Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí

Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 2327/2007/PÚ-PÚ-3/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 1.6.2007

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

kterou se oznamuje rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Kasejovic ve smyslu § 11, odst. 5, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona)

Pozemkový úřad Plzeň-iih ve smyslu výše uvedeného zákona rozhodl o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Hradiště u Kasejovic a podle § 11 odst. 5 se rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ oznamuje a současně se doručuje všem známým účastníkům řízení.

Tato veřejná vyhláška se vystavuje na úřední desce Obecního úřadu Hradiště a na úřední desce na Pozemkovém úřadě Plzeň-jih, Nerudova 35, 301 00 Plzeň po dobu 15 dnů. Přílohou této veřejné vyhlášky je výše uvedené rozhodnutí, které je po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Hradiště a Pozemkovém úřadě Plzeň-jih.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 11.6.2007
Sejmuto: 26.6.2007