Veřejná vyhláška

pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zahorčičky.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 1872/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 25.5.2007

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zahorčičky

I.
MZe. Pozemkový úřad Plzeň - jih svolává úvodní jednání ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zahorčičky. obec Hradiště, na kterém budou účastníci seznámeni s účelem a cílem pozemkové úpravy, dále budou seznámeni s obvodem pozemkové úpravy a její formou.

II.
Úvodní jednání se bude konat dne 20.6.2007 v době od 16.00 hodin do 18.00 hodin v hostinci v Nezdřevě.

III.
Vlastníci pozemku v obvodu pozemkové úpravy jsou na úvodní jednání zváni osobní pozvánkou. Vyzýváme další vlastníky a ostatní účastníky řízení, jejichž zájmy mohou být pozemkovou úpravou dotčeny, aby se na toto jednání dostavili.

IV.
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Pozemkového úřadu Plzeň - jih a úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 31.5.2007
Sejmuto: 16.6.2007