Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání rozhodnutí.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 690/08/PÚ-pú-3/08
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 26.2.2008

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 19 písm. a) a § 20 písm. b) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb. ( dále jen zákona )
oznamuje,
že se zřetelem na ustanovení §11, odst. 10 zákona
vydává ROZHODNUTI dle § 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2, zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným parcelám a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací pro komplexní pozemkovou úpravu (KPU) Hradiště u Kasejovic v k.ú. Hradiště u Kasejovic pod č.j. 690/08/PÚ-pú-3/08 ze dne 26.2.2008
Rozhodnutí je vyvěšeno veřejnou vyhláškou na dobu 15-ti dnů na úředních deskách Obecního úřadu Hradiště a na úřední desce Pozemkového úřadu Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň. Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem patnáctidenní lhůty, která počne běžet vyvěšením rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Příloha k rozhodnutí (změny vlastnických práv k pozemkům dle jednotlivých listů vlastnictví) je přístupná k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Hradiště a na Pozemkovém úřadu Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 28.2.2008
Sejmuto: 14.3.2008