Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

tel. spojení:    371595129
vyhotovil:      Tesařová A.

Ve ř e j n á   v y h l á š k a
o možnosti převzetí písemnosti

OÚ Hradiště  v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že vydaná písemnost  dne 29.6.2012

VÝZVA ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ

adresovaná:    

Adině Kubíkové , roč. 1992, , trvale bytem Hradiště 44, 335 44 Kasejovice

je uložena dne 29.6.2012 na OÚ v Hradišti  a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Zveřejněno: 29.6.2012
Sejmuto: 14.7.2012