Veřejná nabídka

pozemků určených k prodeji.

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE § 7 ZÁKONA ř. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI PŮDY), UVEŘEJNĚNÁ POZEMKOVÝM FONDEM ČR DNE 20.10. 2006.

Pozemkový fond může prodal zemčdčlské pozemky podle § 7 zákona o prodeji půdy:
a) oprávněným osobám ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) zákona o prodeji půdy ve spojeni s § 11a zákona £.229/1991 Sb.. o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému majetku, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě"), které mají právo na převod jiného pozemku podle § 1 la zákona o půdě*, pokud nárok této oprávněné osoby (tj. i fyzické či právnické osoby, na kterou nárok přesel nebo byl převeden) vyjádřený v korunách Činí nejméně 50 % z minimální ceny pozemku (§ 9 odst 3 zákona o prodeji půdy),
b) samostatně hospodařícím rolníkům, kteří prokazatelná provozují zemědělskou výrobu minimální po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním územi, které sousedi s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,
c) společníkům obchodních společnosti nebo členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích v katastrálních územích obec nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležej! pozemky určené k prodeji,
d) osobám podle § 4 odst 1 písm. a) zákona o prodeji půdy, které vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedi s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky urcenč k prodeji.

Nabyvatelem zemědělských pozemků podle § 7 zákona o prodeji pndy mule bý( fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, nebo občan jiného členského státu Kvropcké unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příiluiníka ČUntkahn fitátu Evropských společenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecniho úřadu obce s rozíiřeaou působnosti podle zvláštního zákona, a jeho trvalý pobyt je alespoň J roky; obec s tím, že musí splňovat zákonné podmínky podle § 7 odst. I zákona o prodeji půdy nebo oprávněná osoba uvedená v § 4 odst. 1 písm. ď) zákona o prodeji půdy.

Informace pro prodej: Výie uvedené osoby mohou o koupi zemědělského pozemku písemně požádat na místně příslušném územním pracoviíii Pnzpmknvého fondu rlo I měsíci" od? drtě vyhlášení prodeje na úřední desce obecního úřadu. Žádosti musí být Pozemkovému fondu v uvedené lhůtě doručeny, nepostačuje pedat žádost k přepravě. V této nabídce vyhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 20. října 2006 musí být zadosti doručeny Pozemkovému fondu 20. listopadu 2006 do 17.00 hod. Mezní lhůta se týká i Žádosti učiněné telefaxem nebo v elektronické podobí. K žádosti učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebudí- doplněna nejpozději do 3 dnů předložením nebo doručením originálu žádosti, případně písemnou Žádostí shodného znění.

O koupi zemědělského puzeniku ležícího na území hlavního města Prahy mohou výse uvedené osoby v uvedené lhůtě pisemně požádat na Pozemkovém fondu ČR, se sídlem v Praze 3. Husinccká 1024/lla, PSČ 130 00.

Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v § 7 odst. 1 zákona o prodeji půdy, vyzve je Pozemkový fond, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba neuzavře ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 3 zákona o prodeji půdy) smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy osoby na dalších místech v pořadí. V případě, že některé nabízené kupní ceny budou shodné, vyzve Pozemkový fond osoby se shodnými nabídkami k podání nových nabídek s tím, že nově nabízená cena nesmí být nižší než cena, která byla shodně nabídnuta. Nově nabízená cena nemá vliv na již stanovené pořadí ostatních osob.

Tuto výzvu Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejíž nárok uplatněný na převod vznikl nevydáním pozemků nebo jejich částí nacházejících se v katastrálním území obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náleží pozemek určený k prodeji a finanční hodnota nároku představuje nejméně 70 % z minimální ceny pozemku určeného k prodeji, nebo osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsíců před vyhlášením prodeje byla nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. Do požadované doby 36 měsíců se započítává i doba, po kterou byl nájemce nebo podnájemce pozemku právním předchůdcem současného nájemce. Tyto osoby mají před ostatními osobami uvedenými v § 7 odst. 1 zákona o prodeji půdy přednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním místě v pořadí bude oprávněná osoba a na druhém místě bude nájemce, pokud toto právo uplatní v žádosti.

Podmínka nájmu nebo podnájmu bude považována za splněnou i v případě, že osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu měla po stanovenou dobu v nájmu nebo podnájmu zemědělský pozemek v majetku státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do něhož náleží pozemek (pozemky) určený k prodeji dotčený pozemkovou úpravou, který vznikl na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, může tímto způsobem nabýt pozemek (pozemky) maximálně do výše 70 % výměry pozemků nabídnutých k prodeji, u kterých ke dni vyhlášení prodeje splňuje podmínky pro vznik přednostního práva. Jestliže osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu splňuje podmínky pro vznik přednostního práva pouze k jednomu pozemku, omezení uvedené v předchozí větě se neuplatní. Celková výměra pozemků nabytých s využitím přednostního práva z titulu nájmu je omezena na nejvýše 500 ha. Pro osoby uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy je tato výše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo členy jednoho družstva.

U společníků obchodních společností nebo členů družstev podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy platí, že podmínky pro vznik výše uvedeného přednostního práva splňuje obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo družstvo, jehož je členem. Společník obchodní společnosti nebo člen družstva může své přednostní právo uplatnit pouze s písemným souhlasem obchodní společnosti, jejímž je společníkem, nebo družstva, jehož je členem. Tento souhlas týkající se konkrétního pozemku musí být přiložen k Žádosti.

Jestliže podmínky pro vznik přednostního práva splní více oprávněných osob nebo více osob z titulu nájmu a požádají o převod, vyzve Pozemkový fond oprávněné osoby splňující podmínky pro vznik přednostního práva na převod, nebo v případě, že o převod nepožádaly oprávněné osoby s využitím přednosuiího práva, osoby splňující podmínky pro vznik přednostního práva z titulu nájmu, aby nabídly kupní cenu. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Pozemkový fond pořadí osob, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě v pořadí. Pokud tato osoba neuzavře ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 3 zákona o prodeji půdy) smlouvu, bude Pozemkový fond postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy osoby na dalších místech v pořadí. V případě, že některé nabízené kupní ceny budou shodné, vyzve Pozemkový fond osoby se shodnými nabídkami k podání nových nabídek stím, že nově nabízená cena nesmí být nižší než cena, která byla shodně nabídnuta. Nově nabízená cena nemá vliv na již stanovené pořadí ostatních osob.

Pokud do jednoho měsíce ode dne vyhlášení prodeje požádají o převod osoby podle § 5 a 6 zákona o prodeji půdy splňující ve vztahu k převáděnému pozemku podmínky stanovené v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy, mají přednost před zájemci podle § 7 zákona o prodeji půdy, a to v pořadí
a) uživatel (uživatelé) pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách,
b) vlastník stavby,
c) obec,
d) vlastník sousedícího zemědělského pozemku.
s tím, že se převod provede podle podmínek uvedených v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy. Jestliže osoby uvedené v § 5 nebo § 6 zákona o prodeji půdy do 1 měsíce ode dne vyhlášení prodeje nepožádají o převod podle § 5 a 6 zákona o prodeji půdy, právo na převod zemědělského pozemku tímto způsobem jim zanikne. Údaje o výměrách a nájmu jsou informativní.

Přílohy k žádostem:

a) Žádost oprávněné osoby podle § 7 odst. 1 pfsm. a) zákona o prodeji půdy Přílohou žádosti jsou:

 • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny
  - kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu - pozemkového úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 1 la zákona o půdě, vč. ocenění nároku
  - kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok
 • čestné prohlášení oprávněné osoby
 • čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
 • výpis z obchodního rejstříku, na kterém bude společníkem uvedeno, že výpis odpovídá skutečnosti, respektive prohlášením v případě, že v rejstříku doposud není provedena žádná změna - originál, nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců (předkládá pouze právnická osoba jako oprávněná osoba).
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele.
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků.

b) Žádost samostatně hospodařícího rolníka podle § 7 odst.1 písm. b) zákona o prodeji půdy Přílohou žádostí jsou:

 • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny:
  - kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu - pozemkového úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 1 la zákona o půdč, vč. ocenění nároku
  - kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok
 • kopie osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařícího rolníka
 • čestné prohlášení samostatně hospodařícího rolníka, že provozuje zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji, a tím splňuje podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona - na předepsaném formuláři
 • čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků.

c) Žádost společníka obchodní společnosti nebo člena družstva podle § 7 odst.l písni, c) zákona o prodeji půdy Přílohou Žádosti jsou:

 • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny
  -kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu - pozemkového úřadu, ze kterého vyplývá nárok na převod pozemků podle § 1 la zákona o půdě, vč. ocenění nároku
  - kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, Že jde o postoupený nárok
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců u společníků veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnost s ručením omezeným a.akciové společnosti, na kterém bude společníkem uvedeno, že výpis odpovídá skutečnosti resp. prohlášením v případě, že v rejstříku dosud není provedena příslušná změna
 • čestné prohlášení člena obchodní společnosti, že obchodní společnost, jejímž je společníkem nebo družstvo, jehož je členem, provozuje zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji, a tím splňuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o prodeji půdy
 • akcionáři (společníci) akciové společnosti prokazují to, že jsou akcionáři:
  a. u akcií na jméno v listinné podobě výpisem ze seznamu akcionářů,
  b. u akcií na jméno v zaknihované podobě výpisem ze střediska cenných papírů,
  c. u akcií na majitele v listinné podobě akciemi,
  d. u akcií na majitele v zaknihované podobě výpisem ze střediska cenných papírů
  e. nejsou-li vydány akcie společnosti zatímními listy
 • Čestné prohlášení o nabytí pozemků s uplatněním přednostního práva
 • souhlas a prohlášení obchodní společnosti nebo družstva s uplatněním přednostního práva k nabízenému pozemku podle § 7 odst. 5, 6 zákona o prodeji půdy
 • členové družstva prokazují skutečnost, že jsou členy, výpisem ze seznamu družstevníků
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků

d) Žádost vlastníka 10 ha podle § 7 odst.l písm. d) zákona o prodeji půdy Přílohou žádosti jsou:

 • doklady prokazující nároky žadatele dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jsou v žádosti uplatněny na úhradu kupní ceny
  - kopie pravomocného rozhodnutí příslušného okresního úřadu - pozemkového úřadu, ze kterého, vyplývá nárok na převod pozemků podle § 11 a zákona o půdě, vč. ocenění nároku
  . - kopie smlouvy o postoupení pohledávky v případě, že jde o postoupený nárok
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, kterým žadatel prokáže vlastnictví k minimálně 10 ha zemědělských pozemků v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky urěenék prodeji
 • čestné prohlášení, že žadatel vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím.do něhož náležejí pozemky určené k prodeji a tím splňuje podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o prodeji půdy
 • Čestné prohlášení k uplatnění přednostního práva
 • plná moc v případě, zeje žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele
 • specifikace dalších uplatňovaných nároků.

Podrobné informace včetně výpisu jednotlivých pozemků, žádosti a čestná prohlášení jsou zájemcům k dispozici na místně příslušném územním pracovišti Pozemkového fondu ČR, ohledně pozemků telících na území hlavního města Prahy jsou tyto informace, žádosti a čestná prohlášení k dispozici na Pozemkovém fondu ČR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11 a, PSČ 130 00, a na webové stránce http://www.pfcr.cz.
Pozemkový fond ČR žádá zájemce, aby své žádosti o převod pozemků podávali na formulářích PF CR příslušnému územnímu pracovišti nebo vpřípadě pozemků ležících na území hlavního města Prahy Pozemkovému fondu ČR, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/lla, PSČ 130 00.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o převod v mezidobí od vyhlášení prodeje (převodu) do okamžiku uzavření smlouvy osoba splňující podmínky pro převod podle či. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude převod realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod.

Další termín veřejné nabídky pro prodej pozemků podle § 7 zákona o prodeji půdy je stanoven na 5. února 2007.

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláSté zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit.

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

za okres Plzeň-jih
v katastru Bezdékov u Kasejovic
Datum vyhlášení kola : 20.10 2006
Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky : 20.11.2006

Druh čísla parcely: Pozemkový katastr - pozemkové
Parcela (kmen/ podlomení/dil): 80/3
Druh pozemku: neurčeno
Výméra v m2: 14572
Cena: 29 000,- Kč
Pronajato: ne

Zveřejněno: 20.10.2006
Sejmuto: 21.11.2006