Veřejná vyhláška

Oznámení o uložení písemnosti.

tel. spojení:   371595129
vyhotovil:   Tesařová A.

 Veřejná vyhláška
o možnosti převzetí písemnosti

 OÚ Hradiště v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že vydaná písemnost  dne 20.10.2009

oznámení o zahájení řízení

adresovaná:    

Vilémovi Doležalovi r. 1957, Marii Doležalové, r.1964,  Michalovi Doležalovi  r. 1983 , trvale bytem Hradiště 77, 335 44 Kasejovice

je uložena dne 20.10.2009 na OÚ v Hradišti a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Zveřejněno: 20.10.2009
Sejmuto: 05.11.2009