Usnesení č.6 / 2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 7.11.2008 v Bezděkově

USNESENÍ č. 6/2008
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 7.11.2008 v Bezděkově

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

  1. Rozpočtové změny č.5/2008, 6/2008, 7/2008 a 8/2008.
  2. Nabídku na zpracování akce Stavba vodní nádrže v obci Hradiště“ za předpokladu získání státní finanční podpory z dotačních titulů.
  3. Inventarizační komisi a termín zahájení inventarizace za rok 2008.
  4. Dohodu na rok 2008 o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a MŠ s městem Kasejovice.
  5. Úhradu podílu 0,5 % z daňových příjmů obce do ZS Prácheňsko na zpracování společných projektů.

Neschvaluje:

  1. Odprodej pozemku p.č. 2900 v k.ú. Hradiště.
  2. Směnu pozemků p.č. 2891 a p.č. 2914 v k.ú. Hradiště za pozemky p.č. 567/5, p.č. 559/2 a p.č. 558/2 v k.ú. Kasejovice, ani prodej pozemků p.č. 2891 a p.č. 2914 v k.ú. Hradiště.

Bere na vědomí:

  1. Konečný mapový návrh KPÚ Zahorčičky.

Pověřuje:

  1. Starostu obce podepsáním konečného mapového návrhu KPÚ Zahorčičky.
  2. Starostu obce podepsáním dohody o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a MŠ v roce 2008 s městem Kasejovice.

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 08.11.2008