Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení stavebního řízení.

Městský úřad Horažďovice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice
tel..376547565, E-mail:podatelna@muhorazdovice.cz
Čj: D/8553/2006/837-279.9
Vyřizuje: Kotišová
V Horažďovicích, dne 12.01.2007

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 18.12.2006 podala příspěvková organizace Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Starý Plzenec, se sídlem Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu

„Silnice III. třídy Oselce - Chanovice" na pozemkových parcelách číslo:

Katastrální území Oselce:
- 1000,359,355/14,355/1, 997/1, 997/2, 997/3, 452/1,452/4, 452/2,375,437/1,431/1,387, 431/2, 416/1,416/2,416/3,419,420/1,406/1,452/3,358,271 dle katastru nemovitostí (KN).
- 359, 360/2, 360/1, 355/12, 355/1, 355/14, 355/13, 355/9, 355/6, 355/5, 355/4, 355/3, 355/2, 997, 419, 420/1, 455 dfl 1,1001/1, 454, 452, 444/5, 449, 444/1, 446 díl 1, 455 díl 2, 444/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 386, 443/2 díl 1, 443/3, 444/4, 387, 388/1, 388/3, 419, 358, 271/1 dle zjednodušené evidence (PK, GP).
Katastrální území Nová Ves u Horažďovic:
- 123, 653/1, 56/2, 122/2, 61/2, 653/2, 58/3, 61/1, 115, 667, 64, 70, 666, 71, 639/1, 606/1, 601/4, 664/1, 636/1,608/9, 608/1,664/4,610,637/2, 608/4, 611, 540/3, 540/1, 664/5, 637/1, 540/2, 643, 604/5,636/9 dle katastru nemovitostí (KN).
- 124,123,122, 56,49/5 dfl 2,49/4,49/3 díl 2, 49/5 dfl 1, 49/3 díl 1, 59/3,118,61,62,63,66, 64, 65, 78, 77, 72, 71, 639/9, 639/8, 639/7, 639/6, 639/5, 639/4, 639/3, 639/1, 597, 601/2, 606, 601/1, 609,608/1,540/ldle zjednodušené evidence (PK, GP).
Katastrální území Chanovice:
- 704/2, 120, 117, 704/1, 129/4, 704/6, 704/3, 115/3, 115/2, 133, 104/1, 180/1, 103, 180/3, 179/1, 704/4, 180/5, 180/2, 96/2, 74/2, 74/3, 69/3, 71/1, 210/22, 210/12, 210/24, 705/6, 705/2, 266, 707/3, 257/2, 707/2, 707/1, 236/1, 236/2, 348/1, 236/15, 348/2, 348/3, 347 dle katastru nemovitostí (KN).
- 120,121,122,117,118,119,129/6,115/1,104/1,104/3, 704/5,180/2,98/1,68/1,195,199, 71/1, 210/3, 210/5, 210/4, 210/9, 210/6, 210/11, 210/10, 265, 266, 263/5, 263/4, 263/6, 258, 257/1, 707/1, 236/14, 236/21, 236/20, 236/19, 236/18, 235, 347, 350 dle zjednodušené evidence (PK, GP).
Katastrální území Bezděkov u Kasejovic:
- 579/2,843,844,1018,837/1 dle katastru nemovitostí (KN).
- 534/1,845 dle zjednodušené evidence (PK, GP).

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby:
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 101 - Silnice HLtřídy
SO 102 - Připojení stávající místní komunikace v km 1341 vlevo
SO 103 - Připojení stávající silnice m/1882 v km 2,270 vlevo
SO 104 - Připojení stávající silnice m/1882 v km 3,604 vpravo
SO 405 - Úprava kabelového vedení NN v km 4,206
SO 501 - Křížení VTL plynovodu DN 300
SO 801 - Odstranění stávající silnice UI/1882
SO 802 - Odstranění stávající místní komunikace

Zřízení silnice III. třídy o celkové délce 5.299,74 m je hlavním předmětem stavby. Silnice je navržena v kategorii S 7,5/60. Začátek úpravy je situován jižně od obce Oselce, a to připojením na silnici 11/188. Součástí stavby je rozšíření silnice 11/188 a zřízení samostatného odbočovacího pruhu vlevo pro odbočení na silnici III. třídy Konec úpravy je navržen jižně od obce Bezděkov u Kasejovic, a to připojením na silnici III/02015. Stávající silnice IH/02015 bude vmístě připojení rozšířena.
V km 1,920 vlevo a v km 2,040 vpravo jsou navrženy autobusové zastávky pro obec Nová Ves. Délka zastávkového pruhu bude 19,0 m, připojovací a odbočovací pruhy budou délky 50,0 m. Podél zastávek budou zřízeny chodníky pro pěší o šíři 2,00 m ( v prostoru nástupiště o šířce 2,50 m).
Na nově budovanou silnici III. třídy bude připojena stávající silnice III/1882. Jedná se o připojení v km 2,270 vlevo (délka 107 m) a v km 3,604 vpravo (délka 142 m) - nové připojení silnice III/1882 je navrženo v kategorii S 7,5/50. Opuštěné úseky stávající silnice III/1882 budou odstraněny a materiál vozovky bude použit pro zlepšení podloží pro vozovku nové silnice.
Na nově budovanou silnici III. třídy v km 1,341 vlevo (délka 159 m) připojena stávající místní komunikace do obce Nová Ves. Nové připojení místní komunikace je navrženo v kategorii MO 7,5/30. Opuštěné úseky stávající místní komunikace budou odstraněny a materiál vozovky bude použit pro zlepšení podloží pro vozovku nové silnice.
Na novou silnici III. třídy bude v km 4,184 vpravo připojena místní komunikace od obce Chanovice , v km 4,398 vpravo a v km 4,736 vpravo bude zřízeno připojení účelových komunikací areálu Haas Fertigbau s.r.o. V rámci stavby budou připojovány všechny existující polní cesty. Stávající hospodářské sjezdy na okolní pozemky budou zachovány a dále budou zřizovány tak, aby byl každý pozemek dopravně napojen na polní cestu nebo na silnici III. třídy.
Odvodnění silnice bude zajištěno pomocí otevřených silničních příkopů a propustků. V km 0,881, v km 1,017 a v km 1,805 - 2,056 bude silnice odvodněna pomocí dešťové kanalizace.
V rámci výstavby nové silnice III. třídy dojde ke křížení navržené pozemní komunikace se stávajícím VTL plynovodem DN300 a kabelovým vedením NN. Vmístě křížení VTL plynovodu a navržené pozemní komunikace bude osazena chránička, v místě křížení kabelového vedení NN bude toto uloženo do betonových žlabů.

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") oznamuje ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení

zahájení stavebního řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s místním šetřením.
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Stavební úřad vyhodnotil uvedenou stavbu jako liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení, proto dle ustanovení § 61 odst. 4 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu (odbor dopravy a SH, Po a St 8-17 hod.).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc.

Josef Rada vedoucí odboru dopravy a SH

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky způsobem v místě obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

MěÚ Nepomuk, OÚ Hradiště, OÚ Chanovice, OÚ Oselce - tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Oznámení obdrží:
Ostatní účastníci řízeni - doporučené do vlastních rukou:
GPL - INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice
SÚS , Za kasárny 324/IV, 339 67 Klatovy
SÚS, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
Obce - Hradiště, Chanovice, Oselce
Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
ZVHS, Šťáhlavská 817, 337 01 Rokycany
ZVHS, Nádražní 1988, 397 01 Písek
Klatovské rybářství a.s., K letišti 442/11, 339 01 Klatovy
VOD, Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice
ZVD Oselce, 335 46 Oselce
Lesy ČR, lesní správa Klatovy, Voříškova 259/III, 339 01 Klatovy
Správa CHKO Český les, nám. Republiky 110, 348 06 Přimda
Pozemkový fond ČR, ÚP Klatovy, Kollárova 528/III, 339 01 Klatovy
Pozemkový fond ČR, ÚP Plzeň -jih, Rychtaříkova 2173/1,326 00 Plzeň
RWE Transgas, a.s., Limuzská 12, 100 98 Praha 10
Telefónica 02, P.O. BOX 56,130 76 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Západočeská plynárenská a.s., E. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň
HAAS FERTIGBAU spol. sr.o., Chanovice 102,341 01 Horažďovice

Dotčené orgány:
Městský úřad Horažďovice - odbor ŽP, VÚP, OPPŠK
Městský úřad Nepomuk - odbor ŽP, OŠK, OD
Obecní úřady - Hradiště, Chanovice, Oselce
Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor ZP, OD
Policie ČR, DI, Riegrovy sady 138, 339 15 Klatovy
Policie ČR, DI, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň
KHS Plzeňského kraje, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 01 Klatovy

Dalším účastníkům řízení se toto oznámení zasílá veřejnou vyhláškou.

Zveřejněno: 17.1.2007
Sejmuto: 02.2.2007