Veřejná vyhláška

o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, obec Hradiště

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 192/09/PÚ
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 2.2.2009

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, obec Hradiště

ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Pozemkový úřad Plzeň – jih oznamuje všem účastníkům řízení ve smyslu § 5 zákona zahájení pozemkové úpravy podle § 6 odst. 1,2 a odst.3 zákona, která bude provedena formou komplexní pozemkové úpravy podle § 4 odst. 1 zákona. Předmětem pozemkové úpravy jsou dle § 3 zákona pozemky v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic.
Tato veřejná vyhláška oznamující zahájení pozemkových úprav bude podle § 6 odst. 5 zákona vyvěšena na úřední desce Pozemkového úřadu Plzeň- jih a Obecního úřadu v Hradišti po dobu 15 dnů.

Všichni účastníci řízení a všichni dotčení vlastníci pozemků budou během řízení zváni na jednání. S důvody a způsoby provádění pozemkových úprav budou všichni seznámeni na veřejném úvodním jednání v obci.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 03.2.2009
Sejmuto: 18.2.2009