Veřejnoprávní smlouva.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště

Na základě usnesení Rady města Kasejovice ze dne 26.6.2008 č.251/2008 a usnesení č.4/2008 Zastupitelstva obce Hradiště ze dne 23.7.2008 níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly

1. Město Kasejovice, zastoupené starostkou Marií Čápovou
IČO: 00256731, Husova 98, 335 44 Kasejovice
a
2. Obec Hradiště, zastoupená starostou Petrem Braunem
IČO: 00256625, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice

Podle ustanovení § 63, odst. 1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a•§ 53, zák.č. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O výkonu přenesené působnosti

I.
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Kasejovice namísto orgánů obce Hradiště vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce Hradiště v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány města Kasejovice místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Hradiště.

II.
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Kasejovice budou vykonávat ve správním obvodu obce Hradiště přenesenou působnost - přestupkovou agendu - svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem O přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III.
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hradiště ze svého rozpočtu městu Kasejovice na jeho účet č. 3122-361/0100 u KB,a.s. příspěvek ve výši 500,-Kč ( slovy: pětset korun českých) za 1 projednaný přestupek. Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle projednaných přestupků na základě faktury se splatnosti 10 dnů, první do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni o udělení souhlasu s touto veřejnoprávní smlouvou nabude právní moci.

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2010. Po této lhůtě lze smlouvu opět písemně uzavřít.
  2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje.
  3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
  4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden oboustranně potvrzený stejnopis obdrží obec Hradiště, jeden oboustranně potvrzený stejnopis obdrží město Kasejovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
  5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Hradiště a usnesení Rady města Kasejovice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Kasejovicích dne 28.7.2008
Město Kasejovice
zastoupené starostkou
Marií Čápovou

V Hradišti dne 24.7.2008
Obec Hradiště
zastoupená starostou
Petrem Braunem

Zveřejněno: 27.8.2008
Sejmuto: 11.9.2008