Vitřní směrnice

o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

OBEC HRADIŠTĚ

Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
/ s účinností od 1.7. 2000 /

Na základě § 5 odstavce 1/ výše citovaného zákona uvádíme následující údaje:

1/  Informace o Obci HRADIŠTĚ

Obec Hradiště /dále jen obec/ vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 14.12.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 dost. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony /viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích /.

Obecní úřad Hradiště je orgánem územní samosprávy a dle zákona o obcích plní úkoly v přenesené působnosti na úseku :

 1. vidimace a legalizace / ověřování podpisů a písemností /
 2.  a jiné  dle zvláštních předpisů.

Obecní úřad plní i úkoly v samostatné působnosti /dle § 58, dost.3, zák.č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů/.

Pro styk s veřejností má obecní úřad stanoven úřední den, kterým je :

středa    od 7.00 hodin do 17.00 hodin

2/  Organizační struktura Obecního úřadu Hradiště a způsob získávání informací
a/
Sídlo : Hradiště čp.62 , 335 44 p. Kasejovice
Telefon : 0185/595129
Fax  : 0185/595129
E-mail : obechradiste@quick.cz
Starosta obce : Petr Braun  /tel: 0185/595114, 0604718425/
Zástupce starosty : Pavel Novák /tel: 0185/595642, 0604721040/
Předseda finanční komise : Josef Bambas /tel: 0185/595216/
Předseda kontrolní komise : František Kondel /tel: 0603339909/
Finanční a mzdová účetní, referent  : Tesařová Alžběta /tel: 0185/595129 / 

Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a zaměstnanci obce. Starosta obce a zástupce starosty jsou neuvolnění pro své funkce a proto je vykonávají až po svém zaměstnání.
V čele obecního úřadu je starosta, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce starosty. Veškeré organizační záležitosti, finanční a personální agendu vyřizuje pracovnice obecního úřadu v pracovní době.

b/
Kancelář OÚ v Hradišti je místem podání stížností, návrhů, podnětů, žádostí o informace apod. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta obce a pracovnice úřadu.

3/ Místo, lhůty a způsob podání opravných prostředků a žádostí o informace
a/
Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaných Obecním úřadem Hradiště se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí Okresnímu úřadu Plzeň-jih.
b/
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v samostatné  či přenesené působnosti , která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně /návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření/ Okresnímu úřadu Plzeň-jih.
c/
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
d/
Došlo-li rozhodnutím úřadu či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat žalobu k  příslušnému soudu.
e/
Žadatelé, fyzické nebo právnické osoby, které žádají o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládají žádost v kanceláři obecního úřadu.
f/
Lhůty pro vyřizování žádosti o poskytnutí informace jsou uvedeny v zákoně č. 106/1999 Sb. a jsou rozlišeny dle náročnosti na zpracování v rozmezí 15-30 dnů a dle oblastí, ve které jsou věci projednávány. Lhůty jsou stanoveny jako maximální. Stanovené lhůty lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, žádost se může v případě, že informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu i odložit.
g/
Zveřejňování a poskytování některých údajů může být  vyloučeno, případně omezeno, a to na základě podmínek stanovených zákonem, jde-li o ochranu utajovaných skutečností, ochranu osobních údajů, ochranu obchodního tajemství, ochranu údajů o majetkových poměrech.
h/
Žádost o informaci je možno vyřídit písemnou  odpovědí, nahlédnutím do spisu /o tom učiní zaměstnanec záznam/, odložením žádosti /je-li neúplná a žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo obecní úřad není příslušný/ a odmítnutím žádosti /pokud se žádosti nevyhoví – pouze formou rozhodnutí, které vydá příslušný pracovník úřadu/.

4/ Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří :
-    zák. č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

 1. zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
 2. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
 3. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 4. zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách v platném znění
 5. vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, v platném znění
 6. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , v platném znění
 7. zák. č. 138/1973 Sb., o volbách , v platném znění
 8. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 9. zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, v platném znění
 10. zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 11. zák. č. 84/1990  Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 12. zák. č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 13. zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 14. nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, v platném znění
 15. zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 16. zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, v platném znění
 17. zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění
 18. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 19. zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 20. zák č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 21. zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 22. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 23. zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových  a některých dalších organizacích, v platném znění
 24. zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, v platném znění
 25. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 26. zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 27. zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 28. nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, v platném znění
 29. zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění
 30. vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu , v platném znění
 31. zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 32. zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 33. nař. Vlády ČR o odměnách členů zastupitelstev, v platném znění
 34. vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, v platném znění

Přístup k právním předpisům je každému umožněn v úředních hodinách  i v pracovní době v kanceláři OÚ , kde do nich může každý nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky jsou též k nahlédnutí v kanceláři OÚ.  

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Hradiště dne 29.6.2000.

Novák Pavel – místostarosta
Braun Petr - starosta

Přehled používaných lhůt

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb.
InfZ

Zákon č. 123/1998 Sb.
InfŽPZ

poskytnutí informací

15 dnů od přijetí žádosti
/§ 14 dost. 3 písm. c/

30 dnů od obdržení žádosti /§ 7 dost.1/

prodloužení lhůty

o10 dnů 
/§ 14 dost. 5 /

do 60 dnů od obdržení žádosti
/ § 7 odst. 1 /

rozhodnutí o odepření informace

15 dnů od přijetí žádosti
/ § 15 /

do 30 dnů od doručení žádosti
/ § 9 /

lhůta pro odkázání na zveřejněnou informaci

nejpozději do 7 dnů
/ § 6 dost. 1 /

do 15 dnů
/§ 5 dost. 1/

odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu

3 dny
/ § 14 dost. 3 písm. b/

nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti /§ 4/

výzva žadateli, aby žádost upřesnil

7 dnů od podání žádosti
/ § 14 dost. 3 písm. a/

15 dnů od obdržení žádosti
/ § 3 dost. 2 /

lhůta, ve které musí být žádost upřesněna

30 dnů
/ § 14 dost. 3 písm. a/

15 dnů
/ § 3 dost. 2/

lhůta pro podání odvolání

15 dnů ode dne doručení rozhodnutí /§ 16 dost.1/

15 dnů ode dne doručení rozhodnutí /§ 14 dost. 1/

odvolání proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí

15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti
/ § 15 dost. 4 /

15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti /§14 dost. 1 /

lhůta pro vyřízení odvolání

15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem /§ 16 dost. 3/

30 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem /§ 49 zákona č. 71/1967 Sb./

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Kategorie: Poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb.
Datum vzniku: 29.6.2000

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Vyhledávání informace :                                                                       100,00 Kč / hod

Základní jednotkou pro výpočet konečné výše
nákladů za vyhledávání informace je čtvrthodina                                  25,00 Kč / 15 min.

Pořízení fotokopie :
černobílá kopie A4, jednostranně :                                                           2,00 Kč
černobílá kopie A4, oboustranně :                                                            4,00 Kč

Pořízení kopie tiskem/formát A4/ - tiskárna EPSON :                             0,50 Kč
- tiskárna HP4 :                                   2,00 Kč

Pořízení kopie na vlastní disketu :                                                          15,00 Kč

Odesílání informace e-mailem :  hodnota  dle platného ceníku sazeb Českého telekomu

Doručovací náklady :   hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty

Výroční zpráva :
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací bude zveřejňována vždy do 1.března za předcházející kalendářní rok vhodným způsobem /na úřední desce/.

 

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na Obecním úřadu v Hradišti před podáním informace.

 

 

DODATEK č.1 K VNITŘNÍ SMĚRNICI OBCE HRADIŠTĚ č. 1/2000

 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM DLE ZÁKOVA č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo Obce Hradiště schválilo na svém veřejném zasedání dne 10.2.2005 změnu sazebníku úhrad za poskytování informací.
Cena je stanovena na základě sazebníku:
náklady na 1 hodinu práce nutné pro vyhledání informace
(za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka povinného subjektu)
 - 100,- Kč.

V Hradišti dne 10.2.2005.

Novák Pavel – místostarosta 
Braun Petr - starosta

Zveřejněno: 15.6.2000