Usnesení č.7 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 1.9.2006 v Hradišti.

USNESENÍ č. 7/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 1.9.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Dodatek č.2 k vyhlášce č.1/200 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova.
  2. Žádost o příspěvek v rámci programu CESTA na jednoho pracovníka od Úřadu práce Plzeň-jih.
  3. Vyhlášení výběrového řízení do „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova na rok 2006.
  4. Pronájem části obecního pozemku v k.ú. Hradiště parc.č./KN/ 1425/1 o výměře 6334 m2 a pozemku v k.ú. Hradiště parc.č./PK/ 210/1 o výměře 4837 m2 panu (***) za celkovou částku 447,-Kč ročně.
  5. Opravu obecních komunikací na pozemcích p.č.988/1 a p.č. 1003/3 v k.ú. Bezděkov v celkové výměře 890 m2 za celkovou cenu 229.826,- Kč včetně DPH.
  6. Opravu havarijního stavu části kanalizace v obci Hradiště v délce 100 m a v obci Bezděkov v délce 40 m za celkovou částku 392.000,-Kč.
  7. Záměr prodeje plechového přístřešku z bývalé „Mateřské školy“ v Hradišti.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Kondel  František, Suda Josef

Zveřejněno: 01.9.2006