USNESENÍ č.6/2009

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 18.12. 2009 v Hradišti od 19.00 hodin

USNESENÍ č.6/2009
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 18.12. 2009 v Hradišti od 19.00 hodin

Zastupitelstvo obce:

Jmenuje:

 1. Ověřovatele zápisu – Suda Josef, Ladmanová Jaroslava

Schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č. 9/2009.
 2. Rozpočtové provizórium na rok 2010 spolu s pravidly rozpočtového provizória.
 3. Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2010.
 4. Rozpočtový výhled na roky 2010 až 2012.
 5. Přílohu na rok 2010 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2006 .
 6. Odprodej multifunkčního zařízení SAMSUNG SCX 4200 za prodejní cenu 2.000,-Kč panu (***) z Hradiště.

Neschvaluje:

 1. Projektovou dokumentaci na akci „Kulturní centrum Bezděkov“.

Pověřuje:

 1. Starostu obce provedením posledního rozpočtového opatření roku 2009.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu minulých usnesení.
 2. Zprávu Finančního výboru č.10/2009.
 3. Zprávu Kontrolního výboru č. 1/2009.
 4. Dopis pana M. Holuba z Hradiště ohledně prodeje obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště.
 5. Dopis paní M. Krejčové z Hradiště ohledně odstranění stavby garáže na pozemku ve vlastnictví obce Hradiště.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel - místostarosta
Ověřovatelé: Suda Josef, Ladmanová Jaroslava

Zveřejněno: 20.12.2009