodu se ZO rozhodlo, že vyhlásí znova výběrové řízení.Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení do „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova na rok 2008. Výběrové řízení je zahájeno dnem 27.2.2008 , poslední den podání žádosti je třicet dnů od vyhlášení výběrového řízení.
ZO bere na vědomí

11/Starosta obce seznámil ZO a přítomné s rozpočtem investiční akce „Přístavba klubovny v Hradišti“. Předpokládaná částka na tuto investici činí přibližně 850.000,- Kč. Investice do tohoto projektu bude realizována ve velice krátkém časovém úseku tj. do 15.6.2008. Z tohoto důvodu starosta požádal ZO o schválení zajištění finančních prostředků formou krátkodobého překlenovacího úvěru. Obec nemá na běžném účtu v současné době odpovídající objem finančních prostředků, které by odpovídaly rozpočtu stavební akce. ZO souhlasí s podáním žádosti o zajištění finančních prostředků formou úvěru u peněžního ústavu a pověřuje starostu obce podáním žádosti o úvěr.
Schváleno 7 hlasy

12/Starosta obce informoval přítomné o kontrole, která proběhla dne 27.2.2008 na Okresní správě sociálního zabezpečení Plzeň-jih , Lobezská 12. Plzeň. Jednalo se o kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Obce Hradiště za období od 05/2006 do 01/2008. Doklady ke kontrole za obec osobně předložila účetní obce pí.Tesařová .
Vlastní kontrolní zjištění:
Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.
ZO bere na vědomí.

13/Diskuse:
a/ Členové ZO navrhli zakoupení velkého stanu a zahradních souprav .
Schváleno 6 hlasy 1 hlas proti
b/ Starosta obce požádal občany obce Bezděkova , kteří těžili palivové dřevo samovýrobou v obecním lese, aby nahlásili množství vytěženého dřeva na OÚ Hradiště co nejdříve.
c/ Z řad občanů byl vznesen kritický příspěvek na údajný nepořádek v místnosti bývalé MŠ v budově čp.62 v Hradišti. Starosta reagoval na tuto připomínku tak, že v současné době je v této místnosti uskladněn materiál a věci, které slouží k doplňkové činnosti obce. Je zde uskladněn nábytek z bývalé MŠ, vratné obaly, popelnice pro občany, pomůcky do lesa, volební zástěna a nástěnky a jiné věci, které není možné vhodnějším způsobem uskladnit.Návrhy na využití těchto prostor a přemístění uskladněných věcí bude řešeno na příštím jednání ZO.

Novák Pavel

Ověřovatelé – Punčochářová Hana
Červený František

Zveřejněno: 01.3.2008