Usnesení č.6 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného v Hradišti 13.12.2007.

Usnesení č.6/07
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného v Hradišti 13.12.2007.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2008 a „Zásady hospodaření obce Hradiště na počátku roku 2008“
 2. Místní  poplatek  za odstraňování  komunálních odpadů na rok 2008 ve výši 500,-Kč na osobu trvale bydlící v obci nebo jednu trvale neobydlenou nemovitost.
 3. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007
 4. Dodatky č. 26, 27, 28, 29 a 30 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s fa. Rumpold s.r.o. Plzeň.
 5. Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hradiště těchto p.č.:1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/27, 1,29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/41, 1/44, 1/46, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/56, 1/61, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/71, 1/74, 1/75, 1/80, 1/85, 1/87, 1/88, 1/89, 1/92, 1/97, 1/98, 1/103, 1/106, 1/107, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/119, 1/135, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/147, 1/162, 1/163, 1/164, 1/166, 1/167, 1/176, 1/181, 1/184, 1/185, 1/187, 1/191, 1422.
 6. Pronájem  obecního  pozemku  p.č. 652  o  celkové  výměře  8848 m2  v k.ú. Bezděkov panu (***).
 7. Rozpočtové opatření č.2/2007 dle návrhu rozpočtového opatření.
 8. Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010.
 9. Návrh na montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC v délce 40 m před stavbou p. Ježka v Hradišti za předpokládanou cenu 118.205,-Kč.
 10. Zatrubnění  kanalizace v obci  Hradiště  v části  od hasičské zbrojnice v délce 140 m směrem na Kasejovice, provedeného za celkovou částku 359.658,- Kč bez DPH.

Neschvaluje:

 1. Návrh rozpočtu na rok 2008.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu o neplacení místních poplatků za rok 2006 a 2007, a neplacení nájemného z obecních bytů za rok 2006 a 2007.
 2. Žádost p. Milera o opravu obecní komunikace v Hradišti. 

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 14.2.2008