Zápis

Volební komise pro volbu výkonné rady a dozorčí rady, včetně předsedů oblou rad Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Z Á P I S
Volební komise pro volbu výkonné rady a dozorčí rady, včetně předsedů oblou rad Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Jednání Shromáždění zástupců svazku, Štěnovice, 22.3.2007.

Členové volební komise:
Předseda komise: Jiří Voch, starosta obce Předenice
Člen komise: Václav Hodan, starosta obce Lužany
Člen komise: Ivana Simbartlová, starostka obce Přestavlky

Volba členů volební komise probíhala v souladu se schváleným volebním řádem svazku Shromážděním zástupců dne 17.2.2002.

Volba výkonné rady:
Navržení kandidáti na člena výkonné rady:
Kandidát č.1:
Pan Jiří Mašek Obec(město),funkce: Nepomuk, starosta
Kandidaturu přijal
Kandidát č.2:
Pan Miloslav Cikán Obec/město),funkce: Oselce, starosta
Kandidaturu přijal
Kandidát č.3:
Pan Jan Nový Obec(město),funkce: Štěnovice, starosta
Kandidaturu přijal
Kandidát č.4:
Pan Jaromír Cibulka Obec(město),funkce: Ptenín, starosta
Kandidaturu přijal
Kandidát č.5:
Paní Jana Alexyová Obec(město),funkce: Blovice, místostarostka
Kandidaturu přijala
Kandidát č.6:
Pan Karel Malý Obec(město),funkce: Dnešice, starosta
Kandidaturu přijal
Kandidát č.7:
Pan Václav Nekola Obec(město),funkce: Losiná, starosta
Kandidaturu přijal

Předseda volební komise jednotlivě vyzval každého navrženého kandidáta (v pořadí tak, jak byli kandidáti navrženi) k představení Shromáždění zástupců povstáním a sdělením:
- z jaké je obce(města) a jakou funkci zastává
- zda souhlasí s kandidaturou na funkci člena výkonné rady svazku

První kolo volby:
Po té proběhlo hlasování – vlastní volba členů výkonné rady veřejným hlasováním formou zvednutí ruky pro jednotlivé kandidáty všech přítomných členů Shromáždění zástupců. Předseda volební komise jmenoval jednotlivé kandidáty, o kterých členové Shromáždění zástupců hlasovali. Jména a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Kandidát č. 1: Jiří Mašek počet hlasů: 35
Kandidát č. 2: Miloslav Cikán počet hlasů: 35
Kandidát č. 3: Jan Nový počet hlasů: 34
Kandidát č. 4: Jaromír Cibulka počet hlasů: 34
Kandidát č. 5: Jana Alexyová počet hlasů: 34
Kandidát č. 6: Karel Malý počet hlasů: 34
Kandidát č. 7: Václav Nekola počet hlasů: 34

V prvním kole byli zvoleni do funkcí členů výkonné rady svazku výše uvedení kandidáti: (obdrželi nadpoloviční většinu hlasů pro své zvolení z celkového počtu přítomných a hlasujících členů shromáždění zástupců). Předsedou byl zvolen p.Jan Nový, místopředsedou pí.Jana Alexyová.

Volba dozorčí rady
Navržení kandidáti na člena dozorčí rady:
Kandidát č.1:
Paní Marie Čápová Obec/město,funkce: Kasejovice, starostka
Kandidaturu přijala
Kandidát č.2:
Pan Josef Mašek Obec/město,funkce: Vlčtejn, místostarosta
Kandidaturu přijal
Kandidát č.3:
Pan Josef Hons Obec/město,funkce: Čížkov, starosta
Kandidaturu přijal

Předseda volební komise jednotlivě vyzval každého navrženého kandidáta (v pořadí tak, jak byli kandidáti navrženi) k představení Shromáždění zástupců povstáním a sdělením:
- z jaké je obce/města a jakou funkci zastává
- zda souhlasí s kandidaturou na funkci člena dozorčí rady svazku

První kolo volby:
Po té proběhlo hlasování – vlastní volba dozorčí rady veřejným hlasováním formou zvednutí ruky pro jednotlivé kandidáty všech přítomných členů Shromáždění zástupců. Předseda volební komise jmenoval jednotlivé kandidáty, o kterých členové Shromáždění zástupců hlasovali. Jména a počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Kandidát č.1 Marie Čápová počet hlasů: 34
Kandidát č.2 Josef Mašek počet hlasů: 34
Kandidát č.3 Josef Hons počet hlasů: 34

V prvním kole byli zvoleni do funkcí členů dozorčí rady svazku výše uvedení kandidáti: (obdrželi nadpoloviční většinu hlasů pro své zvolení z celkového počtu přítomných a hlasujících členů Shromáždění zástupců). Předsedou byla zvolena pí.Marie Čápová.

Dle konstatování volební komise proběhla volba členů výkonné rady a dozorčí rady Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství v souladu s volebním řádem svazku a nově zvolení členové výkonné a dozorčí rady svazku mohou své mandáty vykonávat v souladu se stanovami svazku.

Zveřejněno: 05.4.2007
Sejmuto: 20.4.2007