Výběrové řízení

Výběrové řízení čís. PHMS/RP/1592/2006 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Polanka u Kasejovic.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště Plzeň, Radobyčlcká 14, 306 04 Plzeň

Výběrové řízení čís. PHMS/RP/1592/2006
na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Polanka u Kasejovic

II.kolo
Podmínky výběrového řízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem (dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje podle ust. § 21 a násf. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, stanovuje dále uvedené podmínky výběrového řízení (dále jen .podmínky") pro prodej tohoto majetku:

ČI.1 Prodávaný majetek
katastrální území Polanka u Kasejovic - pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) č. pare. 630 o výměře 2697 m2, č. pare. 632/3 o výměře 2897 m2, č. pare. 632/4 o výměře 986 m2 a č. pare. 633 o výměře 2586 m2
Všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 60000 pro dané katastrální území a obec, vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj. Katastrálním pracovištěm Nepomuk.

ČI. 2 Popis předmětných nemovitostí
Jedná se převážně o zemědělsky využívaný trvalý travní porost.

ČI. 3 Minimální kupni cena čini
22 000,-Kč (slovy dva cetdvatisfckorun Českých)

ČI. 4 Cena nemovitosti dle znaleckého posudku
26 490,-Kč (dvacetšestisícčtyřistadevadesátkorun Českých)

ČI. 5 Účastnící výběrového řízení

 1. Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových tímto způsobem nabízí předmětné nemovitosti k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem výběrového řízení mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znění. S majetkem uvedeným v ust. § 10 zákona č. 219/2000 Sb., nemůže Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových naložit ve prospěch fyzických osob uvedených v ust. § 18 zákona č. 219/2000 Sb.
 2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku dle či. 7 těchto podmínek, a to za předpokladu splnění všech tímto vyhlášených podmínek, a to bez výhrady.

ČI. 6 Prohlídka nemovitostí
Individuálně.

ČI. 7 Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem

 1. U fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování (pouze v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu), popř. telefon nebo fax; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, jméno a funkce statutárního orgánu a závazná adresa pro doručování včetně telefonu případně faxu.
 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v či. 3 tohoto Oznámení, nebude do výběrového řízení zahrnuta.
 3. „Prohlášeni účastníka výběrového řízení" včetně souhlasu s „Podmínkami výběrového řízení" a s připraveným zněním kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí. Prohlášení musí být podepsáno účastníkem (u právnických osob se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku v souladu s tímto . zápisem). Vzor Prohlášení obdrží účastník na kontaktní adrese a je též k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji předmětných nemovitosti.
 4. U právnických osob příloha s výpisem z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.
 5. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku). Do výběrového řízení nebude přijata nabídka, která byla předložena po lhůtě stanovené v či. 9 tohoto Oznámeni, nebo nesplňuje některé z ustanovení tohoto Oznámení.

ČI. 8 Podmínky omezujici převod nemovitostí
V případě, že se vyhlašovatel rozhodne kupní smlouvu s účastníkem, který nabídl nejvyšší kupní cenu, uzavřít, bude kupní smlouva na prodej předmětných nemovitostí ve znění, jak byla předložena k odsouhlasení. Kupní smlouva je nedílnou součástí těchto podmínek. Účastník vyjadřuje svůj souhlas s kupní smlouvou ve své nabídce. Od připravovaného znění kupní smlouvy je možnost se odchýlit pouze po vzájemné dohodě vyhlašovatele a účastníka, který nabídl nejvyšší kupní cenu, přičemž není možno měnit nabízenou výši kupní ceny ani platební podmínky. Fyzická osoba podléhající § 18 zákona č. 219/2000 Sb., je z výběrového řízení vyloučena.

ČI. 9 Předání nabídek
Nabidky budou přijímány do 31. července 2007 do 12,00 hodin včetně. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „Výběrové řízení čís. PHMS/RP/1592/2006 - Červenka II. kolo - NEOTVÍRAT III". U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.
Nabídky zasílejte na adresu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň
Budou přijímány nabídky na soubor pozemků.

ČI. 10 Výběr nabyvatele
Jako jediné kritérium pro výběr nabyvatele se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Z přihlášených zájemců vybere nabídku s nejvyšší kupní cenou pětičlenná komise jmenovaná ředitelem územního pracoviště. O průběhu otevírání obálek sepíše komise protokol. Pokud dva nebo více účastníků nabídnou stejnou cenu, provede komise za účelem konečného výběru kupce užší výběrové řízení s těmito účastníky. Minimální kupní cena v tomto užším výběrovém řízení bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Účastníci předloží ve stanoveném termínu novou nabídku.
Oznámení o výsledku výběrového řízení bude písemně zasláno všem účastníkům. V dalším platí pro toto výběrové řízení ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.

ČI. 11 Povinnosti nabyvatele
 

 1. Nabyvatel je mimo jiné povinen nejpozději do 21 dnů ode dne doručení oznámení o výsledku výběrového řízení platně podepsat kupní smlouvu a podepsanou kupní smlouvu s úředně ověřeným podpisem doručit na kontaktní adresu do výše uvedené kanceláře vyhlašovatele (zprostředkovatele). Návrh kupní smlouvy Je nabyvatel povinen si vyzvednout v kanceláři vyhlašovatele (zprostředkovatele).
 2. Nabyvatel je dále povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení kupní smlouvy dle ust. § 22 zákona č. 219/2000 Sb. (dále jen „oznámení") zaplatit vyhlašovateli nabídnutou kupní cenu v plné výši. V případě, že schvalovací doložka příslušného ministerstva není třeba, lhůta 30 dnů pro zaplacení kupní ceny počíná běžet dnem, kdy je kupní smlouva podepsána oběma smluvními stranami. Kupní cena v plné výši se platí na účet vyhlašovatele u České národní banky se sídlem v Plzni a považuje se za zaplacenou dnem, kdy je připsána na předmětný účet.
  Oznámení nebo výzvy dle těchto podmínek budou zasílány poštovní službou doporučené s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce. V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny vyhlašovateli jako nedoručené, považují smluvní strany za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.
 3. V případě, že nabyvatel nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Vyhlašovatel si v takovém případě vyhrazuje právo zaslat výzvu účastníkovi výběrového řízení, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu.
 4. V případě, že nabyvatel splní všechny své povinnosti dle těchto podmínek, podá vyhlašovatel návrh na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

ČI. 12 Závěrečná ustanovení
 

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně měnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu a to až do podpisu kupní smlouvy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy.
 2. Změnu nebo zrušení výběrového řízení uveřejní vyhlašovatel stejným způsobem, kterým vyhlásil podmínky, včetně lhůt.
 3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
 4. Účastnici výběrového řízení se mohou zúčastnit otevírání obálek. Termín bude zveřejněn na úřední desce vyhlašovatele od 31. srpna 2007.

V Plzni dne 15. června 2007
Vyhlašovatel JUDr. Karel Hála ředitel ÚP Plzeň

Zveřejněno: 27.6.2007
Sejmuto: 12.7.2007