Veřejná vyhláška - stavební povolení

Stavební povolení.

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mírové nám.1, 341 01 Horažďovice
tel.:376547565, E-mail:podatelna@muhorazdovice.cz
Č.j.: D/8553/2006/837-279.9

V Horažďovicích 28.02.2007

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A   -  S T A V E B N Í   P O V O L E N Í

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 18.12.2006 žádost příspěvkové organizace Plzeňského kraje – Správy a údržby silnic Starý Plzenec, se sídlem Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec, o vydání stavebního povolení na stavbu „Silnice III. třídy Oselce - Chanovice“.

Územní rozhodnutí o umístění této liniové stavby vydal Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, dne 05.01.2006 pod č.j.: 7316/05-328/ÚR. Územní rozhodnutí o změně využití území na p.p.č. 844 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic vydal Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby dne 04.01.2007 pod č.j.: 832/2007/Výst.. Souhlas vodoprávního úřadu pro uvedenou stavbu vydal Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, dne 07.11.2006 pod č.j.: 6305/2006/roz-210 a Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, dne 28.06.2006 pod č.j.:6785-589/VŽP/06/T a dne 25.10.2006 pod č.j.: 11920-971/VŽP/06/T.

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen „stavební zákon“), projednal a posoudil zmíněnou žádost a předloženou projektovou dokumentaci ve stavebním řízení dle § 61 stavebního zákona a rozhodl se souhlasem všeobecného stavebního úřadu Městského úřadu Horažďovice, ze dne 11.05.2006 vydaného pod č.j.: V-3279/06/SSS-336 ve věci následovně:

Podle § 66 stavebního zákona se povoluje stavba „Silnice III. třídy Oselce - Chanovice“ na pozemkových parcelách číslo:

Katastrální území Oselce:

 • 1000, 359, 355/14, 355/1, 997/1, 997/2, 997/3, 452/1, 452/4, 452/2, 375,437/1, 431/1, 387, 431/2, 416/1, 416/2, 416/3, 419, 420/1, 406/1, 452/3, 358, 271 dle katastru nemovitostí (KN).
 • 359, 360/2, 360/1, 355/12, 355/1, 355/14, 355/13, 355/9, 355/6, 355/5, 355/4, 355/3, 355/2, 997, 419, 420/1, 455 díl 1, 1001/1, 454, 452, 444/5, 449, 444/1, 446 díl 1, 455 díl 2, 444/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 386, 443/2 díl 1, 443/3, 444/4, 387, 388/1, 388/3, 419, 358, 271/1 dle zjednodušené evidence (PK, GP).

Katastrální území Nová Ves u Horažďovic:

 • 123, 653/1, 56/2, 122/2, 61/2, 653/2, 58/3, 61/1, 115, 667, 64, 70, 666, 71, 639/1, 606/1, 601/4, 664/1, 636/1, 608/9, 608/1, 664/4, 610, 637/2, 608/4, 611, 540/3, 540/1, 664/5, 637/1, 540/2, 643, 604/5,636/9 dle katastru nemovitostí (KN).
 • 124, 123, 122, 56, 49/5 díl 2, 49/4, 49/3 díl 2, 49/5 díl 1, 49/3 díl 1, 59/3, 118, 61, 62, 63, 66, 64, 65, 78, 77, 72, 71, 639/9, 639/8, 639/7, 639/6, 639/5, 639/4, 639/3, 639/1, 597, 601/2, 606, 601/1, 609, 608/1, 540/1dle zjednodušené evidence (PK, GP).

Katastrální území Chanovice:

 • 704/2, 120, 117, 704/1, 129/4, 704/6, 704/3, 115/3, 115/2, 133, 104/1, 180/1, 103, 180/3, 179/1, 704/4, 180/5, 180/2, 96/2, 74/2, 74/3, 69/3, 71/1, 210/22, 210/12, 210/24, 705/6, 705/2, 266, 707/3, 257/2, 707/2, 707/1, 236/1, 236/2, 348/1, 236/15, 348/2, 348/3, 347 dle katastru nemovitostí (KN).
 • 120, 121, 122, 117, 118, 119, 129/6, 115/1, 104/1, 104/3, 704/5, 180/2, 98/1, 68/1, 195, 199, 71/1, 210/3, 210/5, 210/4, 210/9, 210/6, 210/11, 210/10, 265, 266, 263/5, 263/4, 263/6, 258, 257/1, 707/1, 236/14, 236/21, 236/20, 236/19, 236/18, 235, 347, 350 dle zjednodušené evidence (PK, GP).

Katastrální území Bezděkov u Kasejovic:

 • 579/2, 843, 844, 1018, 837/1 dle katastru nemovitostí (KN).
 • 534/1, 845 dle zjednodušené evidence (PK, GP).

Popis stavby:
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 101 - Silnice III.třídy
SO 102 - Připojení stávající místní komunikace v km 1,341 vlevo SO 103 - Připojení stávající silnice III/1882 v km 2,270 vlevo
SO 104 - Připojení stávající silnice III/1882 v km 3,604 vpravo
SO 405 - Úprava kabelového vedení NN v km 4,206
SO 801 - Odstranění stávající silnice III/1882
SO 802 - Odstranění stávající místní komunikace

Zřízení nové silnice III. třídy o celkové délce 5.299,74 m je hlavním předmětem stavby. Silnice je navržena v kategorii S 7,5/60. Začátek úpravy je situován jižně od obce Oselce, a to připojením na silnici II/188. Součástí stavby je rozšíření silnice II/188 a zřízení samostatného odbočovacího pruhu vlevo pro odbočení na silnici III. třídy. Konec úpravy je navržen jižně od obce Bezděkov u Kasejovic, a to připojením na silnici III/02015. Stávající silnice III/02015 bude v místě připojení rozšířena.
V km 1,920 vlevo a v km 2,040 vpravo jsou navrženy připojovací a odbočovací pruhy délky 50,0 m pro nově zřizované autobusové zastávky pro obec Nová Ves. Délka zastávkových pruhů bude 19,0 m. Podél zastávek budou zřízeny chodníky pro pěší o šíři 2,00 m ( v prostoru nástupiště o šířce 2,50 m).
Na nově budovanou silnici III. třídy bude připojena stávající silnice III/1882. Jedná se o připojení v km 2,270 vlevo (délka 107 m) a v km 3,604 vpravo (délka 142 m) – nové připojení silnice III/1882 je navrženo v kategorii S 7,5/50. Opuštěné úseky stávající silnice III/1882 budou odstraněny a materiál vozovky bude použit pro zlepšení podloží pro vozovku nové silnice.
Na nově budovanou silnici III. třídy v km 1,341 vlevo (délka 159 m) připojena stávající místní komunikace do obce Nová Ves. Nové připojení místní komunikace je navrženo v kategorii MO 7,5/30. Opuštěné úseky stávající místní komunikace budou odstraněny a materiál vozovky bude použit pro zlepšení podloží pro vozovku nové silnice. Na novou silnici III. třídy bude v km 4,184 vpravo připojena místní komunikace od obce Chanovice , v km 4,398 vpravo a v km 4,736 vpravo bude zřízeno připojení účelových komunikací areálu Haas Fertigbau s.r.o.
V rámci stavby budou připojovány všechny existující polní cesty. Stávající hospodářské sjezdy na okolní pozemky budou zachovány a dále budou zřizovány tak, aby byl každý pozemek dopravně napojen na polní cestu nebo na silnici III. třídy.
Odvodnění silnice bude zajištěno pomocí otevřených silničních příkopů a propustků. V km 0,881, v km 1,017 a v km 1,805 – 2,056 bude silnice odvodněna pomocí dešťové kanalizace.
V rámci výstavby nové silnice III. třídy dojde ke křížení navržené pozemní komunikace se stávajícím kabelovým vedením NN. V místě křížení kabelového vedení NN bude toto uloženo do betonových žlabů.

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek:

 1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. František Stráský - ATELIER SIS, ČKAIT - 0101254, U Malše 20, České Budějovice, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
 2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
 3. Z prostoru zařízení staveniště (hlavní a pomocný stavební dvůr, mezideponie) bude v rámci přípravy staveniště provedeno sejmutí ornice. Po skončení stavby bude provedeno urovnání těchto ploch, zpětné ohumusování a uvedení do původního stavu.
 4. Sadovnické úpravy navržené v okolí nově budované silnice budou provedeny dle vegetačních úprav řešených v rámci projektové dokumentace (SO 803 – vegetační úpravy).
 5. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
 6. Veškerá dopravně inženýrská opatření nutná k zabezpečení výstavby budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána a povolena příslušným silničním správním úřadem.
 7. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
 8. Před zahájením prací je nutno ověřit uložení inženýrských sítí.
 9. Dále budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách, vyjádřeních a souhlasech:

  Podmínky orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle souhrnného

  stanoviska MěÚ Horažďovice, odboru ŽP, č.j.: 6306/2006/Sst-213 ze dne 23.11.2006:
  - S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími.
  - Do doby kolaudace stavby požadujeme shromažďovat doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, vzniknuvšími při realizaci uvedeného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství.

  Souhlas Policie ČR,OŘ Plzeň-jih, DI, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň, č.j.:ORPJ-10-253/DI-2006 ze dne 10.08.2006:
  - Před vlastní realizací umístění svislého dopravního značení, zejména pak nástřiku vodorovného dopravního značení, požadujeme vyrozumění k účasti na kontrolním šetření pro následnou eliminaci drobných chyb zaznamenaných v situaci návrhu DZ, které je nedílnou součástí celkového předkládaného projektu DSP.

  Souhlas ZVD Oselce ze dne 10.06.2006:
  - Kvůli snížení dotací dotčených honů a luk požadujeme včasné informování o zahájení stavby.

  Vyjádření ZVHS, prac. Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek, č.j.:OPV/PÍ/1012/06 ze dne 19.09.2006:
  - Během stavby nesmí být žádným způsobem znečištěna voda v drobných vodních tocích a požadujeme být přizváni ke kolaudačnímu jednání po ukončení stavby.

  Vyjádření ÚP PF ČR Plzeň-jih, Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň, č.j.: 5405/06 ze dne 13.07.2006:
  - Nájemní smlouva na nezemědělské využití pro části pozemků dotčených stavbou bude uzavřena s nájemcem SÚS Starý Plzenec ještě před zahájením stavebních prací.

  Vyjádření ÚP PF ČR Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy, ze dne 26.07.2006:
  - Nájemní smlouva na nezemědělské využití pro části pozemků dotčených stavbou bude uzavřena s nájemcem SÚS Starý Plzenec ještě před zahájením stavebních prací.

  Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň, ze dne 31.10.2006:
  - Při realizaci stavby „Silnice III. třídy Oselce – Chanovice“ budou dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení. V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.
  - Činností nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U zemních prací je potřeba zejména dbát: u nadzemního vedení na dodržení dostatečných vzdáleností od vzpěrných bodů, aby nedošlo k porušení jejich stability, u podzemního vedení pak na zákaz používání mechanizačních prostředků v celém ochranném pásmu (1 metr od krajního kabelu na obě strany).
  - Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle ČSN 34 3108, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti.
  - Veškerá činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli Centrum PS jih I, p. Ing. Kirchner, tel. 371 106612. V případě potřeby bude požádán provozovatel zařízení o jeho vypnutí a zajištění stavu bez napětí, a to nejméně 20 dnů předem.
  - Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ, a.s.
 10. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
 11. Stavba bude dokončena: do 31.12.2011
 12. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto doklady:
  - popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od stavebního povolení
  - dokumentaci skutečného provedení stavby
  - geometrický plán
  - zápis o předání a převzetí stavby
  - doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
  - doklady o provedení hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby
  - protokol o statické zatěžkávací zkoušce
  - doklad o oznámení stavební činnosti archeologickému ústavu

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky během stavebního řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 18.12.2006 žádost příspěvkové organizace Plzeňského kraje – Správy a údržby silnic Starý Plzenec, se sídlem Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec, o vydání stavebního povolení na stavbu „Silnice III. třídy Oselce - Chanovice“.

Žádost byla doložena těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:

 • 3x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. František Stráský, ČKAIT - 0101254
 • výpisy z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou
 • kopie smluv o budoucích smlouvách kupních, darovacích, souhlasy vlastníků dotčených pozemků
 • plná moc pro zastupování SÚS Starý Plzenec spol. GPL-INVEST s.r.o., ze dne 22.05.2006
 • usnesení Rady Plzeňského kraje o pověření SÚS Starý Plzenec ze dne 18.05.2004
 • Krajský úřad Plzeňského kraje: určení stavebního úřadu pro vydání stavebního povolení ze dne 02.06.2006, č.j.: DSH/6514/06
 • MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a ÚP – souhlas dle § 120 ze dne 11.05.2006, č.j.: V-3279/06/SSS-336
 • MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a ÚP - územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 05.01.2006, č.j.: 7316/05-328/ÚR
 • MěÚ Kasejovice, odbor výstavby – územní rozhodnutí o změně využití území ze dne 04.01.2007, č.j.: 832/2006/Výst.
 • MěÚ Horažďovice, odbor ŽP – souhlas vodoprávního úřadu ze dne 07.11.2006, č.j.: 6305/2006/210
 • MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP – souhlas vodoprávního úřadu ze dne 28.06.2006, č.j.: 6785-589/VŽP/06/T
 • MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP – souhlas vodoprávního úřadu ze dne 25.10.2006, č.j.: 11920-971/VŽP/06/T
 • MěÚ Horažďovice, odbor ŽP - souhrnné stanovisko č.j.:6306/2006/Sst - 213 ze dne 23.10.2006
 • MěÚ Horažďovice, odbor ŽP – posouzení podrobné bilance zemních prací ze dne 19.10.2006, č.j.: ŽP/6306/2006/st-201
 • MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP – souhlas s návrhem uložení přebytků ornice ze dne 27.11.2006, č.j.: 12161-981/VŽP/06/Va
 • MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP – rozhodnutí – souhlas s návrhem ÚR na pozemky určené k plnění funkcí lesa ze dne 08.11.2006, č.j.: 13985-1092/VŽP/06/Va
 • CHKO Český les - rozhodnutí o povolení ze základních podmínek ochrany chráněných živočichů ze dne 02.11.2006, č.j.: 1188/44/E/06
 • Krajský úřad Plzeňského kraje - rozhodnutí o povolení ze základních podmínek ochrany chráněných živočichů ze dne 21.11.2006, č.j.: ŽP/10775/06
 • HASS FERTIGBAU spol. s r.o. – vyjádření ke stavbě ze dne 11.10.2006
 • Policie ČR, OŘ, DI Klatovy – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 23.08.2006, č.j.: ORKT 2-327/DI-2006
 • Policie ČR, OŘ Plzeň-jih, DI – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 10.08.2006, č.j.: ORPJ-10-253/DI-2006
 • Obec a OÚ Chanovice – souhlas se stavbou ze dne 27.09.2006
 • Obec a OÚ Oselce – souhlas se stavbou
 • Obec a OÚ Hradiště – souhlas se stavbou
 • Klatovské rybářství, a.s. – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 26.09.2006
 • ZVD Oselce – stanovisko ke stavebnímu řízení
 • VOD Velký Bor – stanovisko ke stavebnímu řízení
 • KHS Plzeňského kraje – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 04.10.2004
 • ZVHS, pracoviště Rokycany – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 01.09.2006, č.j.: OPV/RO/170/2006
 • ZVHS, pracoviště Písek – stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 19.09.2006, č.j.: OVP/PÍ/1012/06
 • Povodí Vltavy s.p. – vyjádření správce povodí ke stavebnímu řízení ze dne 14.09.2006, č.j.: 2006/43479/142-P
 • Lesy ČR, s.p. – souhlas ke stavebnímu řízení ze dne 23.02.2005, č.j.: S 721/04
 • ÚP PF ČR Plzeň-jih – vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 13.07.2006, č.j.: 5406/06
 • ÚP PF ČR Klatovy – vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 26.07.2006
 • ČEZ Distribuce a.s. – souhlas se stavbou v ochranném pásmu distribuční soustavy ze dne 31.10.2006
 • ZČP, a.s., Plzeň – stanovisko ze dne 05.09.2006, č.j.: ZČP-VT-060905-104

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad pro silniční stavby opatřením ze dne 12.01.2007 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení a jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 62 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků.
Dne 26.02.2007 obdržel speciální stavební úřad sdělení zpracovatele projektové dokumentace Ing. Stráského, Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, o změně řešení křížení nové komunikace s VTL plynovodem DN 300, které mělo být v rámci stavby komunikace provedeno uložením VTL plynovodu do dělené chráničky. Následně po dalším jednání se Zpč. plynárenskou a.s. Plzeň byla upřednostněna přeložka plynovodu, která bude projednána v samostatném stavebním řízení. Speciální stavební úřad vzal toto sdělení na vědomí. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Jelikož se jedná, dle stavebního zákona, o stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad uvědomuje účastníky řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Josef R a d a - vedoucí odboru dopravy a SH

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky způsobem v místě obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

OÚ Hradiště, OÚ Chanovice, OÚ Oselce - tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení – doporučeně do vlastních rukou:
GPL – INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice
SÚS , Za kasárny 324/IV, 339 67 Klatovy
SÚS, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
Obce - Hradiště, Chanovice, Oselce
Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
ZVHS, Šťáhlavská 817, 337 01 Rokycany
ZVHS, Nádražní 1988, 397 01 Písek
Klatovské rybářství a.s., K letišti 442/II, 339 01 Klatovy
VOD, Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice
ZVD Oselce, 335 46 Oselce
Lesy ČR, lesní správa Klatovy, Voříškova 259/III, 339 01 Klatovy
Správa CHKO Český les, nám. Republiky 110, 348 06 Přimda
Pozemkový fond ČR, ÚP Klatovy, Kollárova 528/III, 339 01 Klatovy
Pozemkový fond ČR, ÚP Plzeň – jih, Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň
RWE Transgas, a.s., Limuzská 12, 100 98 Praha 10
Telefónica 02, P.O. BOX 56, 130 76 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Západočeská plynárenská a.s., E. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň
HAAS FERTIGBAU spol. s r.o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice

Dotčené orgány:
Městský úřad Horažďovice - odbor ŽP, VÚP, OPPŠK
Městský úřad Nepomuk - odbor ŽP, OŠK, OD
Městský úřad Kasejovice – odbor výstavby
Obecní úřady - Hradiště, Chanovice, Oselce
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor ŽP, OD
Policie ČR, DI, Riegrovy sady 138, 339 15 Klatovy
Policie ČR, DI, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň
KHS Plzeňského kraje, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 01 Klatovy

Dalším účastníkům řízení se toto oznámení zasílá veřejnou vyhláškou

Zveřejněno: 07.3.2007
Sejmuto: 22.3.2007