Veřejná vyhláška

o vystaveni zpracovaného návrhu a o závěrečném ústním jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Ministerstvo zemědělství
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 1560/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377221252, 377320914
Fax: 377290909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 23.4.2007

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

o vystaveni zpracovaného návrhu a o závěrečném ústním jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Kasejovic ve smyslu § 11, odst. 1 a 3, zákona c. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pozemkový úřad Plzeň-jih ve smyslu výše uvedeného zákona vystavuje zpracovaný návrh komplexní pozemkové úpravy na dobu 30 dnů na úřední desce Obecního úřadu Hradiště a na úřední desce na Pozemkovém úřadě Plzeň-jih. Nerudova 35, Plzeň. V této době mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky, a to písemně na Pozemkový úřad Plzeň-jih, Nerudova 35, 301 00 Plzeň. K později podaným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Závěrečné ústní jednám dle § 11, odst. 3 výše uvedeného zákona se bude konat dne 30.května 2007, od 17 hodin (16,30 - 17,00-prezence) v hostinci v Nezdřevě.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-jih

Zveřejněno: 27.4.2007
Sejmuto: 27.5.2007