Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.

S odkazem na příslušná ustanovení § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, kde každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona předkládat zákonem dané údaje, předkládá Obecní úřad v Hradišti tuto „Výroční zprávu za rok 2014“.

Za sledované období leden až prosinec 2014 bylo na Obecní úřad v Hradišti podáno:

  1. Žádost o informace doručené na OÚ v roce 2014. Byla doručena 1 žádost odvolávající se na zákon.
    Jednalo se o žádost o zaslání investičních plánů obce na rok 2014.
  2. Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0
  3. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí 0
  4. Řízení o sankcích za nedodržení zákona 0
  5. Sankce za nedodržování zákona č.106/1999 Sb. – nebylo nutné uložit.
  6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

      V průběhu roku 2014 starostka obce, místostarosta obce a účetní OÚ poskytli značné
množství ústních, telefonických i písemných informací osobám i institucím, které se na
OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím
úřední desky a webových stránek obce ( www.obec-hradiste.cz  ).
Celkem se v roce 2014  uskutečnilo  7 zasedání ZO.

 

V Hradišti dne 28.1.2015.

Zpracovala: Tesařová Alžběta – účetní obce
Schválila:     Ladmanová Jaroslava – starostka obce

Zveřejněno: 28.1.2015