Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti.

MUBLX001T1P7

Městský úřad Blatná
správní odbor
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

Veřejná vyhláška

Oznámení o uložení písemnosti

Dle ust. § 19 zák. č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů správní odbor Městského úřadu Blatná oznamuje, že

Pavel Novák, roč. 1952, bytem: Hradiště, Bezděkov 49, má na správním odboru uloženu a připravenu k převzetí písemnost:

Výzva – č.j.: OSP 3779/2009/2.

Uvedenou písemnost je možno převzít na správním odboru Městského úřadu Blatná, tř. T.G.Masaryka čp. 520, pí Pravdová – kancelář č. dveří 118, pí Valachová – kancelář č. dveří 124 do 15 dnů ode dne vyvěšení

v úředních hodinách:
Pondělí: 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
Středa: 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
Pátek:7,30 - 10,30

Dle ust. § 19 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů se vyvěšuje na dobu 15 dnů, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Hana Valachová
vedoucí správního odboru

Zveřejněno: 03.4.2009
Sejmuto: 18.4.2009