Veřejná vyhláška

o možnosti převzetí písemnosti.

tel. spojení:    371595129
vyhotovil:      Tesařová A.

 Ve ř e j n á   v y h l á š k a
o možnosti převzetí písemnosti

OÚ Hradiště  v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že vydaná písemnost  dne 9.11.2009

výzva účastníkům řízení k uplatnění práva ………

adresovaná:    

Vilémovi Doležalovi r. 1957, Marii Doležalové r. 1964, Michalovi Doležalovi r. 1983, trvale bytem Hradiště 77, 335 44 Kasejovice

je uložena dne 9.11.2009 na OÚ v Hradišti  a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Zveřejněno: 09.11.2009
Sejmuto: 24.11.2009