USNESENÍ č. 5/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 16.9. 2010 v Hradišti od 20.00 hodin.

USNESENÍ č. 5/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 16.9. 2010 v  Hradišti od 20.00 hodin.

Zastupitelstvo obce:

Jmenuje:

  1. Ověřovatele zápisu –  Červený František, Ladmanová Jaroslava

Schvaluje:

  1. Ověřovatele zápisu.
  2. Přijetí dotace od Plzeňského kraje podle „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.4670/2010 v částce 10.000,-Kč.
  3. Rozpočtová opatření č.3/2010, 4/2010 a 5/2010.
  4. Pro opravu hřiště v Hradišti fa. Boris Kapr, Zednictví, Blatná za podmínek snížení nákladů realizace díla.
  5. Prodej budovy na pozemku st. 20 v k.ú. Zahorčičky za cenu dle znaleckého posudku č. 2001-66-2010  a zřízení věcného břemene přístupu na pozemek p.č. KN 611 v  k.ú. Zahorčičky.
  6. Finanční příspěvek na dozor při dopravě dětí autobusovou dopravou MŠ Kasejovice v celkové částce 10.000,-Kč na školní rok 2010/2011 (12 měsíců).

Neschvaluje:

  1. Prodej části pozemku p.č. KN 2329 v k.ú. Hradiště.

Bere na vědomí:

  1. Žádost rodiny Lehečkových ohledně kácení olší .

Novák Pavel - místostarosta
Braun Petr - starosta   

Zveřejněno: 20.9.2010