Záměr

Záměr obce Hradiště č.j.:2/2012

Obec Hradiště, Hradiště 62, 335 44 p.Kasejovice,
 tel: 371595129,   E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Obecní úřad Hradiště

Č.j. 2/2012
Hradiště 02.04.2012

Obecní úřad Hradiště zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr bezúplatně převést Plzeňskému kraji se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, pozemek parc. č. 1026/1 o výměře 605 m2, nacházející se v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk.
Uvedený pozemek je součástí stavby „Silnice III. třídy Chanovice-Oselce“.

Ladmanová Jaroslava Mgr.
starostka obce Hradiště

Zveřejněno: 02.4.2012
Sejmuto: 18.4.2012