Zápis 1/10

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 19.11.2010 v Hradišti od 19.00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 19.11.2010 v Hradišti od 19.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Červený František, Šulc Václav, Čada Karel, Braun Petr, Merhout
Miroslav, Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel / odešel do zaměstnání
v 19.40 hod./
Přítomní z řad veřejnosti:  20 občanů

Zapisovatel zápisu:   Ladmanová Jaroslava

Jednání řídil:  Čada Karel – starosta obce

 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu p.Václava Šulce a p. Františka Červeného a zapisovatelem pí. Jaroslavu Ladmanovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta obce možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu p. Václava Šulce a p. Františka Červeného  a zapisovatelem pí. Jaroslavu Ladmanovou.

Výsledek hlasování:   Pro  7 hlasů     Proti 0 hlasů           Zdrželi se 0 hlasy
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Schválení programu:

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal starosta obce  možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje následující program zasedání:
1/ Jednací řád  ZO
2/ Jmenování členů výborů a kulturní komise
3/ Odměny neuvolněným členům ZO a předsedkyni komise
4/  Rozpočtové změny č.6/2010 a č.7/2010
5/ Různé
6/ Diskuse

Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasů        Proti : 0 hlasů         Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

1/  Jednací řád ZO
Starosta obce předložil členům ZO k projednání návrh „Jednacího řádu Zastupitelstva obce Hradiště“. Jiné návrhy nebyly předloženy. K předloženému návrhu nebylo vzneseno žádné stanovisko, proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje  „Jednací řád Zastupitelstva obce Hradiště“
dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:   Pro : 7 hlasů      Proti: 0 hlasů         Zdrželi se : hlasů Usnesení č. 14  bylo schváleno.

2/  Jmenování členů výborů a kulturní komise

Starosta obce předložil členům ZO návrhy na členy finančního a kontrolního výboru a členy kulturní komise:
Finanční výbor: Josef Chvátal, Marie Sudová
Kontrolní výbor: Ing. František Červený, Šulcová Marta
Kulturní komise: Olga Šulcová, Marcela Čadová.
Jiné návrhy předloženy nebyly. K předloženým návrhům nebylo vzneseno žádné stanovisko, proto bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště  jmenuje členy finančního a kontrolního výboru a členy kulturní komise takto:
Finanční výbor: Josef Chvátal a Marie Sudová
Kontrolní výbor: Ing. František Červený a Marta Šulcová
Kulturní komise: Olga Šulcová a Marcela Čadová.

Výsledek hlasování:   Pro: 7 hlasy     Proti: 0 hlasy          Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

3/  Odměny neuvolněným členům ZO a předsedkyni komise

Starosta předložil členům ZO v souladu s § 72, § 77 odst.3 písm. b), § 84 odst.2 písm. n)  zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění  tyto návrhy na odměny neuvolněným členům ZO a předsedkyni kulturní komise:

 • za výkon funkce neuvolněného starosty obce měsíční odměna ve výši 6.000,- Kč a to od 11.11.2010
 • za výkon funkce neuvolněné místostaroskty obce měsíční odměna ve výši 2.800,- Kč a to od 11.11.2010
 • za výkon funkce předsedy výboru obce měsíční odměna ve výši 550,- Kč a to od 11.11.2010
 • za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši 140,- Kč a to ode dne 11.11.2010
 • za výkon předsedkyně kulturní komise obce měsíční odměna ve výši 550,- Kč od 11.11.2010
 • členové výborů obce  a kulturní komise obce budou odměňováni 1x ročně formou „Dohody o provedení práce“ dle posouzení výsledků činnosti.

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané
obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. b),  a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši 6000,- Kč měsíčně, za výkon funkce neuvolněné místostarostky obce ve výši 2800,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru obce ve výši 550,- Kč měsíčně, za výkon člena zastupitelstva obce ve výši 140,- Kč měsíčně a za výkon předsedkyně kulturní komise obce ve výši 550,- Kč měsíčně.  Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Členové výborů obce a kulturní komise obce budou odměňováni 1x ročně dle posouzení výsledků činnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 5 hlasů   Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 2 hlasy
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

4/  Rozpočtové změny č. 6/2010 a č.7/2010

            Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání rozpočtové změny č.6/2010
k 30.9.2010 a rozpočtové změny č.7/2010 k 31.10.2010. Rozpočtové změny
k 30.9.2010 navrhl Finanční výbor obce spolu s účetní obce a schválil je starosta a
místostarosta obce, jelikož jednotlivé položkové částky nepřesáhly 50.000,- Kč.
Rozpočtové opatření k 31.10.2010 navrhla účetní obce a schválil je úřadující starosta
a úřadující  místostarosta  obce, jelikož jednotlivé položkové částky nepřesáhly
50.000,- Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné připomínky a občané
obce neuplatnili žádná stanoviska.

         Návrh usnesení:
        Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové změny č.6/2010 a č.7/2010.

Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů       Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasy
        Usnesení č. 17 bylo schváleno.

5/  Různé

 • Zastupitelstvu obce byl předložen návrh členů inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2010 v tomto složení: Ing. Červený František, Novák Pavel,Šulc Václav a Tesařová Alžběta.

            Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané
obce neuplatnili žádná stanoviska.

            Návrh usnesení:
           Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje členy inventarizační komise pro inventarizaci
           obecního majetku k 31.12.2010 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů    Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasy
           Usnesení č. 18 bylo schváleno.

 • Na OÚ došla žádost pí. Marie Sudové , nájemnice z obecního bytu v čp.62 v Hradišti na provedení úpravy komína, za účelem pořízení krbových kamen na vytápění bytu. ZO žádost projednalo a rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce povoluje pí. Sudové provedení nezbytných úprav komínu v obecním bytě č.3 v čp.62 v Hradišti, s tím, že náklady spojené s úpravou bude hradit žadatelka. Dále zajistí žadatelka potřebnou revizi komína , taktéž na své náklady. Při případném vystěhování z obecního bytu nebude pí. Sudová požadovat náhradu vynaložených výdajů na úpravu komína.

Výsledek hlasování:   Pro 6 hlasů   Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasy
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

 • Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana P. Pouznara t.č. bytem v Bezděkově o umožnění odpracování obecně prospěšných prací ve výši 320 hodin u obce Hradiště. ZO žádost projednalo rozhodlo takto:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím p. P.Pouznara na obecně prospěšné práce s tím, že k žádosti musí předložit rozhodnutí soudu.

Výsledek hlasování:   Pro 5 hlasů   Proti 0 hlasů             Zdrželi se: 1 hlas
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

 • Dále byla projednána žádost pracovníka na veřejně prospěšné práce z ÚP pana Honsi o proplacení jím zakoupených ochranných pracovních pomůcek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s proplacením ochranných pracovních pomůcek panu Honsovi.

Výsledek hlasování:   Pro 0 hlasů   Proti 6 hlasů             Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č. 21 nebylo schváleno.

 • Zastupitelstvu obce byl předložen dodací list od fa. Zednictví B. Kapr na opravu hřiště v Hradišti.

Zastupitelstvo obce vzalo dodací list na vědomí.

            6/  Diskuse

 • P. Kubíková vznesla dotaz, zda nové ZO bude pracovat s projekty, které jsou z minulého období. Navrhuje zažádat o provedení auditu hospodaření a poukázala na znečištění státní komunikace.
 • P. Kotyzová požadovala zveřejnění úředních hodin p. Tesařové a starosty obce. Starosta obce konstatoval, že úřední hodiny a pracovní doba jsou zveřejněny na webových stránkách obce a na úřední desce obce.
 • Dále byl vznesen požadavek na možnost odkoupení odstraněných dílů pletiva z hřiště v Hradišti. Starosta oznámil, že zájemci o dílce pletiva své požadavky mohou nahlásit na OÚ Hradiště.

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2010

Zveřejněno: 20.11.2010