Vyhláška

Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 150/09/PÚ
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 28.1.2009

V Y H L Á Š K A

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 9 a § 20 zákona Č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění (dále jen zákona)

o z na m u je,

že v řízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zahorčičky, zahájeném podle § 6 odst. 1 a 3 výše citovaného zákona

ustanovuje

v souladu s § 16, odst. 2 zákona Č. 71/1967 Sb., o správním řízení a dle § 5 odst. 5 a 6 zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění pana Pavla Nováka, Bezděkov 49, opatrovníkem zemřelých vlastníků pozemků, u kterých dosud není určen okruh dědiců a vlastníků pozemků, jejichž pobyt není znám a kteří jsou účastníky řízení ve věci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahorčičky. Rozhodnutí č.j. 4597/07/PÚ-pú-8/2007 o ustanovení opatrovníka je přílohou této vyhlášky.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 28.1.2009
Sejmuto: 12.2.2009