Usnesení č.6 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 11.8.2006 v Hradišti.

USNESENÍ č. 6/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 11.8.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Výši nájemného u obecního bytu č.5 v Hradišti čp.77 na 2.000,- Kč.
 2. Předložené vyúčtování neinvestičních nákladů na rok 2005 a stanovení neinvestičních nákladů na 1 žáka na rok 2006 Městem Blatná a zavazuje se k úhradě finanční částky ve výši 7.156,-Kč.
 3. Rozpočtové opatření č.1/2006.
 4. Výpověď z užívání obecních pozemků v k.ú. Bezděkov parc.č. /PK/ 92/1 a parc.č. /KN/ 652
 5. Příspěvek na „Zkoušky psů“ „Retriever klubu CZ Praha“ v částce 2000,- Kč, s tím, že Obec Hradiště bude uvedena jako sponzor na pozvánkách, plakátech a v tisku.
 6. Návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s tím, že Obec Hradiště uhradí náklady spojené s návrhem na povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí a po dohodě s vlastníky pozemků i úhradu věcného břemene.
 7. Pronájem obecního pozemku v k.ú. Bezděkov parc.č. /PK/ 92/1 o výměře 18035 m2 od 1.10.2007 panu (***) za celkovou částku 720,-Kč ročně.
 8. Záměr k pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Hradiště parc.č. /KN/ 1425/1 o výměře 6334 m2 a pozemku parc.č. /PK/ 210/1 o výměře 4837 m2.
 9. Stavební úpravy skladu pro pojízdný žebřík v Bezděkově čp.25 dle smlouvy o dílo ze dne 1.8.2006.

Bere na vědomí:

 1. Zápis Kontrolního výboru Obce Hradiště č.1/2006.
 2. Zápis Finančního výboru Obce Hradiště č.2/2006.

Projednalo:

 1. Žádost o odprodej plechového přístřešku z bývalé „Mateřské školy“. O záměru k odprodeji bude rozhodnuto na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Krliš Václav, Suda Josef

Zveřejněno: 11.8.2006