Usnesení č.8 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 6.10.2006 v Bezděkově

USNESENÍ č. 8/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 6.10.2006 v Bezděkově

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Příspěvek na ekologické vytápění v částce 10.000,- KČ panu (***).
 2. Příspěvek na ekologické vytápění v částce 10.000,- Kč panu (***).
 3. Vyhlášení mimořádné inventarizace a mimořádné účetní závěrky r.2006 k 31.10.2006.
 4. Měsíční odměnu všem členům Zastupitelstva obce Hradiště za měsíc říjen 2006 v plné výši.
 5. Finanční půjčku v celkové částce 100.000.- Kč z „Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště" paní (***) a uzavření smlouvy o půjčce č. 1/2006.
 6. Smlouvy o zřízení věcného břemene / trubní odvodňovací kanál / mezi Obcí Hradiště a (***) a jednorázovou úhradu za věcné břemeno v celkové částce 2.376,- Kč.
 7. Projektovou dokumentaci ke stavbě „Silnice III. třídy Oselce - Chanovice" a nemá připomínek.
 8. Finanční spoluúčast na slavnostní setkání v Chanovicích u příležitosti „Rekonstrukce komunikací mezi obcemi Hradiště, Bezdekov, Chanovice Defurovy Lažany" v celkové částce 20.000,- Kč s tím, že bude doloženo vyúčtování.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu „Finančního výboru" č.3/2006 ze dne 5.10.2006.
 2. Zprávu „Kontrolního výboru" č.3/2006 ze dne 3.10.2006.
 3. Výpověď z nájmu nebytových prostor v Bezděkově čp.25 od Západočeského konzumního družstva Plzeň ze dne 25.9.2006. Členové zastupitelstva obce budou jednat o možnosti dalšího provozování prodejny se členy představenstva ZKD Plzeň.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Ladman Jaroslav, Suda Josef

Zveřejněno: 07.10.2006